Sessie Conflicthantering - sessie a la carte 2010

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie CONFLICTHANTERING

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png


Kort verloop: korte kennismaking en peiling naar verwachtingen

We peilen naar de verwachtingen in functie van de sessie rond conflicthantering. Cursisten schrijven deze op een white board. We overlopen deze en duiden wat wanneer aan bod komt.

UITWERKING:


Doelstelling van de sessie duiden

Opschrijven van een eigen conflict

De deelnemers schrijven twee of meer conflicten op. Een conflict waar ze nog mee worstelen of een conflict dat al voorbij is. Ze schrijven één conflict op dat ze meemaken als derde persoon en één conflict waar ze zelf ook midden in zaten. We overlopen kort de verschillende conflicten zonder er in detail op in te gaan.

Deze conflicten dienen als kapstok doorheen de sessie. We zullen er geregeld naar verwijzen. En ze zullen geregeld als voorbeeld gebruikt worden.

WAT IS EEN CONFLICT

Een definitie

Conflict in CHINA

chinese woord bestaat uit twee tekens. GEVAAR en KANS.

Definitie volgens Carsten de Drue

een conflict is een proces dat begint wanneer iemand iets doet of laat dat negatieve gevolgen heeft voor een ander.

De driehoeksverhouding

Tekening

Het incident: De signalen die verwijzen naar een probleem. Het punt waar het probleem zich uit, zonder zichzelf te laten zien.

Het probleem: is datgene waar het eigenlijk om gaat. Het verwijst naar het mogelijke probleem. Deze is niet altijd onmiddellijk even duidelijk of gemakkelijk te benoemen.

De beleving: een probleem wordt steeds subjectief ervaren. Soms is het probleem op zich niet zo ernstig maar wordt het wel dusdanig beleefd.

We geven een situatie en de cursisten proberen dit in de driehoek te plaatsen. (cfr situatie beschreven in de brochure). Cursisten zitten in groepjes, nemen een van hun problemen en proberen deze te ontleden.  

1 – Omgaan met conflictsituaties

Hoe kun je omgaan met een conflict.

We leggen kort het schema uit met de mogelijke reacties op een conflict .

Grafiek

De cursisten schrijven op hoe ze met het conflict zijn omgegaan. Ze gebruiken een gele post it als het gelukt is en een roze als het niet gelukt is. Vervolgens hangen ze deze op de juiste plaats. Op die manier zien ze dat er geen juiste of foute keuzes zijn. Alles is contextbepaald.

Iedereen heeft een eigen stijl om met een conflict om te gaan. Je wordt aangetrokken tot een bepaalde stijl. Er is een test mee, in het Engels welliswaar. De cursisten kunnen deze invullen om hun eigen stijl te leren kennen. Korte nabespreking.

Eventueel hier een kort rollespel. (In kleine groepjes per drie zodat er twee spelen en één observator is). De rollenspelen kunnen meerdere keren gespeeld worden. Telkens kan er gereageerd worden op een andere manier. De cursisten kunnen ook hun eigen conflict gebruiken.

1) Annelies heeft voor een avondje de auto van haar broer Gert mogen gebruiken. Ze is er echter mee tegen een paaltje gereden...Hoe reageert Annelies?

2) De jonggivers hebben het lokaal van de welpen mogen gebruiken voor een kookvergadering en hebben het niet helemaal netjes achtergelaten. Pieter - welpenleider- kan er niet mee lachen wanneer hij de volgende dag in het welpenlokaal komt en spreekt Steven - jonggiverleider - hierop aan. Hoe reageert Steven ?

3) Marie komt toevallig op een fuif (waar ze normaalgezien niet naartoe zou gaan) haar vriend Maarten tegen met een ander meisje, en stapt kwaad naar hem toe. Hoe reageert Maarten ? Handvaten om je te helpen om te gaan met een conflict

WAARNEMEN

Goed waarnemen is belangrijk. Een conflict is vaak een complex gegeven waarbij het niet altijd evident is om objectief te blijven. Je waarneming wordt snel gekleurd. Hieronder doen we een aantal oefeningen om het waarnemen te oefenen. Oefeningen

‐ Door de ruimte lopen en zeggen wat je gezien hebt. Daarna aanwijzen wat gevraagd wordt.

‐ Voorwerp doorgeven en benoemen wat je ziet. Er mag niet herhaald worden.

Open houding

Doordat conflicten vaan emotioneen beladen situaties zijn is het niet altijd mogelijk om op voorhand precies in te schatten wat er zal gebeuren. Als betrokkene is het belangrijk om te proberen niet te blokkeren. Indien je wel blokkeert is het goed om te proberen te deblokkeren.

Een open houding aannemen helpt daarbij. Open staan voor wat er komt. Inspelen op de situatie en de andere niet te blokkeren.

Oefeningen

Tekst in bold

Accepteren >< Deblokkeren

Gedrag zal gedrag oproepen. Samenwerken zal samenwerken stimuleren. Op dominant gedrag kan onderdanig gereageerd worden maar kan leiden tot een groot ongenoegen en onrechtvaardigheidsgevoel.

VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AXENROOS HIER AANBRENGEN

Oefeningen

Tekst in bold

Creatief denken

Dit houdt in dat je de mogelijkheid hebt om vrij te denken. Associëren is de vaardigheid om spontane verbanden te leggen.

Divergent denken is het vermogen om in veel richtingen te kijken naar veel ‘juiste’ oplossingen. Het is het vinden van zoveel mogelijk oplossingsalternatieven. Voor hetzelfde probleem, zonder deze vooraf te beoordelen.

Oefening

‐ Verschillende groepjes (per 3) krijgen allemaal een probleem voorgeschoteld. Ze hebben 4 minuten tijd om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken voor het probleem. We doen dit drie keer met drie verschillende problemen. Ze moeten zichzelf telkens verbeteren.

Flexibel denken is de vaardigheid om van oplossingsstrategie te veranderen. Wanneer je merkt dat de gekozen strategie niet de gewenste resultaten oplevert. Het gebruik van vergissingen als stap naar andere oplossingsmanieren. Kunnen vliegen van de ene in de andere denkrichting.

2 – begeleiden van een conflict

Analayse van het conflict

Onderstaand schema wordt toegelicht bij de cursisten. Op basis hiervan gaan ze aan de slag met hun eigen conflicten. Per twee analyseren ze het conflict. Een aantal worden in de grote groep besproken.

Schema

Management van een conflict

Schema

‐ Oefenen op het stellen vragen .

‐ Oefenen op het begeleiden van een objectief gesprek.

‐ Oefenen in het actief luisteren.

‐ Oefenen in het oplossen van een conflict (door rollenspel of iets anders in de mappen van oomkens)

3. Bespreken van eigen conflict

De deelnemers zitten in groepjes en nemen hun eerste conflicten er terug bij. Intervisie gewijs zoeken ze samen naar manieren om hiermee aan de slag te gaan. Ze gebruiken hiervoor de schema’s en de 3rd side group exercisetheorie aangebracht doorheen de sessie.

MATERIAAL: