De jungle lijft in: voorbeeldspelen

Uit FOSwiki

de jungle lijft in

WATERSPELLETJE:


Akela is ziek en heeft dorst. De wolven gaan naar de Waingund¬ja water ha¬len. Nestformatie: welp nr. 1 loopt naar een emmer water die 15m verder voor het nest staat, vult zijn mond met water en loopt terug tot voor zijn nest, waar een flesje staat. Hij spuwt het water in het flesje en nu komt nr.2 aan de beurt enz... tot het flesje overloopt . Als het vol is moet degene die vooraan staat het flesje door de benen naar achteren doorgeven. De laatste loopt dan met het flesje naar Akela en mag haar laten drinken (bv. over haar hoofd gieten ) variaties: - water met spons overbrengen of op een rij eenmaal over het hoofd doorgeven, dan door de benen, weer over het hoofd enz... - water in kommetje op het hoofd - water in kommetje op een bord - water in kommetje op een bord met bloem - bekertje water tussen de benen klemmen en overgieten zonder handen te gebruiken - bekertje met water op een wip enz...

materiaal : emmers, water, flesjes, kommetjes, sponsen , borden, bloem


BALSPELEN:

Waingundja oversteken: de ganse horde staat door elkaar achter een lijn. Een tiental meters verder een tweede lijn waarach¬ter Akela staat. Deze gooit de bal naar de horde achter de lijn. Wordt de bal gevangen zonder dat hij de grond geraakt heeft, dan steekt de welp met de bal de Waingundja over tot achter de lijn waar Akela staat. Akela is nu niet meer nodig. De overgestoken welp gooit de bal nu naar iemand van zijn eigen nest. Wordt de bal niet gevangen dan gooit de welp die hem te pakken heeft gekregen. De bal mag niet langer dan 3 tellen vast¬gehouden worden. 't Spel eindigt wanneer één van de nesten achter de lijn staat.

materiaal : bal en afbaken- materiaal


NATUURKIM:


Baloe vindt dat Mowgli de namen van de bomen waarin hij slin¬gert moet leren kennen. Wij gaan Mowgli helpen om zoveel mogelijk bomen te leren onderschei¬den. Baloe heeft op een 15-tal bomen binnen een bepaalde omgeving papiertjes, met een heel duidelijk nummer erop geschreven, geprikt. Deze hangen soms hoog, soms laag en niet te opvallend bevestigd. De wel¬pen moeten nu per nest deze nummers trachten te vinden en de namen van de bomen opschrijven, zonder dat iemand van een ander nest het merkt. Voor de beginners kunnen blaadjes met tekeningen en namen van bomen meegegeven worden.

materiaal : genummerde blaadjes , schrijfgerief


ESTAFETTE:

Hathi de wilde olifant blijft steeds kalm en doet nooit iets eer de tijd daartoe gekomen is. Dat is één van de redenen waar¬om hij zo lang leeft. Hij is sterk maar gebruikt die kracht slechts als het hoog nodig is. De slurf is een belangrijk lichaamsdeel van de olifant. Je kunt er van alles mee doen, bij-voorbeeld erop gaan zitten, zoals Mowgli deed. Geef elk nest een stok. Alle nestleden moeten op de slurf van Hathi een bepaalde afstand afleggen, daar¬bij geholpen door twee andere welpen.

materiaal : stok per nest


KRINGSPEL:

De horde staat op een lijn in kringvorm, hand in hand. Twee welpen vormen tezamen een poort die een hut voorstelt. Op teken rent de rij rond door de hut. Af en toe fluit Hathi, dat betekent dat hij de hut vernield. Wie op dat ogenblik in de hut was valt uit en vormt met een andere uitgevallene er¬gens anders in de kring een andere hut. Er worden net zolang hutten gevormd tot er nog maar 1 welp over-blijft. Af en toe kan er eens van richting veran¬derd worden.


GROOT SPEL OP MEESTERWOORDEN:


Mowgli moet dringend naar het dorp van Messoea. Het Bandarlog heeft dat gezien en wil het Mowgli eens extra moeilijk maken. De jonge wolven vergezel¬len Mowgli tot aan de rand van het dorp.

spel: de te volgen route is aangeduid met bv. bana¬nen (kunnen later voor het vieruurtje gebruikt wor-den). Langs deze weg hebben de apen hindernissen aangebracht (leuke spelletjes) Na elk spelletje krijgen de welpen een stukje puz¬zel. Als ze er drie hebben kunnen ze de puzzel ma-ken. Hierop staat een rebus die een meesterwoord ver¬bergt. Terwijl de welpen deze rebus oplossen kunnen de mensen van de eerste posten door¬schuiven naar de volgende spelletjes. Het kan in één groep gespeeld worden of in kleinere.

Er is tamelijk veel begeleiding en voorbereiding nodig, maar door het inlassen van een oponthoud (na 3 spelletjes de rebus oplossen) is het praktisch toch goed doenbaar.

spelletjes:

- olifantenkoers: op de grond teken je een krijtlijn die gril¬lig loopt: zich¬zelf kruist, over een trapje loopt, in een (grote) spiraal draait,... de welpen trekken een jas aan maar zo dat de mouw naar onder hangt en dat ze met één oog door die mouw de grond kunnen zien. Het is de bedoeling de lijn zo nauw-keurig en mogelijk te volgen. Traag en waggelend zullen de olifanten zich een weg banen

- loop-tik: alle spelers zitten gehurkt naast el¬kaar, op één rij, afwisselend van richting. De persoon aan één van de twee uiteinden wordt ren¬ner, en mag beginnen lopen in de richting die hij/zij verkiest, rond de rij spelers. De persoon aan het andere uiteinde wordt jager. Hij/zij volgt de loper in dezelfde richting om hem/haar af te tik¬ken. De jager werkt echter samen met de spelers die ge¬hurkt zitten: terwijl hij rondloopt kan hij op de rug van een andere tikken en roepen "loop!". Die speler wordt dan jager, en kan de looprichting ver¬ande¬ren. Het spel wordt echt leuk als er veel van jager verwisseld wordt. Is de loper afgetikt, dan zet hij/zij zich op het einde van de rij. De jager wordt loper, en de per¬soon aan de andere kant van de rij wordt jager.


