Basispijlers

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina De Fundamenten van FOS Open Scouting.


De basispijlers van FOS Open Scouting vertellen je waar we als beweging voor staan. Dat ligt vast in onze missie en visie.

Missie

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging. Het is een plezierige vrijetijdsbesteding waarin scouts & gidsen zin geven aan hun eigen leven en hun ontwikkeling zelf sturen. We helpen elkaar groeien en bouwen vanuit onze unieke kwaliteiten actief mee aan een betere wereld.

FOS Open Scouting is een actief pluralistische jeugdbeweging die ontmoeting tussen kinderen en jongeren centraal stelt. Samen vormen we een groep waarin we allen uniek zijn en uniek blijven. Met open blik laten we onszelf verrijken door de anderen.

Visie

Scouts- en gidsenbeweging

Wereldwijd hetzelfde doel voor ogen

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging. Al meer dan 100 jaar streven scouts- en gidsenbewegingen wereldwijd hetzelfde doel na: jongeren stimuleren en ondersteunen om zin te geven aan hun eigen leven, om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen en vanuit hun mogelijkheden actief mee te bouwen aan een betere wereld.

Scoutsmethode

Allemaal gebruiken we de scoutsmethode om dit doel na te streven. De scoutsmethode is een samenhangend geheel, bestaande uit verschillende elementen (wet & belofte, persoonlijke groei, leren door te doen, teamwork, symbolen/thema’s/ceremonies, natuur en begeleiding) die samen zorgen voor een stimulerende leeromgeving.

Lees meer hierover in deel 3 ‘De FOS-methode’.

Plezierige vrijetijdsbesteding

Kinderen en jongeren nemen deel aan scouting omdat ze willen spelen, zich willen amuseren en avonturen willen beleven met vrienden en vriendinnen. Plezier staat voorop. Groeien en leren gebeuren binnen FOS Open Scouting steeds in een speelse context.

Zinvol & zelfsturend

Activiteiten hebben pas een invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren als zij ze als zinvol ervaren. Kennis en vaardigheden moeten bruikbaar zijn in het gewone leven en hen helpen om grote en kleine uitdagingen het hoofd te bieden. Net daarom is scouting gebaseerd op het concept van zelfeducatie. Scouts en gidsen bepalen in de eerste plaats zelf wat ze willen kunnen en willen weten. Ze hebben de wil en de mogelijkheid om zelf richting te geven aan hun ontwikkeling en er actief aan te werken.

Stimulerende leeromgeving

Kinderen en jongeren zijn in hun ontwikkeling in grote mate afhankelijk van wat hun omgeving hen te bieden heeft. Daarom willen we onze leden een stimulerende leeromgeving aanbieden. Ze krijgen de kans om hun eigen doelstellingen te formuleren en na te streven. Ze worden gestimuleerd om zelf¬, op eigen tempo, op verkenning te gaan en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Leren gebeurt met vallen en opstaan. FOS Open Scouting voorziet een experimentele omgeving waarbinnen leden fouten mogen maken. Door dit leerproces kunnen leden op een veilige manier hun grenzen ontdekken en verleggen.

Bouwen aan een betere wereld

Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op alle gebieden te ontwikkelen en vanuit die unieke kwaliteiten mee te bouwen aan de groep en samenleving. Op die manier bouwen scouts en gidsen mee aan een betere wereld.

De waarden van FOS Open Scouting

FOS Open Scouting heeft een duidelijk beeld voor ogen hoe die betere wereld eruit moet zien. Dat beeld wordt bepaald door onze waarden. Deze waarden leggen we voor aan onze leden en leiding, maar ook aan onszelf als organisatie.

FOS Open Scouting gelooft in een pluralistische samenleving waarin iedereen gelijkwaardig en respectvol samen kan leven. Iedereen heeft er het recht om zich binnen de grenzen van gelijkwaardigheid en respect eigen waarden, waarheden en ideeën te vormen en uit te dragen.

Gelijkwaardigheid

Mensen hebben verschillende achtergronden en identiteiten. We willen er naar streven iedereen een gelijkwaardige plaats in de groep en in de samenleving te bieden.

Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op alle gebieden te ontwikkelen en vanuit die unieke kwaliteiten mee te bouwen aan de groep en samenleving. Op die manier willen we onze leden de kans geven om een volwaardige plaats op te nemen in de groep en de samenleving. We gunnen die plaats ook aan anderen. Daarom leren we onze leden om op te komen voor hun eigen rechten en voor die van anderen.

Respect voor jezelf, de ander en de omgeving

FOS Open Scouting stimuleert scouts en gidsen om een eigen waardenkader te ontwikkelen. In die ontwikkeling geven we onze leden en leiding graag een richting mee. We vragen hen om respect te hebben zichzelf, de ander en de omgeving. Eerder dan deze waarden in hun plaats te definiëren en over te dragen, vragen we onze leden en leiding om zelf stil te staan bij deze waarden, ze een concrete invulling te geven, hun eigen keuzes eraan te toetsen, ze mee te nemen in de ontwikkeling van een eigen waardenkader en er naar te handelen. We vragen hen ook om te luisteren naar de keuzes van anderen en hun eigen keuzes aan de hand daarvan te toetsen.

Actief bijdragen

Een scout of gids probeert steeds op een actieve en positieve manier bij te dragen aan de eigen ontwikkeling, de groep en in ruimere zin aan de samenleving. Scouts en gidsen staan kritisch en met open geest tegenover de samenleving. Door deze in vraag te stellen, mee naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen en initiatief te nemen, bouwen ze actief mee aan een betere en meer pluralistische (leef)wereld.

Actief pluralisme

Op basis van deze waarden kiest FOS Open Scouting ervoor om een actief pluralistische jeugdbeweging te zijn. Dit betekent dat we zowel in onze eigen werking als in de samenleving het gelijkwaardig en respectvol samenleven willen stimuleren. Bovendien beschouwen we diversiteit in de samenleving als een meerwaarde. Door onze leden in contact te brengen met verschillende waarden, waarheden en ideeën, willen we verrijking creëren en bijdragen tot individuele en maatschappelijke vooruitgang. We bieden hen alle kansen om anderen te ontmoeten. Deze aanraking met ideeën van anderen laat toe hun eigen visie te verrijken.

Ontmoeting centraal

Om dat te bereiken plaatsen we ontmoeting in onze werking centraal. Een pluralistische vereniging heeft als kerngedachte ‘iedereen is welkom’. Maar actief pluralistisch zijn betekent zoveel meer:

  • We gaan actief aan de slag met de diversiteit in onze groepen.
  • We voeren een actief beleid om een bredere diversiteit aan kinderen en jongeren te bereiken.
  • We gaan op zoek naar ontmoetingen met anderen buiten de groep.

Lees meer hierover in deel 3 ‘De FOS-methode’.

Een levensbeschouwelijk neutrale organisatie

Het is onze vaste overtuiging dat dit alles enkel mogelijk is als we als scouts- en gidsenbeweging geen levensbeschouwelijk ideaal naar voren schuiven. We kiezen ervoor om zingeving een belangrijke plaats in onze werking te geven, maar niet om één verhaal naar voor te schuiven waaruit we al onze antwoorden halen. Binnen een actief pluralistisch kader kunnen verschillende mens- en wereldbeschouwingen met elkaar geconfronteerd worden zonder dat dit een strijd wordt. Levensbeschouwingen krijgen dus zeker een plaats binnen het werken rond zingeving, maar we verkennen steeds meerdere mogelijke antwoorden. Op die manier laten we kinderen en jongeren bewust worden van verschillende antwoordmogelijkheden. Uit al die antwoordmogelijkheden een bewuste keuze maken, daar draait het om.

Een actief pluralistische houding

Elkaar binnen zo’n open arena tegemoet komen, vergt een specifieke ingesteldheid. We dagen onze leden uit om een eigen mening te vormen en die constructief uit te dragen. We ondersteunen hen in het ontwikkelen van een actief pluralistische houding. Dit wil zeggen dat ze respectvol in dialoog treden met anderen, luisteren naar de mening en overtuiging van de ander, hun eigen visie in vraag durven te stellen en deze eventueel bijsturen.

Actief pluralisme is een begrip in beweging. Het is dan ook logisch dat we er op alle niveaus binnen de beweging geregeld over discussiëren en daar conclusies uit durven trekken.


De Fundamenten van FOS Open Scouting - Basispijlers - Groeidomeinen - De FOS-methode