Tijger tijger: voorbeeldspelen

Uit FOSwiki

tijger tijger

NATUURKIM:

Mowgli scherpt zijn ogen: omdat het in de jungle erg gevaar¬lijk kan zijn moet Mowgli leren voorzichtig te zijn en mag er niets aan zijn blik ontsnappen. Bag¬heera helpt hem hierbij en gaat met Mowgli wandelen en laat hem van alles zoeken. Het is dus een spel voor een wandeling. Alle welpen spelen voor Mowgli en Bagheera noemt telkens een natuurvoorwerp. Allen rennen weg. Degene die 't eerst met 't goede voor¬werp bij Bagheera terug is, krijgt een steentje. Het spreekt vanzelf dat dit niet langs de verkeers¬wegen gespeeld wordt. Om het leuk te maken kan Bag¬heera af en toe iets ludiek vragen (bv. een onder¬broek, gedroogde hondepoep, een mier op een stokje, enz.. Het nest met de meeste steentjes mag het vol¬gende spel bepalen.

materiaal : geen


KRINGSPEL:

Mowgli neemt grijze broeder mee op jagen. Welpen in een kring, twee aan twee. De buitenste kring zijn de Mowgli's. Zingend gaat het tweetal op stap. Op een fluitsignaal van Akela rent Mowgli 3x (hardop tellen) om grijze broeder heen , rent de cirkel rond, dan onder de benen van grijze broeder door en probeert een prooi uit het midden te pakken. In de kring liggen voorwerpen, één minder dan het aantal paren. Wie geen prooi heeft, valt eventjes uit, tezamen met grijze broeder. Nu worden de rollen verwisseld.

materiaal : een aantal prooien


BALSPELEN

Tijgerbal: de horde in een kring, Shere Khan in het midden. De bal gaat heen en weer over Shere Khan, die de bal tracht te vangen. Lukt hem dit, dan wordt de welp, die het laatst de bal heeft aange-raakt, tijger. Als de welpen goed geoefend zijn, kan Shere Khan een helper aanwijzen, Tabaqui. variaties: - wanneer Shere Khan de welp die de bal in handen heeft, tikt , wordt deze Shere Khan

- Shere Khan probeert de bal, als hij hem gevangen heeft, door de benen van iemand te gooien

materiaal : bal


KIMSPEL:

Shere Khan vlucht uit de jungle. Drie nesten gaan verspreid staan en stellen bomen voor (geblind-doekt). Eén nest staat op enige afstand voor de bomen en stelt Shere Khan voor. Hij probeert door het bos naar de overzijde te slui¬pen. Een Shere Khan die getikt wordt, wordt boom. Als er nog maar één Shere Khan overblijft, wordt er gewisseld.


NEW GAME:

Op een uitvergroot barrikade-speelveld spelen 24 welpen in groepen van 6. Elke groep is herkenbaar aan een bepaald teken. Bv. Mowgli's met lendendoek, Baloe's met dikke buik, Bagheera's met sportpetje, wolven met bruine staart. Van elke groep krijgt 1 welp een dobbelsteen. Wanneer de welp van de Mowgli-ploeg met de dobbelsteen 5 gooit, mogen alle Mowgli's 5 plaatsen vooruit, opzij of achteruit. De ploeg hoeft niet bij elkaar te blijven, de één kan vooruit gaan, terwijl de andere naar rechts gaat. Nadat de Mowgli-ploeg een zet heeft gedaan mag de volgende ploeg. Komt een speler uit op een kist (bar¬rikade) die op het speelveld staat dan moet de bijbehorende opdracht worden uitgevoerd. Nadat de opdracht uitgevoerd is mag die speler de barrikade ergens anders zetten. Komt een speler op een plaats van een andere speler uit, dan moeten ze van partij wisselen. Het doel is dat een ploeg met 3 spelers tegelijk binnenkomt, niemand kan alleen naar binnen. Een spel vol verrassingen omdat 'winnende' spelers plots van ploeg kunnen wisselen.

materiaal: krijt, 15 kisten of dozen, 4 dobbelstenen, herkenningsmateriaal, opdrachten

Om de groepjes zonder problemen te verdelen spelen we eerst: familie: je hebt ‘sets’ van reepjes papier of karton, waarop je ‘gelukkige families’ heb geschreven . Voor onze groepjes van 6 kan je 6 reepjes maken met : bv. grootmoeder wolf, grootvader wolf; moeder wolf, vader wolf, , zusje wolf en baby wolf. Hetzelfde kan je dus ook met beren, panters en tijgers. Er moeten dus evenveel strookjes papier zijn als het aantal welpen. Elke welp krijgt een strookje papier dat dubbelgevouwen is en loopt rond in het lokaal . Ieder wisselt zo dikwijls mogelijk zijn stukje om. Als je “familie” roept, kijkt iedereen naar zijn stukje papier om te zien welke familie ze zijn en begint te roepen “wolf, wolf, wolf” (of maken het geluid dat het dier maakt) tot de hele familie bij elkaar is. De familie zit neer van zodra ze volledig is: grootmoeder onderaan, grootvader op haar schoot, moeder op zijn schoot, vader op haar schoot, zusje op vaders schoot en baby op zusjes schoot.