- balletje spring: in een toegeknoopte sok zit een rubberbal¬letje. Daar wordt een touw aan vastge-maakt. Iemand slingert dat nu over de grond in het rond. De overige spelers staan rond die persoon en springen steeds over het touw. Eerst alleen, dan geven 2 spelers elkaar een hand, dan per " enz... Op het laatst heeft iedereen elkaars handen vast.

- mijnvegers: een twintigtal papieren zakken worden opgeblazen en op de grond gelegd. Alle spelers sluiten de ogen en doen de handen op de rug. Zij lopen rond en proberen de ballonnen te laten ont-ploffen (op de tast met de voet).

- siamese kangoeroe: twee aan twee. Een das om de enkels knopen. Een ballon tussen de knieën plaatsen en zo een be¬paald parkoers afleggen, eventu¬eel nog opgevuld met hindernis¬sen.

- letterspel: op een teken van de begeleider roept deze een letter. Iedereen probeert dan zo snel mo-gelijk een origineel voorwerp te zoeken waarvan de naam begint met de letter die werd afgeroepen. Je kan ook buiten na¬tuurvoorwerpen zoeken.

- belletje:in een afgebakend terrein komen alle spelers, be¬halve één, die geblinddoekt worden. Die ene heeft een bel. De geblinddoekten moeten probe¬ren de beller te pakken. Wie dat kan mag beller worden.

- rupsketting: met alle spelers ga je dicht tegen elkaar gedrukt, op de grond liggen. Iedereen ligt op z'n buik, mak¬kelijkst is wanneer je om beurten hoofd en voeten andersom legt. Je moet er wel op letten dat iedereen met zijn lenden op dezelfde hoogte ligt. Eén speler gaat met de ogen dicht en helemaal uitgestrekt op de eerste spelers liggen. Op het startsein begint iedereen die op de grond ligt naar dezelfde kant te rollen, waardoor de spe¬ler die bovenop ligt, als op een rupsketting wordt voortgerold. Een heel gek en prettig gevoel. Je moet misschien wel eerst een aantal keren proberen voor je het juiste ritme vindt

- rolmachine: één speler gaat op de rug liggen, de knieën omhoog getrokken. Een tweede speler staat achter het hoofd van diegene die op de grond ligt en pakt de enkels van de eerste speler vast, die op zijn beurt ook de enkels van de tweede speler vast neemt. Voorzichtig kan nu de rolmachine gestart worden. Ieder duikelt tussen de voeten van de an¬dere speler.

- magisch vierkant: iedereen staat langs de kant van een speelterrein. Op enige afstand wordt met krijt een vierkant van 1m2 op de grond getekend of afgebakend. Iedereen kijkt goed waar het vierkant zich bevindt en dan sluit iedereen de ogen. Ieder¬een wandelt nu vooruit en als hij denkt in het vier¬kant te staan dan staat hij weer stil.

enz.....

Materiaal: bananen, puzzelstukjes die een rebus vormen welke een meesterwoord verbergen, krijt, lange jas, sok, rubberballetje, touw, papieren zakken of ballons, bel

Rebus0.Png
Rebus1.Png
Rebus2.Png
Rebus3.Png
Rebus4.Png
Rebus5.Png
Rebus7.Png
Rebus8.Png
Rebus9.Png
Rebus10.Png
Rebus11.Png
Rebus12.Png

NEW GAME

Mowgli loodst Messoea en haar man door de jungle: In het lokaal, de thuishaven, wordt iedereen geblinddoekt. Daarna gaat de hele groep op stap, hand in hand. De begeleidsters ( Mowgli, Bagheera en Grijze Broeder bv.) leiden de hele groep een eind weg. Dan krijgt de groep de opdracht om terug naar het lokaal te lopen. Het spreekt voor zich dat ze de blinddoek niet mogen afdoen en dat ze samen blijven . Tijdens het spel letten de begeleiders op de veiligheid. Zorg ervoor dat niemand de trap afdondert of in de prikkeldraad terechtkomt ! Bij een grote horde kan er per nest gewerkt worden, en kunnen eventueel de NL en de HNL hun nest begeleiden.

twister: om iedereen goed voor te bereiden op de grote wraakactie in het mensendorp, doen Mowgli en zijn vrienden enkele opwarmingsoefeningen: voor dit spel heb je twee speciale dobbelstenen nodig. Eén dobbelsteen heeft i.p.v. 6 ogen 6 verschillende kleuren. De spelers dragen zoveel mogelijk kledingstukken die met de kleuren van de dobbelsteen overeenkomen. Op de andere dobbelsteen staan i.p.v. 6 ogen 2 handen en 2 voeten: linkerhand, linkervoet, rechterhand en rechtervoet (de 2 overblijvende vlakken met ogen van dobbelsteen zijn onbelangrijk). De spelers zetten zich dicht bij elkaar. De spelbegeleider gooit telkens met de 2 dobbelstenen. Per worp voert één welp uit wat de dobbelstenen bevelen: bv. “rood - linkerhand” betekent: “ neem met je linkerhand een rood kledingstuk vast”. De spelbegeleider blijft met de dobbelstenen gooien tot iedereen aan de beurt geweest is. Je kan daarna nog verder gooien tot er een onontwarbaar kluwen van ledematen is ontstaan.

