Senior als medewerker

Uit FOSwiki

Met de regelmaat van de klok gebeurt het dat seniors ingeschakeld worden als medewerker of als leider. Dit kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de seniorwerking. Voordat men seniors inschakelt voor zulke functies is het best deze invloed van dichtbij te bekijken.

Men vergeet bij dit alles niet dat seniors 'jeugdleden' zijn en dat dit inschakelen nooit ten koste van hun eigen vergaderingen en hun eigen programma mag gaan !

de senior als medewerker

Bijna iedere seniortak wordt wel eens ingeschakeld bij een of andere activiteit, zowel op het niveau van de eenheid (BQ, mosselavond, kaas- en wijn-avond,...), de provincie (provinciaal beverspel, ...) of de federatie (Nawelda,...). Dit kan enorm leuk zijn. Het doet tevens een beroep op de samenwerking, de teamgeest, het organisatievermogen en het zelfstandig kunnen werken. Maar... voor men ingaat op een verzoek is het best even stil te staan bij een aantal vragen :

wat is de waarde ervan voor de tak?

evalueer het vorige scoutsjaar:

 • Aan welke activiteiten heeft de seniortak meegewerkt ?
 • Wat zijn de ervaringen met deze activiteiten geweest ?
 • Hebben de seniors er met veel plezier aan meegewerkt ?
 • Hebben dan ook alle seniors aan de activiteiten meegewerkt ?
 • Welke zaken werden er als leuk en welke als waardeloos ervaren ?
 • Heeft de tak de kans gekregen iets nieuws te leren ? Hebben de seniors de kans gekregen iets in te brengen?

het meewerken aan een activiteit moet voor de seniors leuk en leerzaam zijn:

 • Welke voorwaarden zijn er te bedenken waar deze activiteiten dan aan moeten voldoen ?
 • Heeft de seniortak (via de takraad) zelf het besluit kunnen nemen of de seniors meewerken of niet ? Bedenk hierbij dat gelijk wie (eenheidsraad, raad van bestuur, provincie, federatie) de medewerking kan vragen, nooit eisen !

waarom zou men 'ja' zeggen?

 • Het is leuk, een eer om mee te kunnen werken.
 • De tak wordt gevraagd om een specifieke deskundigheid.
 • Het is geven en nemen : de seniors zijn een onderdeel van de groep en dit heeft zijn voor- en nadelen.
 • De seniors krijgen een kans iets te doen wat men anders nooit zou kunnen doen als seniortak.

waarom zou men 'nee' zeggen?

 • De klus is saai, vervelend.
 • Er is op dat tijdstip iets anders gepland.
 • De seniors zijn niet gemotiveerd.

hoe kan men bij dit alles 'bijsturen'?

 • Stel voorwaarden aan de opdrachtgever zodat de activiteit voor de seniors meer te betekenen, meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld: de tak wordt gevraagd om posten te bemannen, stel voor dat de tak deze posten zelf mag bedenken.
 • Bedenk een alternatief voor de activiteit. Bijvoorbeeld : de tak zegt alleen 'ja' vanwege het geld, geef andere mogelijkheden om geld te verdienen.
 • Stel de tak voorwaarden: iedereen moet meewerken, er worden afspraken gemaakt over het uniform, er wordt geen alcohol gedronken, enz...

de senior als leider

Er zijn een aantal gevallen gekend waarbij de senior als leider fungeert:

 • Er is in bepaalde tak geen of te weinig leiding dus de senior zal maar even 'bijspringen'.
 • De senior vindt het leuk om bij de leiding van een bepaalde tak te staan en zijn wens wordt ingewilligd door hem regelmatig in te schakelen.

Dit komt regelmatig voor en een aantal eenheden zien dit zelfs als een regel. Wanneer men echter als eenheid serieus aan kadervorming wilt doen, is het best het belang van de seniorwerking niet te onderschatten. De meeste seniors zullen immers in de leiding terecht komen en moeten de kans krijgen daar stap voor stap op voorbereid te worden. Als men een senior te snel in het diepe gooit door hem met de leiding van een tak op te zadelen, mist hij een aantal jaren plezier en dus ook de motivatie om verder te gaan.

Zelfs indien de senior zichzelf aanbiedt om leiding te geven moet men hierbij voorzichtig mee zijn. Het is en blijft zo dat een jongere van ongeveer 16 jaar nooit de verantwoordelijkheid van een tak kan dragen. Elke senior heeft recht op een goede begeleiding.

Het is nodig als moderator te overwegen wat de zwaarte is van het belang van de eenheid ten opzichte van het belang van de individuele senior.

Om de senior te begeleiden naar het latere leiderschap kunnen een aantal mogelijkheden overwogen worden :

 • Men zou kunnen stellen dat een senior in het kalenderjaar waarin hij 17 wordt, als hulpleiding met een weekendkamp van de bevers, welpen of JV/JG's meegaat. Daarna kan hij incidenteel bij deze tak meewerken.
 • Men kan een project opstarten waarbij een vergadering voor een andere tak verzorgd wordt door de seniors.
 • Het werken met projecten waarbij de senior een bepaalde verantwoordelijkheid meekrijgt zal een positieve inbreng hebben op de begeleiding naar het latere leiderschap.
 • Men laat de senior stagelopen.