NAUTISCH SPEL:

verdeelspel: op het water drijven genummerde kegeltjes . Op signaal duikt iedereen in het water en haalt een kegeltje boven. Op dit kegeltje staat een nummer. Verzamelen per gelijke nummers. Materiaal: genummerde kegeltjes (bv. afgedane textielbobijnen); in plaats van nummertjes kunnen er ook junglefiguren op gekleefd worden en moeten de families samengesteld worden

duikspel: Mowgli heeft geen vrienden in het mensendorp, aanvankelijk doet hij heel erg zijn best om vriendjes te maken, hij leert ze bv. duiken in de Waingundja en speelt leuke spelletjes met hen :

  • dit duikspel wordt gespeeld in een zwembad. Een lange PVC-buis staat vertikaal opgesteld in het water zodanig dat zij nog amper 50cm boven het water uitsteekt. Bovendien is zij 50cm van de bodem verwijderd. Zij is bevestigd aan een ladder van het zwembad bijvoorbeeld. Enkel de goede duikers spelen mee. De duikers worden verdeeld in groepjes van 4 per ploeg. De eerste duikt naar beneden met zoveel mogelijk pingpong balletjes. Beneden onder de buis laat hij één voor één de balletjes in de buis los. Bij het bovenkomen vangt de volgende speler de balletjes op en duikt op zijn beurt wanneer 1 terug boven is enz.... In ploegverband worden de balletjes door de buis gelost opgeteld. Speeltijd vooraf bepalen.

Materiaal : 1 lange PVC-buis, min. 3m, grote hoeveelheid pingpongballen.


  • zinkende bordjes met nummers liggen verspreid op de bodem van het bad. De spelers duiken om beurten een bordje boven en trachten met de opgedoken cijfers door ze op te tellen, delen of vermenigvuldigen Mowgli’s gelukscijfer 21 te vormen. Cijfers kunnen vervangen worden door letters en dan moeten er bv. meesterwoorden gemaakt worden, of voor het langste woord die verband houdt met de jungle.

Materiaal : zinkende bordjes met nummers of letters


  • flessen opduiken: op de bodem liggen gevulde palstiekflessen verspreid. Iedere speler ontvangt 1 stop om de fles af te sluiten. Op signaal duiken zij naar de bodem, nemen 1 fles, blazen lucht in deze door ze om te keren. Na voldoende lucht te hebben ingeblazen stop erop en bovenkomen. Wie heeft er minst water in zijn fles.

Materiaal: per speler 1 grote plastiekfles + stop


  • In het zwembad liggen dezelfde genummerde bordjes als hierboven. De speler gooit met een dobbelsteen. Het aantal ogen bepaalt het cijfer of combinatie van cijfers die hij zal moeten opduiken. De ganse ploeg duikt gezamenlijk na eventueel afspraak wie welk nummer bovenhaalt, met de verplichting dat ze elk één nummer bovenbrengen

materiaal : genummerde duikbordjes, dobbelstenen


  • Elke ploeg krijgt een emmer. Deze emmers zijn vastgemaakt door middel van het touw aan het gewicht. De emmers worden gevuld met water en zo met het zinkgewicht naar de bodem gelost. De welpen uit de ploeg gaan nu om beurten naar beneden en blazen in de omgekeerde emmer. Men herhaalt het blazen tot er voldoende lucht in de emmer is en deze boven drijft.. Opgepast bij het neerlaten van de met beton gevulde plastiek bidons om de bodem niet te beschadigen. Het gewicht moet 1 kg minder wegen dan het aantal liters inhoud van de emmer, anders kan deze niet drijven.