nog een opwarmertje: alle welpen vormen een kring, schouder aan schouder. De welpen gaan afwisselend met het gezicht naar binnen en naar buiten staan. Daarna neemt elke welp de polsen van zijn buurman stevig vast. Op een afgesproken teken leunt iedereen naar voren, steeds verder, zonder te vallen of een stap te verzetten. Houdt de evenwichtscirkel stand? Op een teken kan iedereen weer recht komen en naar de andere kant leunen. Handige tip: voor je de polsen loslaat kan je best terug rechtstaan.BALSPEL:Chil moet tegenwoordig zoveel boodschappen overbrengen dat hij het echt niet meer alleen aankan. Hij roept de hulp in van de welpen. Ze willen graag helpen, maar worden voortdurend gehinderd door de Bandarlog. We spelen op een rechthoekig terrein. Aan beide uiteinden in de breedte een enge gang afbakenen (A en B).We spelen in twee even sterke ploegen. De boodschappers - zij die de bal bezitten - moeten proberen de boodschap (=bal) van A naar gang B (of van B naar a) over te brengen, zonder dat deze door de Bandarlog ontvreemd wordt. Ze mogen met de bal lopen of hem naar één van hun partners werpen wanneer ze gevaar lopen door de Bandarlog (d.z. de welpen ie in het middenvak verspreid staan) daarvan beroofd te worden. Het is echter verboden de bal door te geven aan een partner die reeds gang B (of A) bereikt heeft. Telkens als de bal overgebracht werd, krijgen de boodschappers een punt toegekend. Indien iemand van de Bandars de bal te pakken kan krijgen zonder dat hij door een boodschapper vastgehouden wordt, moet hij dadelijk “gestolen!” roepen en zo het spel stopzetten. De beurten worden gewisseld. Als de bal buiten de perken van het terrein valt, wordt het spel stopgezet en van beurten gewisseld. Het is verboden een speler vast te houden, die de bal niet in zijn bezit heeft.

Materiaal : speeldassen om de ploegen te onderscheiden, bal


A Bandarlogs B


SPOORZOEKEN:

Akela en Grijze Broeder leggen een spoor naar het dorp voor Hathi en zijn familie: Akela en Grijze Broeder zijn in het bezit van een voorraad kleefetiketten, laten sporen na van hun doortocht door deze etiketten op de grond te laten vallen (min.2). De olifanten volgen op een 10 à 15 minuten en zoeken het spoor. Zohaast één van hen een etiket vindt, kleeft hij het op zijn stok en “tettert”. De andere olifanten vervoegen hem en zoeken het volgende spoor. Bij het einde van het spoor is de beste spoorzoeker de olifant wiens stok het grootst aantal etiketten draagt. Dit is geen spel om een namiddag mee te vullen. Je kan dit gebruiken als reserve, voor het geval dat een groot bosspel vlugger gedaan is dan verwacht of dat je het spel hebt stopgezet omdat het niet echt leuk was (kan gebeuren).Vinden ze dit spelletje leuk, dan kan je het uitbreiden en op de etiketten leuke opdrachten meegeven, of er moppen opschrijven die ze moeten uitbeelden, of raadseltjes, of ....

materiaal : ervoor zorgen dat er stokken genoeg in de buurt liggen, voorraad kleefetiketten of stickers (heb je soms nog op de zolder staan)GEHOORTEST:

Grijze Broeder loopt voor de rest uit om de omgeving te verkennen, telkens als het veilig is fluit hij, zodat de rest kan volgen: de welpen worden geblinddoekt geplaatst op een honderdtal meter van Grijze Broeder, die van tijd tot tijd een fluitsignaal geeft. De welpen moeten in de richting van de fluiter bewegen en hem trachten te raken. Wanneer één der welpen hierin slaagt, neemt hij zijn blinddoek af en trekt zich terug uit het spel. Er wordt nota genomen van de tijd die elke speler nodig heeft. Oppassen voor de bomen en andere hindernissen, de begeleiders moeten constant de welpen in het oog houden. Dit spelletje is zoals bovenstaand een “gaatjesvuller”, het kan bv. ook gebruikt worden als rode draad in een kampprogramma, of in een maandproject in verband met het oefenen van de zintuigen. Het fluitje kan vervangen worden door een cassette met verschillende geluidjes op, wie de cassette ontdekt mag dan alle geluiden opnoemen die hij waargenomen heeft; (proevenwerking)

materiaal : fluit, cassettespeler met geluidskim, speeldassen om te blinddoeken, kaartjes of scorebord om de tijden te noteren.

WINDROOSSPEL:

Mowgli wil er zeker van zijn dat de aanval zonder problemen lukt en laat iedereen oefenen in het verspreiden naar alle windstreken: acht sjorbalken van gelijke lengte worden gegroepeerd in de vorm van de windroos. Eén ervan is gericht naar het noorden (hang er een das aan als herkenningspunt). Iedere punt van de ster krijgt de overeenkomstige naam, west, zuid, oost en er tussenin: noord-west, zuid-west, zuid-oost en noord-oost. Op elk van deze punten wordt een welp opgesteld. Wanneer de spelleider twee willekeurige punten oproept, moeten de twee welpen van plaats wisselen, waarbij zij, in de richting der wijzers van een uurwerk, om de ster lopen. De welp die zijn plaats verlaat zonder opgeroepen te zijn, die zich vergist of enkel maar aarzelt, wordt na het spel nog eens apart genomen om te oefenen. De welp die nooit gemist is, of die er in geslaagd is om de andere te tikken op zijn plaats krijgt een vermelding in zijn Mowgliboekje (proevenwerking). Voor de beginners kan aan elke paal een kaartje gehangen worden met de windrichting erop.

materiaal: 8 sjorbalken van gelijke lengte, een speeldas.AMBIANCE

Hathikoers: op de grond teken je een krijtlijn die grillig loopt: zichzelf kruist, over een trapje loopt, in een (grote) spiraal draait, ... De welpen trekken een jas aan maar zo dat de mouw naar onder hangt en dat ze met één oog door die mouw de grond kunnen zien. Indien je de jas dichtknoopt zien de welpen verder niets meer. Het is de bedoeling de lijn zo nauwkeurig en snel mogelijk te volgen. Traag en waggelend zullen de ‘olifanten’ zich een weg banen. (kan in estafettevorm gespeeld worden)

materiaal: krijt, elk gebruikt zijn eigen jas


Hathi en zijn zonen rukken uit: Hathi en zijn zonen willen elk zoveel mogelijk hutten verwoesten : elke welp heeft aan zijn rechterbeen een koord hangen van 1 meter lengte en met een opgeblazen ballon aan het uiteinde. Men moet nu proberen de ballonnen van de anderen stuk te trappen maar er voor hoeden dat de eigen ballon niet knapt. Wiens ballon stuk is vormt een kring rond de overblijvenden.

