Project Technieken bij seniors

Uit FOSwiki

Projecten bij seniors kunnen veel van hun techniekenwerking meedragen. In dit artikel enkele projecten met sterke nadruk op technieken.

Exclusief kamperen

Voorwoord

Kamperen doet men allemaal, men trekt er op uit en zet het kamp op in bossen of ergens aan het water. Maar òp het water kamperen, heeft men daar al eens aan gedacht. Op het eerste gezicht denkt men dat het moeilijk is, maar het is eenvoudiger dan men denkt. Een voorwaarde voor deze activiteit is dat alle seniors ervaring hebben met pionieren. Exclusief kamperen betekent voor de tak in ieder geval één voorbereidings-vergadering waarin alle plannen gemaakt worden en de taken worden verdeeld. Het leukste moet dan nog komen, want tijdens het weekend gaat men het in praktijk brengen : op zaterdag pionieren, bouwen en een tocht maken, op zondag weer terug en alles afbreken.

Benodigdheden

 • Sjorhout.
 • Sjorkoorden.
 • Dekhout (lenen bij bv. aannemers)
 • Autobinnenbanden of vaten (lenen bij bv. garages, verffabrieken, oliebedrijven) : eerst natuurlijk goed reinigen (milieu).

De coördinator zoekt eerst uit hoeveel hout en koorden nodig zijn, wat de oppervlakte is van het te bouwen vlot (oppervlakte tenten), hoeveel autobinnenbanden of vaten nodig zijn, welke overnachtingsmogelijkheden er zijn langs het water, op welke plaats men kan bouwen en hoe men het materiaal daar naartoe voert.

Werkwijze

Het eerste deel van de voorbereidingsvergadering staat volledig in het teken van de constructie van het vlot. Afhankelijk van de grootte van de tak gaat men in één of meerdere groepjes ideeën bedenken. Men maakt allereerst tekeningen van het vlot dat men wilt bouwen. Alle ideeën kunnen dan besproken worden.

Enkele tips bij het opstellen van de constructie :

 • Voor de stabiliteit van een groot vlot worden vaten als drijvers gebruikt. Voor elke 2 m2 heeft men een vat van 200 liter nodig.
 • Wanneer men werkt met meerdere vaten, zal de stabiliteit van het vlot groter worden naarmate de vaten verder uit elkaar gebracht worden.
 • Wanneer men één ronde drijver gebruikt, moet men hulpdrijvers aanbrengen voor de stabiliteit.
 • Voorzie het vlot van een zeil.
 • Hoeveel personen en bagage gaan mee ?
 • Moet er op het vlot gekookt worden of gebeurt dit langs de waterkant ?

Men zal het vlot moeten aanpassen aan de materialen die men kan verzamelen en de omstandigheden waarin men het vlot wilt gebruiken.

Er wordt eerst een bouwtekening van het vlot gemaakt, vervolgens een schaalmodel, daarna wordt het eigenlijke vlot gebouwd en niet te vergeten : getest !

Het tweede deel van de voorbereidingsvergadering is bestemd voor het maken van afspraken :

 • Hoe en waar verzamelen ?
 • Hoe en door wie worden materiaal en seniors naar het water of bouwplaats gebracht (en terug) ?
 • Toestemming van eigenaar(s) waar men wilt aanleggen of overnachten ?
 • Wie zorgt voor eten en drinken ? Wie kookt ?
 • Wat doet men bij slecht weer ?
 • Men maakt best een materiaallijst op van benodigdheden (lampen, E.H.B.O., kooktoestellen, enz...)

Men dient, voor men op pad gaat, te bedenken hoe men wilt varen en welke hindernissen men kan tegenkomen (bruggen, sluizen). Ook de dieptegang is van belang. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met eventuele stromingen; dient er een regeling getroffen te worden om te slepen met een motorboot ?

