Kampcharter

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Op kamp.
Je kan er verder doorklikken naar allerhande praktische kampinformatie.

De Waalse jeugdbewegingen stelden met de Waalse Unie van Steden en Gemeenten een charter op dat tot doel heeft de verstandhouding tussen de gemeenten en de ‘kampgangers’ te bevorderen. Er wordt gezocht naar een evenwicht in regels en afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden. Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen roepen we nu ook jullie op om je aan deze principes te houden. De drie Franstalige federaties ondertekenden het charter reeds enkele jaren geleden. Ook wij – de beide Nederlandstalige federaties – staan achter de principes die in dit charter worden benoemd en willen dit dan ook uitdragen naar onze eenheden. We willen zo met de volledige gidsen- en scoutsbeweging in Belgïe werk maken van een optimaal vertrouwensklimaat tussen de gemeentelijke overheden en de jeugdbewegingen. We willen dat ook in 2020 onze leden kunnen genieten van een fijn kamp.

Het Waals charter, de vertaling hiervan, en de bijlage opgesteld door FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen kun je downloaden op www.scouts.be. Hoef je het charter helemaal te lezen? Graag natuurlijk. Maar omdat niet iedereen dit zal doen schotelen we je hieronder alvast enkele principes (en wetgevende zaken) uit het charter voor. Dit charter is enkel opgesteld voor Wallonië, maar niets let jullie dit gedachtegoed ook reeds toe te passen in Vlaanderen.

De dialoog staat centraal

Het is beter om goede afspraken te maken met (de afgevaardigde van) de gemeente dan overdonderd te worden door politiereglementen met allerlei bepalingen. Daarom is het van belang om gegevens van contactpersonen uit te wisselen. Zo kan er informatie worden uitgewisseld en oplossingen gezocht voor eventuele problemen.

Daarom wordt aan de op kamp komende jeugdbewegingen gevraagd om de nodige contactgegevens door te spelen aan de gemeente. Dit principe is dit jaar ook in wet omgezet. Het landelijk secretariaat van FOS Open scouting bezorgde – op basis van jullie kampmelding – de nodige informatie aan de Waalse gemeente waar jullie deze zomer zullen verblijven.

Het is dus nu aan de gemeenten om jullie al dan niet te contacteren. Niet alle gemeenten werken volgens dit charter. Degene die dit wel doen kunnen van het Waals ministerie voor Binnenlandse Zaken een subsidie krijgen om in de zomermaanden een contactpersoon vrij te maken voor de ontvangst van jeugdbewegingen. Wie de laatste jaren regelmatig op kamp ging over de taalgrens zal wellicht al eens een monsieur ou madame Camp tegen het lijf gelopen hebben. Met zo'n 40 deelnemende gemeenten is het duidelijk dat niet alle Waalse gemeenten mee doen. Logisch, niet overal wordt er heel veel op kamp gegaan. Een lijst met de deelnemende gemeenten kan je terugvinden op de site van Steunpunt Jeugd.

De wet is de wet

Het is niet meer dan logisch dat de kampdeelnemers zich schikken naar de verschillende verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving van de Gemeenschap, het Gewest en de gemeenten voor zover deze op hen van toepassing zijn. Zo valt het wandelen of spelen in de bossen onder de boscode. Bij het verplaatsen en op tocht gaan wordt de veiligheid en de wegcode gerespecteerd. Etc. Ook gemeentelijke wetgeving dient nageleefd te worden. We zijn er ons van bewust dat er in sommige gemeenten onnodige (en overbodige) vereisten opgelegd worden. Als deze echter in het gemeentelijk politiereglement ingeschreven staan, dient hier ook aan te worden voldaan. FOS Open Scouting blijft echter samen met andere jeugdwerkorganisaties aan beide kanten van de taalgrens ijveren om deze onnodige en administratief belastende zaken uit de gemeentelijke reglementen te bannen.

Respecteer de rust

Het is ook bij wet verboden, gebruik dus geen overdreven versterkte muziek na 22 uur. Tenzij je hiervoor toestemming kreeg natuurlijk, of zet de stereo zachter zodat je onder de normale geluidsnormen blijft. Zie er ook overdag op toe dat de openbare orde en de rust van de bewoners niet wordt verstoord. Info over decibels en zo lees je op de webpagina www.opkamp.be/pagina/geluidshinder.

Organiseer je tochten goed

Twee- of driedaagses horen erbij. Dat laten we de gemeenten ook zo weten. Geen probleem zolang iedereen de wegcode volgt zo blijkt. Maar waar de gemeentelijke overheden en de omwonenden zich blijkbaar mateloos aan storen zijn alle activiteiten die er toe leiden dat deelnemers levensmiddelen of drank ‘bedelen’. Zorg er dus voor dat elke patrouille, elk groepje, een minimum aan voedsel en drank bij zich heeft, of aan kan raken, om in hun behoeften te voorzien. Eveneens dient de slaapplaats tijdig gekend te zijn zodat ze niet nog laat op de avond of midden in de nacht onderdak moeten zoeken. Meer over het veilig op tocht gaan lees je op de webpagina www.opkamp.be/pagina/veilig-op-tocht-1. Gebruik alvast je gezond verstand en je komt al een heel eind.

Sorteer je afval en zorg voor ecolologische HUDO’s

Wat afvalverwerking betreft dien je de regels van de gemeente te volgen. Dit is niet evident omdat er in elke gemeente of elke regio wel een ander systeem op je kamp van toepassing is. Probeer je dus goed op voorhand te informeren. Soms zul je sorteerzakken krijgen van de eigenaar, in andere gevallen moet je zelf naar het containerpark, of verwachten ze dat je een afvalcontainer huurt en op je kampplaats zet. Op de webpagina www.opkamp.be/pagina/afval kan je een heus dossier over afval downloaden. De beste bron van informatie zal echter de gemeente zijn waar je op kamp gaat. Geen kamp zonder HUDO. Kies echter de plek waar je je darmen open wil houden zorgvuldig. Blijf zover mogelijk weg van het eventuele waterloopje aan je kampplaats (20 meter is een redelijke afstand). Je put graaf je best zo’n 50 à 60cm diep. Op sommige terreinen zijn HUDO’s verboden en moet je chemische toiletten huren. Vraag dit dus zeker na bij je terreineigenaar.

Vraag toestemming voor je kampvuur

Het kampvuur is onlosmakelijk verbonden met een scoutskamp. Het vuur dient echter aangestoken te worden op veilige plaatsen. En je moet natuurlijk ook rekening houden met de wet. Zo bepaalt het Veldwetboek nog steeds dat het in ons land verboden is vuur te maken op minder dan 100 meter van bossen, heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten. Verder zijn er in heel wat gemeenten bepalingen met betrekking tot kampvuren opgenomen in het lokale politiereglement en heb je voor een kampvuur toestemming nodig van de betrokken gemeente. Niet evident dus om nog ergens een kampvuur te houden. Gelukkig zijn er uitzonderingen mogelijk. Je hebt dan wel de toestemming nodig van de terreineigenaar en van de gemeente en/of de verantwoordelijke van de Afdeling Natuur en Bossen van het Ministerie van het Waalse Gewest. Op de webpagina www.opkamp.be/pagina/een-kampvuur-maken lees je niet enkel hoe je veilig een vuurtje stookt, maar kan je ook een heel dossier downloaden met allerhande regels en richtlijnen.