Materiaal: koord en ballonnen


Mowgli leert de mensentaal: welpen zitten in een kring. Eén welp staat in ‘t midden en geeft ‘de boodschap’ door aan een ‘kringzitter’ die snel en juist moet antwoorden. Als hij daar niet in lukt moet hij in het midden staan. Waar bestaat die boodschap nu uit: De aangever geeft een tegengestelde boodschap. Hij zegt bv. “dit is mijn knie” en hij pakt daarbij naar zijn neus. De welp die deze boodschap ontvangt moet nu meteen reageren door naar zijn knie te grijpen en te zeggen: “dit is mijn neus”.

Materiaal: geen


Mowgli zoekt Grijze Broer maar die verstopt zich : dit spel is gebaseerd op permanente rolwisseling. Alle welpen staan in een kring met de benen gespreid. Eén welp is Mowgli , een andere Grijze Broer. Mowgli probeert Grijze Broer te pakken te krijgen (= tikken) en Grijze Broer probeert hem te ontwijken ( = wegkruipen in een wolvenholletje: onder de benen van iemand in de kring kruipen). Mowgli loopt dus achter Grijze Broer en probeert hem te tikken. Als dat lukt wordt er van rol gewisseld. Als Grijze Broer in een holletje kruipt gebeuren er drie dingen: Grijze Broer is veilig en stelt zich op in de kring, de welp die holletje speelde wordt Mowgli en de eerste Mowgli wordt Grijze Broer. Niemand mag buiten de kring komen.

Materiaal: geen

junglemap

DE JUNGLE LIJFT IN

I. INHOUD

Na de dood van Shere Khan dragen de dorpelingen Buldeo op om Mowgli te doden. Ingelicht door Akela bespieden Mowgli en zijn vrienden de jager. Van hem vernemen ze dat Messoea en haar man gevangen zitten. Mowgli denkt een plan uit om zijn ouders te verlossen en het dorp uit wraak te verwoesten.

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING VAN HET VERHAAL

Hoe haatdragend en wraakzuchtig het plan van Mowgli ook mag schijnen, vergeten we niet dat het voor de junglebewoners die enkel het recht van de sterkste eerbiedigen, het nog een zeer gematigd plan is. Denken we maar even aan de “bloeddorstigheid” van Grijze Broer en Bagheera. Mowgli noch Hathi willen echter bloed zien vloeien. Geen “oog om oog, tand om tand” maar een rechtvaardige straf krijgen de mensen voor hun houding en hun aanvallen op het junglevolk. “Doch hoe diep hij hen ook verfoeide, hun praatjes, hun lafheid en hun wreedheid, voor niets wat de jungle hem bieden kon, zou hij er zich toe brengen een mens te doden en opnieuw de verschrikkelijke bloedgeur te hebben in de neusgaten.” (Hathi)

De straf kan slechts door een grote samenwerking ten uitvoer gebracht worden. “Jouw oorlog zal onze oorlog zijn” zegt Hathi. “We laten de juhngle los” en van dat ogenblik zal ieder dier de Stille Eenzame volgen. Ieder krijgt en kent zijn taak. De beste vrienden van Mowgli zorgen ervoor dat alles bij elkaar blijft en dat de dieren de goede weg vinden. In dit verhaal treffen we de vriendschap van verschillende dieren voor Mowgli aan. Eerst en vooral Raksha “Ik hoorde mijn kinderen zingen en ik volgde hem die ik het meeste liefhad…” Hoewel ze weet dat Mowgli niet altijd bij haar zal : “Ik gaf je de eerste melk, maar Bagheera heeft gelijk : tenslotte keert de mens naar de mens terug.” Er is dan ook de vriendschap van Bagheera, Baloo en de kinderen van Raksha. Mowgli is en blijft hun “broertje”.

Met dit alles zien we in het verhaal de leidersrol van de mens te voorschijn komen, speciaal dan in de persoon van Mowgli. Terwijl de massamens – dorpelingen – radeloos wordt, wanneer er hem iets tegengaat, zien we hoe Mowgli een hele dierenwereld naar zijn hand kan zetten, en dit door het machtigste van alle dieren (Hathi) voor zijn zaak te winnen. Het hele verhaal door ondervinden we ook het overwicht van Mowgli op de dieren. Hij leidt hen, doet hen samenwerken en let er op dat ze er geen bloedbad van maken. “Doch het was wel gedaan Hathi, deze keer moet het echter beter gedaan worden, want een mens zal het leiden.”

Het is een mooi verhaal dat ons ten zeerste dienstig kan zijn om de gidsen of de welpen er even op te wijzen dat men door een efficiënte samenwerking iets kan bereiken, en dat men alleen niets tegen de zaken vermag (de dorpelingen staan in zekere zin ook alleen tegenover de junglewereld – met hulp van de Engelsen konden ze nog hopen de zaak te keren).