Variaties

 • Exclusief kamperen kan ook als men een 'paalkamp' construeert : men bouwt een toren in het water, op het platform zet men dan het kamp op. Met bootjes of een ophaalbrug kan men dan het 'paalkamp' bereiken.
 • Een variant op het 'paalkamp' is het 'flatkamp'. Hiervoor dient men een toren te sjorren met verschillende platforms : één op 1 meter, de tweede op 3 meter en de derde op 5 meter van de grond. Op elk platform kan men de tenten opzetten.

Op welke manier men gaat exclusief kamperen, één ding is zeker : het is spectaculair en men zal vast een hoop bekijks hebben...


Skill drive

Voorwoord

Vroeger heeft de senior een reeks technieken geleerd bij de JV/JG- en V/G-tak; het kan echter dat er vele van zijn weggezakt en er kunnen ook een aantal leden van buitenaf bijgekomen zijn. Vandaar dat volgend project, opgezet als een instructiebijeenkomst, in de vorm van een Skill drive, een uitkomst is. Skill drive is afkomstig van Canada waarbij eigen vaardigheden in eigen tempo geoefend worden.

Benodigdheden

 • Het belangrijkste van de voorbereiding van een Skill drive is het maken van opdrachten en het verzamelen van de nodige materialen die hierbij nodig zijn. Men dient er voor te zorgen dat de opdrachten afgestemd zijn op de kennis van de tak. Men kiest ook technieken die men niet dagelijks nodig heeft of gebruikt. De opdrachten worden op kaartjes gezet.
 • In een aantal handboeken van FOS Open Scouting (en ook daarbuiten) kan men instructies vinden over verschillende technieken. Als binnen de tak niemand voldoende afweet over de technieken, kan men ook iemand van de leiding uitnodigen. Ook scouts buiten de eenheid (ook provinciaal en federaal) kunnen hierbij helpen.

Werkwijze

De seniortak wordt verdeeld in groepjes van drie à vier. De groepjes kunnen samengesteld worden met seniors welke een gelijk 'technisch' niveau hebben of welke een verschillend 'technisch' niveau hebben. Op een tafel liggen de opdrachtenkaartjes. Een groepje maakt een keuze, neemt het reeds verzamelde materiaal, en gaat aan de slag. Als de opdracht afgewerkt is brengt het groepje materiaal en kaartje terug, en kiest een andere opdracht. De volgorde waarin de opdrachten afgewerkt worden en hoe lang men bezig is met een opdracht, bepalen de seniors zelf. Het samenstellen van de opdrachten zal afhankelijk zijn van de voorkennis van de seniors, en met wat fantasie kunnen interessante opdrachten gevonden worden.

Variaties

Door het aanstellen van een jury kan er een wedstrijdelement ingebouwd worden : de jury bepaalt wanneer een groepje klaar is en geeft punten voor het eindresultaat. Eén van de criteria is dat het hele groepje de techniek moet beheersen.

Vervolgactiviteiten

Na een Skill drive kan men exclusief kamperen en een adventure tocht houden.


Ramp(-en plan)

Voorwoord

Iedereen heeft wel eens iets gehoord van een rampenplan. Een rampenplan bestaat uit verschillende fases en wordt stedelijk, provinciaal of zelfs landelijk gecoördineerd. Met dit project gaat men een (uiteraard klein) rampenplan uitvoeren. Als uitgangspunt neemt men dat de eenheidslokalen in brand staan. Hopelijk gebeurt dit nooit maar men kan er beter goed op voorbereid zijn.

Benodigdheden

Voor dit project heeft men de medewerking nodig van verschillende deskundigen : brandweer, E.H.B.O., politie of rijkswacht, ziekenhuizen, enz... Zij willen misschien ook voor de materialen zorgen of ze willen zelfs meewerken.

