Overleg:Kippen op kamp

Uit FOSwiki

Steppelemming (200e De Vleermuis) zei:

Dit is een zeer interessant artikel! Hoe kan je kippen slachten op kamp zonder de wet te overtreden? Kunnen we aan de criteria zelf voldoen of heb je een erkende slachter nodig ofzo?

Rik (500e Nationale structuren) zei:

Normaal wel, maar er bestaan afwijkingen op de normale bepalingen voor het slachten of doden van pluimvee, gekweekt wild, konijnen, varkens, schapen en geiten buiten het slachthuis, door de eigenaar, voor eigen consumptie, op voorwaarde dat varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild van tevoren worden bedwelmd.

Op te merken valt dat bij het slachten van een dier waarvan het vlees exclusief bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin, de zogenaamde particuliere slachting, de eigenaar zich vooraf moet identificeren bij de Provinciale Controle-Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen waarvan hij afhangt. Hij krijgt van de PCE een registratienummer.

De vereisten voor bedwelmen zijn echter niet voor de poes (of voor de kip ;-). Er zijn maar vier toegestane methoden 1. Penschiettoestel 2. Kopslagbedwelming met instrument 3. Elektrische bedwelming 4. Bedwelming met behulp van kooldioxide

In antwoord op je vraag. Ja, er is dus een mogelijkheid om zelf aan de criteria te voldoen zonder een slachter in te schakelen. Dan moet je dus wel: - eigenaar zijn - de kip consumeren - toestemming hebben van het FAVV - de nodige kennis en instrumenten om te bedwelmen - de dieren meteen kunnen laten verbloeden Maar dit alles is dus helemaal niet zo evident als ik het hier in 5 regels opsom.

BIJLAGE: toegestane methoden en bijkomende voorwaarden De dieren mogen niet worden bedwelmd als het niet mogelijk is ze onmiddellijk daarna te laten verbloeden. 1. Penschiettoestel a) De instrumenten moeten zo worden geplaatst dat het projectiel in de hersenschors binnendringt. Het is met name verboden rundvee met een nekschot te verdoven. Bij schapen en geiten is het nekschot wel toegestaan als een schot in het voorhoofd in verband met de aanwezigheid van horens niet mogelijk is. In dat geval moet het instrument onmiddellijk achter de aanzet van de horens worden geplaatst, waarbij moet worden gericht op de bek; het verbloeden moet binnen 15 seconden na het schot beginnen. b) Wanneer gebruik wordt gemaakt van een penschiettoestel, moet de bedwelmer zich er na elk schot van vergewissen dat de pen volledig in de loop terugschuift. Als dit niet het geval is, mag het penschiettoestel niet meer worden gebruikt totdat het is hersteld. Het gebruik van een spinalisatiepen is verboden. c) De dieren mogen niet in een bedwelmingsbox worden geplaatst indien de bedwelmer niet klaar is om het dier te bedwelmen zodra het zich in de box bevindt. De kop van een dier mag pas worden gefixeerd wanneer de bedwelmer klaar is om het dier te bedwelmen. 2. Kopslag Kopslagbedwelming is alleen toegestaan wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van een mechanisch instrument waarmee een slag wordt toegebracht op de schedel. Het gebruik van de hamer is verboden. De bedwelmer moet ervoor zorgen dat het instrument op de juiste plaats wordt aangebracht en dat een volgens de instructies van de fabrikant qua slachtkracht geschikte patroon wordt gebruikt, zodat een voldoende harde slag wordt toegebracht zonder dat echter een schedelfraktuur wordt veroorzaakt. 3. Elektrische bedwelming a) Elektroden i) De elektroden moeten aan weerszijden van de hersenen worden geplaatst zodat de stroom door de hersenen heen geleid wordt. Voorts moet gezorgd worden voor een goed contact van de stroom met de huid, met name door overtollige wol te verwijderen of de huid te bevochtigen. ii) Wanneer de dieren afzonderlijk worden bedwelmd, moet de apparatuur a) een systeem bevatten waarmee de impedantie van de belasting wordt gemeten en dat de apparatuur blokkeert wanneer de minimaal vereiste stroomsterkte niet kan worden bereikt; b) voorzien zijn van een systeem waarmee op zichtbare of hoorbare wijze wordt aangegeven hoelang het apparaat contact maakt met het dier; c) in verbinding staan met een toestel waarmee voltage en stroom bij belasting worden aangegeven. Dit toestel moet zo worden geplaatst dat deze gegevens voor de bedwelmer duidelijk zichtbaar zijn. b) Waterbaden i) Wanneer er waterbaden worden gebruikt om pluimvee te bedwelmen moet het waterpeil kunnen worden geregeld teneinde een goed contact met de kop van het dier mogelijk te maken. De sterkte en de duur van de hiervoor gebruikte stroom moet zodanig zijn dat de dieren onmiddellijk in een staat van bewusteloosheid worden gebracht die aanhoudt totdat zij worden gedood. ii) Wanneer pluimvee groepsgewijs in waterbaden wordt bedwelmd, moet een voltage worden aangehouden die voldoende is om stroom op te wekken die sterk genoeg is om ieder stuk pluimvee te bedwelmen. iii) Er moeten passende maatregelen worden genomen voor een goede geleiding van de stroom en met name een goed contact van de stroom met het dier; door bevochtiging moet het contact tussen de poten en de haken waaraan het pluimvee opgehangen is, worden vergroot. iv) De afmetingen en de diepte van de waterbaden voor de bedwelming van pluimvee moeten zijn afgestemd op de te slachten soorten pluimvee. Het waterbad mag bij het inbrengen van de dieren niet overlopen. De elektrode onder water moet over de volle lengte van het waterbad zijn aangebracht. v) Indien nodig moet manueel ingegrepen kunnen worden. 4. Bedwelming met behulp van kooldioxide a) De concentratie kooldioxide voor de bedwelming van varkens moet ten minste 70 volumeprocenten bedragen. b) De ruimte waarin varkens aan het gas worden blootgesteld, en de apparatuur om de varkens door deze ruimte te transporteren, moeten zo zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat wordt voorkomen dat de varkens verwondingen oplopen en dat de borstkas van de dieren wordt ingedrukt; voorts moeten de varkens overeind kunnen blijven staan tot zij het bewustzijn verliezen. De aanvoervoorzieningen en de bedwelmingsruimte moeten adequaat zijn verlicht, zodat de varkens elkaar of hun omgeving kunnen zien. c) De bedwelmingsruimte moet voorzien zijn van apparaten waarmee de concentratie kooldioxide kan worden gemeten op de plaats van maximale expositie aan het gas. Deze apparaten moeten een duidelijk zichtbaar en hoorbaar waarschuwingssignaal geven wanneer de concentratie kooldioxide onder het vereiste niveau daalt. d) Varkens moeten in kooien of in containers worden geplaatst en wel zodanig dat zij elkaar kunnen zien, en binnen 30 seconden na binnenkomst in de bedwelmingsruimte aan het gas worden blootgesteld. De dieren moeten zo snel mogelijk na het binnenkomen worden getransporteerd naar de plaats waar de gasconcentratie het hoogst is, en moeten zo lang aan het gas worden blootgesteld dat

zeker is dat zij buiten bewustzijn blijven totdat zij worden gedood.