III. MOWGLI IN HET VERHAAL

Hier leren we een heel andere Mowgli kennen dan in de meeste van de andere verhalen. In plaats van een klein speels jongetje vinden we hem hier terug als een onbarmhartig iemand die ten koste van alles wil dat de dorpelingen omwille van hun gedrag gestraft worden. De straf moet zwaar zijn maar in verhouding tot de misdaad blijven. “Ik wil die reuk van het bloed ook niet, ik wens zelfs hun beenderen niet op de platgetrapte grond te zien liggen. Jaag ze weg, laat ze een nieuwe slaapstee zoeken. Ik zag en rook het bloed van de vrouw die mij voedsel gegeven heeft… alleen de geur van vers gras op hun drempels kan die geur wegnemen.” (Mowgli) Hij voelt zich een echte wolf en wil verder niets meer met de verderfelijke mensen te maken hebben : “De volgende keer spreek dan van de mensenhorde en van Mowgli niet in één adem maar in twee.” Hij voelt zich en gedraagt zich als een echte meester van de jungle.

tegenover de welpen, Bagheera en Baloo (“Heb ik dan mijn inzicht niet?”)
tegenover Bagheera in de hut van Messoea
tegenover Hathi (“IK heb nu een meesterwoord voor hem.”)
tegenover zijn ouders (“En ik zeg, IK zeg, dat geen tand in de jungle je zal bedreigen, dat geen poot in de jungle tegen je opgeheven zal worden.”)

Zijn uitermate autoritair optreden tegenover gelijk wie, laat Bagheera toe te besluiten : “Er is meer in de jungle dan de junglewet alleen, Baloo.”

DE MENS IN HET VERHAAL

De mens komt hier al evenmin als in de andere jungleverhalen erg gunstig te voorschijn. We vinden hier vooral de onverdraaglijke houding tegenover mekaar die aan de kaak gesteld wordt. Geldzucht – men wil het geld van Messoea – beïnvloedt hun denken en hun doen in erge mate. Kijken we even naar de volgende citaten. - “de ene mens moet voor de andere vallen kunnen spannen of hij is niet gelukkig” - “de mensen beginnen niets zolang ze iets te eten, te babbelen of te roken hebben, pas als ze verzadigd zijn, worden ze gevaarlijk” - “de mens is een echte bloedverwant van de Bandarlog : ze jagen in benden” - “het is verkieslijker door de dieren gedood te worden dan door de mensen” (Messoea’s man) - “we kunnen ze in de ronde laten lopen als gebonden geiten” (Grijze Broer) Hoewel de dieren weten dat de mensen intelligenter zijn (cfr. uitspraak Bagheera) mag men niet al te erg naar hun taaltje en denken luisteren, want dan schijnen ze de domste van alle junglebewoners.

IV. DE DIEREN IN HET VERHAAL Hathi : de stille Eenzame, de echte meester van de jungle. Hij laat zich nooit dwingen en gaat zijn eigen weg. Voor Mowgli maakt hij hier een uitzondering, omdat hij het goede meesterwoord kent. Bagheera : “Ik heb er een jachtnaam voor over om een meesterwoord te horen dat de Stille Eenzame verplichten kan.” . Hij is sterk, maar gebruikt die kracht slechts als het hoog nodig is. Er moet een rode woede of een grote pijn zijn eer wij de slaapplaats van de mensen verwoesten. (Hathi) . Als hij echter van iets overtuigd is verricht hij grondig werk (“Waar Hathi uit maaien gaat hoeft geen tweede meer te komen”). . Hij is slim. Buiten de langlevende olifant kan niemand zo een oorlog opzetten en doordrijven. . Hij is juist en rechtvaardig in zijn oordeel : een misdaad dient gestraft te worden. De andere dieren zijn onderdanig aan Mowgli en Hathi, maar buiten die gemeenschappelijke kentrek vermelden we nog : Bagheera : krachtig, menig en moedig. Hoogmoedig en toch verstandig (zie schrikbewind in het dorp). Akela : hier wordt buiten de wijsheid van de Eenzame Wolf slechts even op een andere eigenschap ingegaan, nl. zijn vlugheid. “Maar Akela was een wolf, en zelfs een hond, een verre afstammeling van zijn wilde voorvader; hij kan uit een diep slaap gewekt worden wanneer een karwei zijn flanken raakt en ongedeerd wegspringen.” Grijze Broer : hoe onstuimig en haatdragend hij ook tegenover Buldeo is (“sst! vỏỏr middernacht rollen wij hier met zijn schedel”), toch luistert hij onmiddellijk naar Mowgli wanneer deze hem iets vraagt. Hij begeleidt Messoea en haar man tot Khanhiwara. Raksha : is ook in dit verhaal de fiere wolvin die bezorgd is om Mowgli. “Ik kan gewoon niet verdragen dat mijn kinderen als jakhalzen opgejaagd worden.” Mang : de vleermuis : is de BOODSCHAPPER bij nacht, hij verwittigt Akela voor de naderende Buldeo. Hij moedigt de dieren aan hun tocht naar het dorp voort te zetten. “Die vrolijk krijste en neerfladderde om te vertellen dat de weg voor hen open lag.” Chil : heeft evenals de vleermuis een boodschappersrol in de jungle. Hij roept de dieren samen om het dorp te verwoesten, en meldt Mowgli de aankomst van zijn ouders in Khanhiwara. Everzwijn : zou voor een volle maaltijd tot het ander eind van de wereld lopen. Sahi : stekelvarken, houdt er de moed in bij de graseters om toch maar te blijven optrekken naar de vallei… vol nieuws over het goede voedsel dat er een beetje verder te vinden was. Verder de herten, Nilghai, apenvolk en de vogels.

V. MEESTERWOORDEN - waar Hathi uit maaien gaat hoeft geen tweede meer te komen - wij zijn met ons vijven (speciaal voor nest) - niemand kan zo stil te werk gaan als een wolf, als hij niet wil gehoord worden - niemand kan goed werken zonder slaap.

