Taken EL

Uit FOSwiki

In het ‘Algemeen Reglement’ van FOS Open Scouting lezen we: “De EL is belast met de leiding van de eenheid als geheel en voor de uitoefening van zijn functie is hij verantwoording verschuldigd aan de FV.”

De eenheid als geheel is niet min. Het is dan ook niet mogelijk om een concreet overzicht te geven van alle mogelijke taken die een EL moet behartigen. Hieronder volgt dus louter een onvolledige opsomming in een poging om dit “geheel” een concrete invulling te geven.

Gelukkig sta je als EL niet alleen en kan je heel veel taken aan anderen toevertrouwen. Hou zeker voor ogen dat een EL veel taken achter de schermen verricht, verwacht hier niet steeds applaus voor. Onbekend is onbemind. Maar iemand moet het doen.

Het overzicht bewaren en continuïteit garanderen

Een EL bevordert de continuïteit van het werk in de eenheid door:

 • te zorgen voor een goede taakverdeling binnen de eenheidsleiding en gericht zoeken naar opvolging en versterking;
 • actief aan leiding- en/of ledenwerving doen;
 • nieuwe leid(st)ers in te werken en op te leiden;
 • een eenheidskalender (jaarplanning) op te stellen en te bewaken alsook de langere termijnvisie van de eenheid vorm te geven;
 • het opvolgen van de takken (pedagogisch verantwoorde programma’s, ledenproblematieken, …);
 • het opvolgen van de organisatie van evenementen en grotere projecten.

Een oog houden op gedelegeerde taken

De EL houdt altijd het overzicht, maar kan heel wat taken delegeren naar zijn mede-leiding. Enkele voorbeelden:

 • het zoeken en vastleggen van kampterreinen;
 • het beheer van de eenheidskas;
 • het organiseren van de jaarlijkse financiële actie;
 • de ledenadministratie;

De EL is verantwoordelijk voor het gebruik van de hem ter beschikking gestelde financiën en bezittingen. Hij kan een eenheidscomité (of vzw) hebben waarin hij de eenheid vertegenwoordigt en dat hem in het bijzonder bijstaat op gebied van financiën, materiaal, lokalen, enz.

 • De EL zorgt er voor dat de eenheid kan beschikken over de nodige ruimte en houdt toezicht op de orde en netheid van het lokaal.
 • De EL volgt geregeld de financiële situatie op en waakt ervoor de eenheid in geen enkele financiële handeling te betrekken, die niet door onmiddellijk beschikbare eenheidsgelden gedekt is.
 • De EL ziet toe op onderhoud van het materiaal, eventuele noden en neemt initiatief tot aankopen of tot het herstellen van het materiaal.

Je leiding coachen

Als EL is het belangrijk het groeiproces van je leid(st)ers te stimuleren. Hen op een volwaardige manier de ondersteuning geven die ze verdienen, komt je eenheid als geheel ten goede. We spreken onder andere over:

 • Het mee tot stand brengen van de leidingsverdeling en deze waar nodig bij te sturen.
 • De leidingsploeg inspireren en motiveren, door groepsbindende activiteiten.
 • Steun bieden om de werking binnen de takken te verbeteren en de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen.
 • Stimuleren van de leid(st)ersploeg tot het volgen van vorming (vb. bij TRAVO of VLOOT).
 • De leidingsploeg warm maken om deel te nemen aan nationale activiteiten (vb. Saamdagen).

Informeren, participeren en communiceren

De eenheidsleiding is verantwoordelijk voor het tijdig doorspelen van alle ontvangen informatie naar alle leiding van de eenheid. Hij behartigt de belangen van zijn eenheid in zijn contacten met de FV en engageert zich ertoe regelmatig overkoepelende ontmoetingsmomenten, zoals (A)EL-netwerken, bij te wonen. Er wordt verwacht dat de EL zelf ook vorming volgt, bij voorkeur de voor hem relevante vorming die FOS Open Scouting voorziet.

 • Een EL belegt minstens vijf keer per scoutsjaar een eenheidsraad, waarop hij de leid(st)ers uitnodigt.
 • Een EL speelt informatie van FOS Open Scouting door naar de relevante mensen binnen zijn eenheid.
 • Een EL woont zelf (A)EL-netwerken bij, engageert zich om vertegenwoordiging te voorzien op AV’s van FOS Open Scouting, en vormt zich verder via cursussen en infomomenten.
 • Een EL staat in voor een goede communicatie met leiding, leden en derden (vb. krantje, site, jeugdraad, …).