Jungledansen

Uit FOSwiki

de dans van baloe

Baloe, de bruine beer, onderwijst Mowgli in de wetten van de jungle. Een “Billie Turf”, die steeds op een vriendelijke en goedmoedige manier klaarstaat om iemand met raad (en daad) bij te staan.

Een O.W. roept “Baloe!!”, en de welpen gaan achter elkaar in een cirkel : trots, buik vooruitgestoken, hoofd in de lucht, traag en met fiere blik links en rechts kijkend. Terwijl ze zo rondgaan, zeggen ze de welpenwet op :

“Als welp speel ik samen met de anderen in de jungle. Ik luister naar de O.W. Ik ben eerlijk, vriendelijk en ik hou vol.”

Wanneer Akela zijn (haar) hand opsteekt, blijven alle welpen staan.

Een welp, die op voorhand is aangeduid, gaat dan in het midden van de cirkel op de grond zitten. De Baloe’s draaien dan naar rechts, klauwen voor de borst geheven, en beginnend met de rechtervoet, stappen ze plechtig vier passen vooruit en keren zich naar het midden. Dan zeggen ze tegen Mowgli, terwijl ze het ritme ondersteunen, door op hun borst te kloppen en met de voeten te stampen : “Een welp luistert naar de Oude Wolven, een welp luistert nooit naar zichzelf”. De Baloe’s draaien dan terug naar rechts, doen vier passen voorwaarts, draaien terug naar binnen en herhalen de wet. Dat doen ze zo vier maal. Dan zegt Mowgli : “Ik hoor U, Baloe, en ik zal die wet onderhouden”. Hij staat recht en de dans is gedaan.

de dans van bagheera

Bagheera, de moedige, sterke, sluwe zwarte panter, die woest en angstaanjagend kan zijn, maar een goed hart heeft. Bagheera, die Mowgli leert jagen.

De horde vormt een grote kring, en iedere welp vordert in sluipende waakzame houding, links en rechts speurend, met de hand boven het hoofd, op zoek naar jachtbuit.

Plotseling is er iets in zicht. De welpen verstijven en draaien zich langzaam met hun gezicht naar het midden van de cirkel, waar een hert staat te grazen. Ze laten zich zachtjes op handen en voeten naar om niet gehoord en gezien te worden en kruipen enkele passen achteruit. Dan beginnen ze langzaam dichterbij te sluipen. Hoe dichter ze bij het hert komen, hoe trager, hoe voorzichtiger ze worden en hoe lager ze sluipen. Als ze heel dichtbij zijn, liggen ze allen plat op de grond en wachten, tot dat Akela roept “Nu”. Dan springen ze allemaal met een kreet op en springen op het hert, dat ze verscheuren. De stukken opetend keren ze terug in de grote cirkel.

N.B. Het hert wordt best voorgesteld door een of ander voorwerp : een papieren zak of een kussen of iets dergelijks. Eventueel kan een der N.L.’s de dans leiden. Druk er op dat het succes van de dans grotendeels afhangt van het vlug en correct nabootsen van de leider van de dans.

de hongerdans van kaa

Het apenvolk, wetteloos, zelfingenomen, onwetend, babbelend, speelziek, vuil, boosaardig, laf,… en daartegenover Kaa, de waterpython, aartsvijand van de Bandar-log, toevlucht en vriend van Mowgli. Basisverhaal is “Kaa’s jacht”.

Een oude wolf stelt de kop van de slang voor, het hoofd gebogen, de armen voorwaarts gestrekt, vuisten gebald de wijsvingers naar voor. Alle welpen staan daarachter en ze houden elkaar bij de schouders vast. Ze houden het hoofd en volgen de Oude Wolf in al zijn bewegingen, nemen dezelfde stap aan en bewegen zich zo langzaam mogelijk.

De slang glijdt heel langzaam voort (met golvende bewegingen) in achtvorm, terwijl de staart zich oprolt en daarna terug ontrolt. De welpen gaan op de tenen en sissen voortdurend. Wanneer de slang ontrold is, roept de Oude Wolf “Bandar-log”. De welpen lopen onmiddellijk weg en bootsen de Bandar-log na terwijl ze de apenkreet schreeuwen : “Goerruk, goerruk, how, how, goerruk”. Opeens roept de Oude Wolf “KAA”. Alle apen verstijven van schrik. De Oude Wolf die Kaa’s kop voorstelt begint dan, langzaam wiegend rond te gaan (houding, zie begin). Hij sist een keer en alle apen doen automatisch één stap voorwaarts. Hij wijst dan naar een aap en het angstige (mimiek) slachtoffer kruipt onder de benen van de O.W., wordt dus “verzwolgen” en stelt zich achter de O.W. op, handen op diens schouders. Een tiental apen worden zo verzwolgen (ze sluiten direkt achter de O.W. aan, de rest schuift op). De andere welpen zorgen er ondertussen voor, dat ze aan het einde van de staart komen en stellen zich daar op, (zoals ze bij het begin van de dans stonden). Ondertussen beweegt de slang zich steeds verder. Wanneer alle welpen bij de slang aangesloten hebben, draait ze zich in een cirkel, rond de kop en gaat slapen, na zo’n stevig maal : eerst de kop, dan de volgende welp en de volgende, enz… tot alle welpen met hun hoofd op de rug van hun voorganger liggen. Dan roept de leider “Yalahi” en de welpen vormen een grote kring.