VI. HET VERHAAL IN DE HORDE A. Buitenactiviteiten 1. Bosspelen a) Laat de jungle op het dorp los!! terrein : struikgewas, met open plekken spelthema : de Horde moet, onder leiding van Mowgli en Hathi, de graseters in de velden van het dorp jagen. Buldeo en de dorpelingen trachten dit te beletten. gang van het spel : Hathi (OW) en Mowgli (kleinste, of beste, of gehandicapte welp) delen papiertjes uit met afbeeldingen of namen van graseters, met vermelding van waarden : bv. everzwijn 2 pt, ree 1 pt, Nilghai 3 pt, buffel 4 pt. Deze moeten naar een bekende, afgebakende plek gebracht worden : het dorp en zijn velden (men kan een soort van “dorp” bouwen, bv. met droge takken, of een opgespit heuveltje, of interessanter nog : men kiest een plek vol onkruid dat toch vernield mag worden). De dorpelingen zijn de OW, eventueel versterkt met koks of leden van de voorstam. Ze doden met “geweren” = smijten met kleine balletjes, of verdrijven met “knuppels” = opgerolde kranten. Een getroffen welp moet het dier afgeven dat hij ‘opjaagt’. Het nest dat het eerste een bepaalde waarde heeft bereikt, bv. 50 pt, wint, en mag beginnen met de vernietiging van het dorp, d.i. het neerslaan van de plek netels, of het opstoken van het vuil of de oude kranten… die voor het ‘dorp’ dienden. De “graseters” kunnen met behulp van kalkpapier of carbon overgetekend worden, of ook gestencileerd.

b) Bagheera zoekt Hathi Om het dorp te kunnen verwoesten, heeft Mowgli Hathi nodig. Hij stuurt Bagheera en de 4 naar Hathi. Maar ze hebben een meesterwoord nodig om hem te dwingen. Mowgli heeft dit en het luidt : “Kom, omwille van de vernieling van de velden van Bhurtpoer”.

Terrein : bebost. Gang van het spel : elk nest kan een gedeelte van het meesterwoord bekomen van Mowgli, als ze een bepaalde opdracht vervuld hebben, bv. wanneer ze een volledige reeks van “sporen” gevonden hebben van Buldeo en de drie kolenbranders, of wanneer Sahi of Mang door hen gezien werden. Telkens krijgt het nest een gedeelte van het meesterwoord voor Hathi. Op de achterzijde kunnen ze zo de tekst lezen WAAR Hathi te vinden is (bv. op de heuvel, achter de schuur), of WAT het is (grote steen bv.). Het nest dat het eerst Hathi en zijn zoons vindt, wint. Om het spel spannender te maken, kan men er Buldeo en dorpelingen in brengen, die jacht maken op de wolven.

C) Redding van Messoea en haar man materieel : een aantal bakstenen, lianen, levens, speeldassen (2 soorten) verdeling : 2 gelijke groepen : 1) dorpelingen o.l.v. Buldeo (OW), 2) jungledieren o.l.v. Mowgli (OW) spel : 1ste deel. De jungledieren rukken op naar het dorp, beschermd door de dorpelingen, om Messoea te verlossen. Uitwerking : de jungledieren kunnen de gevangene verlossen door zoveel mogelijk bakstenen naar hun eigen hol te brengen. Het dorp ligt in een cirkel van 5 meter. Daarrond de dorpelingen. Eens dat de jungledieren in de cirkel geslopen zijn, mogen ze niet meer gedood worden door de dorpelingen en zij krijgen een baksteen van Buldeo (ze moeten met 3 welpen komen die nog 3 levens bezitten). Ze kunnen buiten de kring door de dorpelingen gedood worden indien hun speeldas (wasspel) afgenomen wordt, zijn ze dood dan moeten ze hun levens afgeven en een ander halen bij Mowgli. 2de deel : op fluitsignaal wisselen van de kampen. De dorpelingen trekken naar de jungle; nadat de jungledieren een aantal stenen in hun kamp verzameld hebben, kan het kamp aangevallen worden door de dorpelingen. De aanvallers krijgen de lianen op dezelfde voorwaarden als de jungledieren de bakstenen. In het 2de deel mogen de jungledieren doden.

d) Het dorp wordt vernietigd door Hathi en zijn gezin Uitwerking : het dorp wordt verdedigd door de OW : dit zijn de Buldeo’s. De welpenhorde is het gezin van Hathi en moet het dorp aanvallen. Op een heuvel ligt het dorp. De welpen dragen een speeldas. Indien hun das door een OW afgetrokken wordt, dan moeten zij terug naar hun vertrekplaats. Alvorens zij terug aan het spel mogen deelnemen, moeten zij eerst een proef herhalen. De welpen die in het dorp binnengeraken veroveren een baksteen, die zij naar hun kampplaats moeten brengen.

e) Men kan ook op dit thema een sluipspel doen, indien men beschikt over een dicht laagbegroeid bos. Rond een open plaatsje heeft men verschillende voorwerpen (of speeldassen) neergelegd. De OW zitten op de open plaats. De welpen moeten zonder gezien te worden trachten een voorwerp weg te halen. Het uitschakelen geschiedt door de naam te roepen.

f) Een wolf ziet men niet in de jungle Alle welpen in Indiaans gelid achter een OW. Als de OW fluit verdwijnen de welpen in het bos. De OW telt tot 3 en keert zich om. Al wie nog gezien wordt, krijgt een strafpunt. De welp die het kleinst aantal strafpunten bij elkaar krijgt is Mowgli.

2. Estafetten Welpen moeten om ter vlugst het Engels dorp bereiken waarnaar Messoea en haar man vluchten. Zij moeten enkele hindernissen overwinnen : - rond stoel lopen met brandende kaars - onder een rij stoelen door kruipen - vraag oplossen in verband met de jungle…

3. Pleinspelen a) Hathi verwoest het dorp materieel : lege dozen, liefst van ijskast of T.V. met krijt of dgl. wordt het dorp afgebakend of getekend spel : 1 nest = Hathi en zonen. Zij trachten in het dorp te komen en het huis (eventueel huizen) om te stoten. De andere nesten trachten dat te beletten, door wegduwen of tikken of gelijk welke methode die de OW daarvoor uitdenken. Elk nest mag om beurt Hathi zijn. Men kan de tijd opmeten, en het nest dat het vlugst het huis ‘vernielt’, mag men als winnaar van het spel uitroepen.

b) Eten zoeken in het bedreigde dorp Thema : reeds vele dagen is het dorp bedreigd door de jungle, en niemand durft nog naar de akkers; vandaar de nijpende voedselnood; de dorpelingen lopen van huis tot huis om eten te zoeken; maar Bagheera loopt rond, en doodt al wie hij op straat vindt! Men tekent op de speelplaats een dorp met afzonderlijke huizen; op signaal lopen alle dorpelingen naar een ander huis; wie door Bagheera geraakt wordt, moet naar het kerkhof; als het spel te lang duurt komt Hathi… Bagheera helpen.

c) Hathi duwt de muur om De horde wordt in 2 delen verdeeld (olifanten en hutten). Iedere helft plaatst zich op een lijn en haakt de armen in mekaar. De welpen plaatsen zich met de ruggen tegen elkaar en beginnen te duwen. De olifanten trachten de hutten tot over een bepaalde lijn te duwen en omgekeerd.

