Groeidomeinen

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina De Fundamenten van FOS Open Scouting.


Elke scout en gids is uniek en dat willen we ook zo houden! FOS Open Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden volledig te ontplooien. Daarom willen we in onze werking prikkels, uitdagingen en groeikansen aanreiken op heel verschillende gebieden: identiteit, verbondenheid, engagement, samenwerking, eigen mening, emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en probleemoplossend denken.

Engagement

Engagement opnemen tegenover jezelf, de groep en samenleving is steeds een belangrijk principe geweest binnen scouting. Scouts en gidsen formuleren voor zichzelf haalbare doelstellingen en nemen het engagement om die te bereiken. Ze maken zelf keuzes, ondernemen zelf acties en leren hun eigen doelen te bereiken. Ze nemen het initiatief om in functie van de groep rollen en taken op te nemen en er de verantwoordelijkheid voor te dragen. Hun engagement is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ze zijn er zich van bewust dat genomen engagementen ook verantwoordelijkheden met zich meebrengen.

Scouts en gidsen bouwen mee aan een betere wereld. Ze leren opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen en beïnvloeden op die manier hun leefsituatie en die van anderen. Ze hebben en vragen aandacht voor maatschappelijke thema’s, zijn solidair en zetten zich belangeloos in voor anderen.

Samenwerking

Scouts en gidsen durven samen uitdagingen aangaan en op die manier hun grenzen verleggen. Elke scout/gids leert om met zijn/haar kwaliteiten een positieve bijdrage te leveren aan de groep. Ze leren elkaars sterktes en groeikansen kennen, respecteren elkaars grenzen, vullen elkaar aan en versterken op die manier de groep. Om die samenwerking goed te laten verlopen, hechten we binnen scouting veel belang aan vaardigheden zoals communiceren, overleggen en samen doordachte beslissingen nemen, zodat de groep er sterker van wordt.

Samenwerken, samen spelen, samen leven,… is ook steeds een botsing van ideeën of belangen. Soms kan dat ontaarden in een conflict. Scouts en gidsen gaan samen het conflict aan en kunnen hun eigen aandeel erin herkennen en benoemen. Ze nemen samen de verantwoordelijkheid voor het conflict op en gebruiken het als een nieuw startpunt.

Eigen mening

Als actief pluralistische organisatie vinden we het belangrijk dat scouts en gidsen op een respectvolle manier de dialoog met anderen kunnen aangaan. Ze vormen zich een onderbouwde mening door actief op zoek te gaan naar informatie en kritisch om te gaan met de informatie die op hen af komt. Ze durven en kunnen hun mening uiten, maar luisteren ook naar de mening en argumenten van de ander. Ze durven hun eigen mening in vraag stellen en zijn bereid bent om hun mening bij te sturen.

Emotionele ontwikkeling

Scouts en gidsen leren om gevoelens bewust te ervaren, uit te drukken en er grip op te krijgen. Euforie omzetten in haalbare dromen, verdriet een plek geven zodat je weer verder kan, woede omzetten in een constructieve boodschap, een tegenslag zien als een leerrijke ervaring … dat is wat we bedoelen met ‘grip krijgen op je gevoelens’.

Scouting is een groepsgebeuren. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren elkaar de ruimte geven om gevoelens te uiten en ermee om te gaan. Ze ontdekken dat niet iedereen dezelfde gevoelens heeft en leven zich in in de gevoelens van de ander. Ze durven anderen betrekken bij het omgaan met hun gevoelens, zodat ze deze een plaats kunnen geven en er verder mee aan de slag kunnen.

Lichamelijke ontwikkeling

Scouting biedt kinderen en jongeren via spel en buitenleven de ruimte om hun lichamelijke mogelijkheden (motoriek, evenwicht, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen, …) zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Ze ontdekken hun mogelijkheden en waarderen die. Ze ontdekken hun grenzen en respecteren die. Tegelijkertijd proberen vol ze te houden wanneer iets moeilijk gaat en dagen zichzelf en elkaar uit om hun grenzen af te tasten en te verleggen.

Scouting vormt ook een uitdagende omgeving, die niet altijd vrij is van risico’s: op tocht in het donker, aangebrand voedsel op het houtvuur, wel of geen alcohol aan het kampvuur, ... In die omgeving moedigen we jongeren aan om het evenwicht te zoeken tussen plezier hebben en toch het eigen lichaam en dat van anderen te respecteren en niet in gevaar te brengen.

Probleemoplossend denken

Kinderen en jongeren zijn van nature nieuwsgierig en die nieuwsgierigheid willen we levend houden. We willen scouts en gidsen uitdagen om steeds weer op zoek te gaan naar kennis die voor hen betekenisvol is en vaardigheden te leren die voor hen nuttig zijn. We stimuleren hen om informatie te verzamelen, hier kritisch mee om te gaan, te verwerken en toe te passen in hun omgeving waar mogelijk. Binnen scouting komen ze in aanraking met steeds complexere uitdagingen. Ze gaan creatief om met oplossingsmogelijkheden, durven ingewikkelde problemen aanpakken en leren uit de fouten die ze hierbij maken. Door deze kennis en vaardigheden toe te passen in hun dagelijkse leven zijn ze in staat – individueel en in groep – hun zelfstandigheid te vergroten en vat te krijgen op hun eigen situatie, hun omgeving en de wereld.


De Fundamenten van FOS Open Scouting - Basispijlers - Groeidomeinen - De FOS-methode