N.B. Let op het verstijven bij de roep “KAA”. Wanneer de slang gaat slapen is het gemakkelijker, wanneer de welpen eerst op de knieën gaan zitten vooraleer te gaan liggen.

de dans van tabaqui

Tabaqui, de gluiperige vleier, ondankbaar, vals en laf, vriend van Shere Khan, de opschepper.

De horde wordt in twee verdeeld. De ene helft van de horde met een leider, die Shere Khan voorstelt, vormt de Tabaqui, terwijl de anderen de wolven met Mowgli voorstellen. De wolven liggen in een hoek te wachten, terwijl de jakhalzen rond Shere Khan een cirkel vormen. Deze loopt trots en uitdagend in de cirkel rond, zo te zien zeer vechtlustig. Terwijl de Tabaqui “Jakhals, jakhals” grommen, brult Shere Khan opeens : “Ik ben Shere Khan, de tijgerkoning”. Dan verlaat een jakhals de cirkel, kruipt vleierig tot bij Shere Khan en maakt beleefd en nederig een buiging voor hem. Overmoedig als hij is, tracht Shere Khan de jakhals te schoppen, maar deze, zeer snel, ontwijkt de schop, buigt dankend, en keert terug naar zijn plaats. Wanneer Shere Khan met zijn rug naar hem staat, houden zijn vleierijtjes op en trekt hij een lelijk gezicht naar de tijger. Op dat ogenblik springen de wolven op de Tabaqui en ieder van hen sleept één jakhals mee. Wanneer allen weg zijn, wordt Shere Khan, die tijdens het gevecht een beetje zenuwachtig was, terug de oude en snoeverig als niet één, begint hij opnieuw te brullen : “Ik ben Shere Khan, de tijgerkoning”.

Op dat moment komt Mowgli aangelopen, langzaam, één arm uitgestrekt en met de vinger wijzend, strak kijkend naar de tijger. Deze is bang, en alhoewel hij verder brult dat hij de koning van de tijger is, komt hij toch langzamerhand naar Mowgli gekropen tot hij voor diens voeten op de grond ligt. Alle welpen komen dan te voorschijn en de dans is gedaan.

de dans van de dood van shere khan

Mowgli doodde met een list, in samenwerking met de buffels, Shere Khan. Hij stroopte de dode Shere Khan na daarover met Buldeo getwist te hebben. Shere Khan stierf roemloos en deze dans is derhalve een dans van Mowgli’s totale triomf.

De welpen staan in een kring. Ze draaien zich naar links en lopen achter elkaar in een cirkel, terwijl ze stapvoets op de wijs van “Broeder Jacob” zingen :

Jaag dan Mowgli vil die boze veedief Jaag dan Mowgli vil die boze veedief Dood Shere Khan ra, ra, ra Dood Shere Khan ra, ra, ra

Dappre Mowgli stroopte hem de huid af Dappre Mowgli stroopte hem de huid af Doodde Shere Khan ra, ra, ra Doodde Shere Khan ra, ra, ra

Op iedere regel verzetten de welpen één stap, terwijl ze de volgende bewegingen maken.

1° regel : beginnen met rechtervoet. De rechterhand boven de ogen houden en de horizon afspeuren.

2° regel : idem maar met linkerhand.

3° regel : stekende beweging met rechterhand.

4° regel : idem met linkerhand.

5° regel : met beide handen doen alsof je een beest vilt.

6° regel : idem

7° regel : rondhuppelen en met de handen boven het hoofd zwaaien. 8° regel : idem.

Na de eerste strofe draait iedereen een halve draai en met dezelfde bewegingen wordt de tweede strofe gezongen en uitgevoerd. De welpen gaan dan op handen en voeten, met het gezicht naar het midden van de kring neerzitten. De O.W. zit buiten de kring. De welpen grommen dan steeds luider vier scheldwoorden : “Loengri, kikvorseneter, verbrand beest van de jungle en jager van klein en naakt mensenjong”. Ze doen dat zo vier keer en iedere keer kruipen ze een beetje dichter naar het midden tot de kring heel klein is. Dan komt de O.W. in de kring en hij zet zich op zijn knieën, de armen los langs het lichaam. De welpen laten nu ook hun armen hangen. Opeens heft de O.W. zijn armen op en hij roept plechtig : “Shere Khan is dood! Dood!”. De welpen heffen nu ook hun armen, buigen zich driemaal voorover tot hun armen de grond raken en zeggen daarbij “Dood, dood, dood”. Dan springt iedereen op terwijl men drie maal “hoera” roept. De dans is dan gedaan.

zie ook