B. Binnenactiviteiten 1. Spelen a) Binnenspel voor hordes met een stevig lokaal!! (om warm te krijgen…) Hathi breekt uit zijn val. De horde vormt een kring, ze zijn de inwoners van Bhurtpoer. Hathi moet uit die kring en trachten de jungle te bereiken (vb. de deur).

b) Vorm de moeilijke woorden Bhurtpoer, Nilghai, Buldeo, Oodeypoer, Khanhiwara. Akela schrijft voor of laat de woorden zien. Elk nest heeft de nodige letters op kaartjes. Het nest dat het eerst klaar is, wint een punt (variante : men kan ook namen van dieren bij tekeningen hangen).

c) Ontneem Buldeo’s geweer Buldeo zoekt in de jungle naar de sporen van Mowgli. Hij heeft zijn geweer even naast zich gezet. Buldeo, geblinddoekt in een kring, zit met een stok (geweer) binnen handbereik. De welpen mogen één na één naar Buldeo sluipen en het geweer trachten te nemen, zonder dat ze door Buldeo geraakt worden. Wie dat kan, wordt Buldeo.

d) Niets is zo stil als een welp die niet wil gehoord worden De wolven zitten in een halve of volledige kring. Een welp zit geblinddoekt in het midden. Akela noemt nu twee welpen (men kan de welpen van te voren ook de namen van jungledieren geven) die heel stil van plaats moeten verwisselen. De geblinddoekte welp is Buldeo – de oude jager die zo slecht kan zien – die tracht de welpen te horen. Als hij één van de rondlopende welpen hoort, zal hij zijn plaats innemen (Buldeo duidt de richting aan van waaruit het geluid komt). En Buldeo krijgt een plaats in de kring.

e) Om ter meeste graseters Er zijn verschillende kaartjes weggestopt in het lokaal. De naam van de graseters is erop geschreven, of men kan de kaartjes een verschillende kleur geven, vb. rood is hert, geel is Nilghai, bruin is zwijn, blauw is buffel, enz. … De welpen gaan deze kaartjes zoeken. Men heeft gewonnen als men het grootste aantal punten heeft (door aan de kaartjes een verschillende puntenwaarde te geven). Of als men het eerst een bepaalde oppervlakte heeft volgelegd door kaartjes van verschillende grootte te gebruiken.

2. Acteren - de nesten zitten in kring rond de OW. Uit elk nest komt één welp bij de OW, en krijgt de opdracht iets uit te beelden (men kan punten geven, bv. 4 voor het nest dat als eerste juist raadt, 3 voor het volgende… of men kan alleen maar 1 punt geven aan het eerste nest, enz…). - nota : iedere welp aan de beurt laten!! Niet steeds degene die het geraden heeft. - welke opdrachten? vb. Mowgli die zijn mes naar Akela werpt Akela die de mensen ruikt – Bagheera op het bed in de hut van Messoea – Raksha die door het raam van de hut naar Messoea kijkt – Buldeo die in de bomen gejaagd wordt – Buldeo die in het dorp terugkomt – Hathi die bij Mowgli komt – Mang die over de graseters fladdert…

3. Knutselen Gewoon tekenen in de horde gebeurt niet dikwijls, maar er zijn verschillende technieken waarmee we episodes uit het jungleverhaal kunnen uitbeelden, technieken die zeker onze aandacht verdienen. We behandelen hier vooral de jungledieren, maar de mensen en zelfs soms hele taferelen kunnen op dezelfde manieren uitgebeeld worden.

a) Dieren Tekenen met de wascotechniek : op het blad brengen wij verschillende kleuren naast mekaar aan. Dit kan volgens een vast patroon of volledig willekeurig gebeuren. Deze kleurige laag wordt dan volledig met een zwarte wascolaag bedekt. In deze zwarte laag grift men met een rond voorwerp (vb. stencilpen of de kop van een speld) de tekening die men bekomen wil.

Uit isomo : dikwijls te bekomen in winkels of bij verkopers van elektrische huistoestellen – verpakking. De dieren tekenen en daarna met een lichtjes verwarmd mes uitsnijden en beschilderen.

Dieren maken door middel van kurken stoppen. Deze werkwijze is wel algemeen bekend, maar te vaak maakt men de verbindingen met lucifers, terwijl koperdraad steviger is en meer beweging toelaat. Een olifant kan men gemakkelijk een beweeglijke slurf geven, door steeds dunnere stukjes kurk te nemen en die daarna te doorboren met een naald en draad.

Maken door papier te vouwen : vb. olifant.

(zie schetsen op volgende bladzijde)

Dieren uit triplex, door middel van spatten of schablonen, dieren getekend in roet dat op een oud (maar wit) bord aangebracht is. Daarna fixeren. Dieren uitknippen uit vilt en daarna op jute kleven.

OLIFANT

papier : 1 stuk van 16 x 30 cm, voor de romp 1 stuk van 16 x 32 cm, voor de kop nota : op de schets is een volle lijn een kniplijn met de schaar; streepjeslijnen zijn vouwen waar ge bovenop kijkt, stippellijnen zijn vouwen waar ge in kijkt. De romp :

In de 4de fase worden de 4 scherpe uitsteeksels naar binnen omgeplooid; de 5de fase maakt de romp bijna klaar : toeplooien volgens de korte middellijn – in de 6de fase wordt het gedeelte voor de staart naar binnen de rug gevouwen.

