Seniormanifest

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.

Opbouw van het manifest.

Algemeen.

Voor de JV/JG & V/G bestaat de belofte, voor de seniors bestaat het manifest. Men kan stellen dat dit niet zo hard nodig is, dat de belofte die ze ooit in hun tijd gemaakt hebben voor het eeuwige scouts-leven is, en toch ... Het manifest geeft de senior de mogelijkheid zichzelf, de andere seniors, de leiding, de eenheid, de samenleving, ... iets te beloven waar ze helemaal achter staan, iets te beloven wat ze zelf samen opgesteld hebben, iets te beloven met hun eigen woorden. Daarom is het belangrijk om een manifest uit de groep zelf te laten groeien, het is een overeenkomst die men met de gehele tak maakt : iedere senior en hun moderator(s) werken hieraan samen. Er zou dus gesteld kunnen worden dat elk nieuw jaar dan ook een nieuw manifest opgesteld wordt. Niets is minder waar : als er reeds een manifest bestaat (welke jaren voordien door de tak opgesteld is) en zowel de seniors als de moderator(s) staan er 100 % achter, is het niet nodig er nog verder energie in te steken. Laat het duidelijk zijn : een zinnig en zinvol manifest opstellen is niet zo eenvoudig als het lijkt, en het kan zeker niet opgesteld worden vlak na de overgang. Op één van de eerste vergaderingen kunnen er gerust al enkele afspraken gemaakt worden rond hoe het manifest opgevuld kan worden. Na verloop van enkele maanden is het nuttig om te kijken wat er de eerste maanden mee- en tegenviel en daaruit het manifest te laten groeien. Enkele hulpmiddeltjes om zo'n manifest op te stellen zijn uiteraard onze basispijlers. Ook de reeds gedane beloften als scout of gids kunnen in het manifest verweven worden. Het mag niet uit het oog verloren worden dat het manifest bestaat uit 'concrete beloften'; "ik zal mijn best doen" is veel te algemeen. Wanneer het manifest dan opgesteld is, is het nuttig om nog een periode te wachten voordat iedereen dit ondertekend. Zodoende kan er nog over nagedacht, gepraat en indien nodig nog enkele wijzigingen aangebracht worden.

Taak van de moderator.

De moderator heeft bij het opstellen van het manifest een belangrijke taak te vervullen. Eerst zal, met de assistent-moderator(s), nagaan worden wanneer en hoe de manifestwerking opgezet zal worden. Hier hangt de grootte, de speelsheid, de ernst en de gewoonten van de seniortak of van de eenheid van af. De manifestwerking en de sfeerschepping er rond wordt het best begeleid door de moderator en assistent(en). Hierdoor kunnen de seniors volledig met de inhoud van het manifest bezig zijn. Er wordt ook voor gezorgd dat er concrete beloften in het manifest terecht komen : "Ik zal mijn best doen" is iets te algemeen. Concrete aandachtspunten maakt het manifest 'echter' en minder vrijblijvend, en dit is toch engagement : vrije tijd die niet vrijblijvend is.

De moderator heeft dus een pak werk aan het manifest, en toch wordt er eigenlijk nog meer gevraagd : nl. dat de moderator en de assistent(en) zelf meedoen. Het is trouwens zinloos van de seniors alles en nog wat te verwachten en zelf buiten schot te blijven...

Bij het opstellen van het manifest kan de moderator volgende vragen aan de seniors (en ook aan zichzelf) stellen : Waarom engageer jij je ? Waar moet het met de tak naartoe ? Wat wil je daarin als aandachtspunt nemen ? Wat motiveert je om senior en later leiding te zijn ? En dat kan van alles zijn (schrappen wat niet past) : *Ik ben reeds van bij de bevers bij de scouts en het is logisch dat ik welp, JV/JG, V/G, senior wordt. *Eigenlijk ben ik verliefd op ..... en zou graag met hem/haar in de tak staan. *Ik hou van werken met jongeren. *Ik vind dat de besten later de leiding moeten nemen. *De leidersploeg heeft nieuwe ideeën nodig en ik wil het ook proberen. *Mijn vader is eenheidsleider geweest, mijn broer is takleider bij de JV/JG, mijn moeder is ook nog gids geweest en mijn zuster staat ook al in de leiding. *Ik zou mijn scoutsvrienden niet kunnen missen. *Ze hebben het mij gevraagd. *Ik heb er altijd van gedroomd verantwoordelijkheid te nemen. Ik vraag het mij af of ik het aankan. *Senior zijn zie ik als een manier om mezelf waar te maken en mezelf te vormen. *Naast het studeren of werken heb je toch ontspanning nodig. *Ik weet niet of ik het combineren met de studies, maar senior worden kan best plezant worden. *Eigenlijk weet ik het niet. Het is meer een gevoel. *Ik vind het een uitdaging. Vanuit deze voorbeelden van motivaties kunnen er concrete aandachtspunten gevonden worden. Het is dan de taak van de gehele tak deze te formuleren in het manifest.

Tenslotte is het ook de taak van de moderator om te waken over de naleving van het manifest en het dus af en toe nog eens op de voorgrond te brengen, tenzij dit spontaan door de seniors zelf zou gebeuren...

Ceremonie rond het manifest.

En dan : de ondertekening van het manifest. Dit mag zeker niet het gevoel geven van "even iets ondertekenen en gedaan". Het is daarom interessant er een bepaalde sfeer rond te scheppen. Zo kan bv. de ondertekening van het manifest gebeuren : *in een waas van geheimzinnigheid *op een deftig avondfeest, waar iedereen zich stijlvol gedraagt, in aangepaste kledij *op een tochtje naar een speciale plaats *op een receptie met heuse hapjes en drankjes *tijdens een rustig moment op weekend met een paar stemmige teksten kortom, het moet iets zijn dat bij blijft.


Eenmaal het manifest ondertekend, is het dan aan de gehele groep dit dan ook na te leven. Er dient wel beklemtoond te worden dat het manifest geen wettenstelsel is, dat het niet mag gebruikt worden als tuchtknuppel om er iedereen mee om de oren te slaan, dat het geen wetboek is dat niet overtreden mag worden op staf van boete of wat dan ook. Het manifest is een praktisch hulpmiddel, een kans... nooit een dwangbuis, want dwangbuizen ...

Enkele voorbeelden van gebruikte manifesten.

Voor het opstellen van een manifest kunnen deze voorbeelden een hulpmiddeltje betekenen :

Het manifest van 95-122 "Brabo-Marnix".

Ik verbind mij ertoe te trachten in alle eerlijkheid openheid van geest en verdraagzaamheid, mij te vervolmaken als senior en als maatschappelijk wezen.

Ik ken de scoutswet en zal die ernstig trachten verder te doorgronden en te beleven.

Het manifest van 206 "De Flamingo's".

Naar best vermogen beloof ik als senior, oprecht tegenover mezelf, de anderen en mijn hoger ideaal, samen met de anderen een weg te zoeken in de wereld van de mensen, alles naar waarde te leren schatten en dienstbereid een antwoord te geven.

Daarom zullen wij : als vrienden samen leven, de wereld exploreren en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien.

Het manifest van Scouting Nederland.

Ik wil als senior samen met anderen de wereld ontdekken om me heen en leefbaar maken. Met de inzet van mijn mogelijkheden en met eerbied voor alles wat leeft, wil ik de kansen die ik krijg benutten. Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Ik respecteer mijzelf en de anderen.