Werkwijze

Men dient eerst te overleggen met de eenheidsraad of en wanneer men zo'n ramp mag naspelen. Daarna neemt men contact op met de brandweer. Zij kunnen de nodige tips geven en willen misschien wel meewerken. Bij een ramp zullen slachtoffers vallen. Men kan eventueel beroep doen op een medische faculteit om bepaalde gewonden te simuleren d.m.v. het grimeren. En wat doet men met de slachtoffers ? Men kan de plaatselijke hulpdiensten of het Rode Kruis hierover aanspreken. Als de ramp wordt nagespeeld krijgt iedereen zijn rol. Er zijn mensen die de brandweer helpen, slachtoffer zijn of de E.H.B.O. uitvoeren. Men dient ervoor te zorgen dat iedereen iets te doen heeft ! Belangrijk is dat een draaiboek opgesteld wordt. In dit draaiboek staat alles beschreven wat gaat gebeuren, wie er meedoet, welk materiaal gebruikt wordt, tijdstippen en plaats van de ramp, enz... Het draaiboek dient doorgegeven te worden aan alle deskundigen die hun medewerking verlenen. Men kan er eventueel ook een eenheidsactiviteit van maken. Andere takleden zijn dan slachtoffer, E.H.B.O.-er, brandweer of zelfs toeschouwer (deze bemoeilijken het werk van de hulpdiensten). Als de ramp groots opgezet wordt doet men er best aan politie of rijkswacht hiervan ook op de hoogte te stellen. Ook het aanschrijven van een plaatselijke media kan nuttig zijn.

En dan gebeurt de ramp...

Nadat het signaal 'brand meester' is gegeven en alle gewonden geholpen zijn, gaat men met iedereen napraten. Ging het goed ? Hoe is het met de veiligheid ? Wat kan er anders ? Enz... Kortom, als er nu eens echt een ramp gebeurt, wat doet men dan ???


Variaties

 • Een auto rijdt in het water (instructie duikvereniging).
 • Hoe is het met de veiligheid op het kampterrein ?
 • Een olievlek in zee (instructie kustwacht).
 • Luchthavenramp of smokkelaffaire op het vliegveld (instructie luchthavenpolitie).

Vervolgactiviteiten

 • Men kan het E.H.B.O.-diploma halen (Rode Kruis). Zo leert men hoe men zelf moet handelen bij een ongeluk.
 • Men kan deelnemen aan een oefening in het kader van het stedelijk rampenplan.
 • Men kan dit project ook toepassen op bv. provinciaal vlak. Dat vereist wel enige organisatie. Iedere eenheid specialiseert zich dan in één soort hulpverlening.


varen met buitenboordmotor

Voorwoord

Varen met een buitenboordmotor is voor een senior van de sea-scouts als rijden op een bromfiets. Voor de andere seniors is het iets dat ze niet elke dag doen. Er zijn hoe dan ook een aantal vaardigheden voor nodig. Daarnaast zal ook aandacht moeten worden besteed aan een paar regels die gelden voor de binnenvaart. Voor de meer ervaren senior van de sea-scouts biedt dit project een aantal mogelijkheden om meer te doen dan varen alleen. Voor dit project dient men contact te zoeken met twee deskundigen/instructeurs.

Benodigdheden

 • Rustig en veilig vaarwater met verschillende aanlegmogelijkheden.
 • Twee instructeurs/deskundigen op het gebied van varen met een buitenboordmotor die vragen beantwoorden en de senior een aantal vaardigheden kunnen bijbrengen.
 • Twee vletten met buitenboordmotor.
 • Brandstof.
 • Een drietal boeien voorzien van een anker of steen die op een bepaalde plaats in het vaarwater gelegd kunnen worden.
 • Gekleurd papier.

Werkwijze

Bij deze activiteiten leren de senior een aantal vaardigheden. Men vraagt aan de instructeurs of ze elke vaardigheid in 10 à 15 minuten kunnen uitleggen. De instructeurs maken 6 kaartjes met de volgende onderwerpen :

 • Hoe monteert men een buitenboordmotor achter een vlet en waar moet men goed op letten ?
 • Hoe start men de buitenboordmotor en vaart men het beste af ?
 • Hoe regelt men met de buitenboordmotor de snelheid van de boot ? Met name snelheid verminderen verdient de nodige aandacht.
 • Hoe legt men op de veiligste manier aan ?
 • Hoe bergt men de buitenboordmotor op ?
 • Hoe pleegt men een eenvoudig en vooral een veilig onderhoud aan een buiten-boordmotor ?