De kop :

b) Een jungledorp Het geheel wordt gemonteerd op een stevig stuk karton, of een plank hout. - hutten : ontwikkeling tekenen op karton (Indiërs hebben doorgaans rechthoekige hutten, de voorzijde iets hoger dan de achterzijde) en schilderen. Daarna in elkaar zetten. Dan kan men er een dak op plaatsen uit karton, stro of afgeknipte drankrietjes. Een andere mogelijkheid is de hut te vervaardigen uit klei en daarna te beschilderen. De hut kan ook gemaakt worden uit isomo. - palmbomen : een strook wit (of gekleurd) papier nemen van ± 3 cm op 12 cm. Twee derden van dit papier wordt bruin geschilderd, de bovenste rand (4 cm) wordt langs weerszijden groen geschilderd. Het papiertje wordt nu rond een potlood gedraaid en vastgekleefd, zodat men een pijpje krijgt. Het potlood er terug uittrekken en het groen gedeelte bovenaan uitsnijden (smalle strookjes) en deze naar buiten plooien. De boom kan gemakkelijk recht gehouden worden in gesmolten kaarsvet (op deze manier kan men natuurlijk ook struiken maken, namelijk door een kortere papierstrook te nemen, en deze groen te schilderen). - andere bomen : takjes nemen (dun, tamelijk veel vertakkingen) en deze in een kleefstof steken, daarna die takjes in een poeder draaien (dit poeder kan men in winkels van maquettebouw kopen waar men het als ‘gras’ verkoopt). Deze bomen kan men ook gemakkelijk rechtop plaatsen in kaarsvet. - dorpsmuur van het dorp vervaardigen uit klei of isomo. - de velden van de dorpelingen kan men gemakkelijk bekomen door stukken van de plank te beschilderen, of door middel van drankrietjes. Misschien kunnen we even verwijzen naar het ‘kunstgras’ dat men in alle kleuren verkrijgen kan, maar dat mits wat geduld ook gemakkelijk zelf te vervaardigen is. - Rode Bloem : stokjes, waartussen rechtopstaande strookjes gekleurd papier. - de tempel mag iets groter gemaakt worden. Dit kan gebeuren door middel van een doos. Kartonnen rolletjes van toiletpapier kunnen een zeer goede dienst bewijzen als zuilen. Gebruik eens een gevonden tak met grillige vorm en fel gekleurd als afgodsbeeld. - de mensen uit het dorp maken we uit plasticine of klei die we daarna beschilderen. Dunne ijzerdraad of (wat duurder is) pijpenkuisers kunnen we hiervoor ook goed gebruiken. We bekleden de vormen achteraf dan met stukjes stof. De eenvoudigste manier om mensen na te maken is schilderen op papier met onderaan een witte boord gelaten die men daarna omslaat. - jungledieren : zie hoger.

C. Eéndaagse jacht

a) dagindeling : 10.00 : vertrek 10.45 : aankomst op het terrein 11.00 : horderoep, mededelingen 11.15 : estafetten : ter vergroting van onze kracht, want wij moeten een heel dorp vernielen. Akela is Hathi, de welpen zijn zijn zonen. 1) elk nest heeft een zakje zand. Op signaal gooit de gids het zakje zo ver mogelijk. Vanop die plaats gooit de 2de … de langste afstand wint. 2) 2 staartrijen tegenover mekaar : koordtrekken. 3) hindernissenloop : over gemaakte omheiningen springen en onder takken kruipen. 11.45 : vertelling : de jungle lijft in. 12.10 : verzamelen van hout, we maken een kleine rode bloem om bij te eten. 13.00 : zang : Wat moeten dat voor ruimten zijn… 13.20 : kringspel : de man van Messoea tracht zich te bevrijden. Staat in het midden van cirkel en werpt bal door benen van dorpeling. Kan hij dat 3-maal dan komt de welp door wiens benen hij het laatst wierp in de kring. 13.45 : we knutselen een dorp met ‘vindmateriaal’. 15.00 : groot spel : jungledieren en dorpelingen. Ieder een spelwimpel en 2 levens. Dorpelingen willen hun dorp heroveren. Mowgli heeft hen tot over Waingundja gedreven. Kunnen ze bij Buldeo (al de wolven) 5 kaartjes halen, dan hebben ze één hut veroverd. Mowgli (OW) kijkt of alles eerlijk gaat. Welke groep heeft het grootste aantal huizen? 16.00 : vertrek.

b) Andere thema’s voor spelen gedurende de ééndaagse jacht 1. Messoea en haar man op weg naar Khanhiwara Elementen : de 2 volgen een bepaalde weg. - ze worden bedreigd door dorpelingen en jungledieren - maar ze worden beschermd door Akela en wolven - ze hebben al half gewonnen als ze hun paard hebben kunnen kopen. De horde helpt hen daarbij - einde : als ze in Khanhiwara zijn waar ze Chil aantreffen. De fantasie van de spelleiding kan het verhaal van het jungleboek gemakkelijk in spelregels vertalen.

2. Andere thema’s ter uitwerking overgelaten aan de verbeelding van de OW

Mowgli en zijn gezelschap zoeken Buldeo en de kolenbranders
de Engelsen van Khanhiwara zoeken de dorpelingen om hen te straffen (vb. spoor volgen van houtskool van de kolenbrander…)
de jungledieren besluipen de ‘machans’ van de dorpelingen (sluipspel)

N.B. Machan = uitkijktoren op het veld.

3. Wie vindt het laatste graankorreltje? Het dorp is leeggeroofd want Hathi heeft de schuur van de graankoopman vernietigd. Alle dorpelingen zoeken of zij graan kunnen vinden. Om rommel te vermijden : het graan alleen op de grond leggen. De welpen worden met hun gezicht tegen een muur geplaatst. Akela loopt rond en laat ergens een rijstkorrel vallen. En dan zoeken maar.

Wij vonden nog