Deze instructies worden afgewisseld met een aantal opdrachten die ongeveer 10 minuten duren.

Voorbeelden van opdrachten :

 • Red een stuurloos ronddrijvende surfer, vlot of zeilboot.
 • Maak achteruit varend een achtje rond twee boeien.
 • Leg zo snel mogelijk, zonder de boeien te raken, een precisie-parcours af. In het parcours zijn bv. opgenomen : scherpe bochten, varen tussen staken, onder een lijn doorvaren, iets ophalen bij een boei,...
 • Vervoer een tweede boot als duwbal naar een afgesproken plaats, eventueel via een parcours.
 • Monteer een buitenboordmotor aan de zijkant van de boot en vaar rond een boei, neem hiervoor een klein parcours.

Als de voorbereiders de drie boeien op een rustige plaats in een driehoeksvorm in het water hebben gelegd, met een onderlinge afstand van 10 meter, kan de vaart beginnen. De tak wordt in tweeën gesplitst en de instructeurs nemen allebei een groep. Door het gooien van een dobbelsteen wordt bepaald welke opdracht uitgevoerd dient te worden. Indien een nummer wordt gegooid waar de groep reeds is geweest, wordt er nog eens gegooid. Tijdens het varen kan de instructeur vragen aan zijn groep stellen over de eisen van bepaalde examens. Men zorgt voor meerkeuzevragen. Als iedereen een antwoord heeft ingevuld, geeft de instructeur de oplossing en licht het juiste antwoord toe. Kijk, in het kader van het milieu, bij het gebruik van een buitenboordmotor uit voor het morsen van benzine of olie.

lassen constructies

Voorwoord

Lassen is een alledaagse techniek. In het dagelijkse leven komt men duizend en één dingen tegen welke gelast zijn : een fiets, een bromfiets, een conservenblik, enz... En lassen is niet zo moeilijk als het lijkt. Het volgende project laat de seniors toe kennis te maken met de lastechnieken, en als voorbeeld is hier de constructie van een bankstel genomen.

Benodigdheden

 • Een geschikte lokatie (niet het seniorlokaal vanwege het brandgevaar).
 • Lasapparatuur : via een garage, een school, een metaalconstructiebedrijf,...
 • Lasmateriaal : lastransformator, lasbrillen, beschermende kledij, lashandschoenen, elektroden en lasmateriaal (hamer, staalborstel, enz...)
 • Een lasinstructeur.

Veiligheid

Een belangrijk, zelf het belangrijkste, punt bij het lassen is de zorg voor de veiligheid, zowel voor degene die last als de toeschouwers. Hiervoor dienen onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden :

 • Bescherm huid en ogen tegen de felle stralen die ontstaan bij het lassen d.m.v. laskap of lashelm, overall en lashandschoenen.
 • Bescherm kledij tegen vuurgevaar en zorg dat op de plaats van het lassen geen brandbare spullen in de buurt zijn.
 • Las in een goed geventileerde ruimte vanwege de gassen die vrijkomen.
 • Gebruik apparatuur welke elektrisch geaard is.

Werkwijze

Eerst maakt men in overleg met de lasinstructeur een constructietekening van het frame van de bank. Het opdoen van ideeën kan gebeuren in een boek(je) van een meubelzaak. Vervolgens rekent men uit hoeveel materiaal men nodig heeft. De instructeur kan vertellen welk materiaal men het best gebruikt en waar het te verkrijgen is. Daarna wordt de bank in elkaar gelast onder begeleiding van de instructeur. En als afwerking wordt de bank in een vrolijke kleur gelakt (vergeet de grondverf niet), de bank wordt nadien bespannen worden met een stof door ringen in de zoom van de stof te slaan en het met koorden op het frame te spannen. Ondertussen kunnen een aantal vrolijke kussens gemaakt worden.

Variaties

 • Constructie van andere meubelstukken kunnen eveneens aan bod komen : een tafel(tje), een (boeken)rek, enz...
 • Andere laswerken kunnen eveneens gemaakt worden : een kunstwerk, een barbecue, een hek, een tandem, een waterfiets, een duofiets, ...