Materiaal : per ploeg 1 emmer, 1 touw om emmer vast te maken, 1 zinkgewicht (plastiek bidon gevuld met beton)


  • buffel en ruiter: per paar spelen de welpen door elkaar buffel met ruiter, en pogen elkaar er af te trekken of te duwen. Wie blijft langst recht? Wie is de sterkste buffel of ruiter? De buffels helpen de ruiter in het trekken en het duwen. De buffels worden ruiters wanneer deze laatste van de buffels vallen

materiaal: geen

junglemap

I. I. INHOUD

Na het gevecht met Shere Khabn en de Horde, gaat Mowgli naar de mensen. Messoea, ’n welstellende dorpsvrouw, neemt hem op, omdat ze in hem haar zoontje Nathoe meent te zien, destijds door een tijger weggesleept. Na enkele strubbelingen met de dorpshoofden moet hij de buffels hoeden. Op de weilanden komt Grijze Broer hem regelmatig op de hoogte houden van het doen en laten van Shere Khan : hij zal zich altijd vertonen in de vlakte om alzo te melden dat Shere Khan er nog niet is. Op zekere dag is Grijze Broer er echter niet, en Mowgli snelt naar de plaats van afspraak, de dhâkboom. Grijze Broer vertelt hem hoe hij Tabaqui de nek kraakte, maar pas nadat deze hem het plan van Shere Khan had verklapt. Zo zit Shere Khan in de val : met de hulp van Grijze Broer en Akela wordt de kudde in twee verdeeld, en langs boven en onder het ravijn ingejaagd. Shere Khan, die gegeten en gedronken had, slaapt daar. Te laat hoort hij de kudde, en wordt vertrappeld. Buldeo, de dorpsjager, tracht dan Mowgli de huid van Shere Khan afhandig te maken, maar hij wordt verjaagd door Akela. Het gealarmeerde dorp stoot Mowgli brutaal uit. Mowgli neemt de huid van de gestreepte mee naar de rots van de raad.

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING

- De overwinning van Mowgli op Shere Khan is de zege van de kleine puit, die gezworen had de Veeslachter te straffen voor al het kwaad dat hij gesticht heeft : hij heeft de horde opgehitst tegen Akelan, en zo de naam van Vrij Volk tot een bespotting gemaakt… - De verspreide horde keert terug : “Leid ons weer, o Akela, want we zijn die tuchtloosheid beu, en we willen weer een Vrij Volk zijn.” - Detail : de hulpvaardigheid van Mowgli, bv. tegenover de pottenbakker; en zijn fierheid over zijn veedrijverswerk (“Dat is mijn karwei!” zei Mowgli trots…) doen ons denken aan de G.D.

III. MOWGLI IN HET VERHAAL

Hij wil volwaardig mens worden : “Als ik een mens ben, moet is mij als mens gedragen.” Te beginnen met het spreken : “Ik moet hun taal kennen.” Maar als er moeilijkheden oprijzen bij deze aanpassing, is dit in de eerste plaats te wijten aan het onbegrip en de dwaasheid der dorpelingen; denken we aan : het geplaag der kinderen, het schandaal met het afgodsbeeld, de dwaze praatjes van Buldeo over de geesttijger en Poeroen Dass, en vooral het incident dat ontstond toen Mowgli de pottenbakker hielp, “… die van een zeer lage kaste was, en zijn ezel nog meer!” Mowgli is niet meer het onbeholpen kindje, maar het jonge mensje dat weet wat het wil, en de situaties baas kan. Het is immers hij die de afrekening met Shere Khan plant en doet lukken.

IV. PERSONEN EN DIEREN IN HET VERHAAL

- Messoea : is goed mens, onmiddellijk bereid om Mowgli te aanvaarden als haar zoon; beschermt hem tegen de vijandige dorpsgemeenschap. - Dorpssociëteit : - het kasteverschil is een begrip dat helemaal buiten Mowgli’s bevattingsvermogen ligt - een priester, die het bijgeloof voedt, om er zelf voordeel uit te halen - een dorpsjager vol fantasie, die zichzelf heel belangrijk maakt - een dorpshoofd dat zich blijkbaar meer door zijn mensen laat leiden dan zelf gezag uit te oefenen. - Grijze Broer : - is het type van een broer; hij helpt Mowgli met groot geduld - het type ook van welp; hij is moedig en houdt vol. - Akela : - “Ik had moeten weten dat jij mij niet zou vergeten” (Mowgli) - hij is de wijze helper : tegen Shere Khan, maar ook tegen Buldeo - “Een wolf die gehoorzaamde aan een jongen, die persoonlijke veten had met mensenetende tijgers, dat was geen gewone wolf.” - Shere Khan : de vadsige, luie tijger, die zich eerst nog eens goed volvreet en gaat slapen met de gedachte dat Mowgli wel zal wachten om hem aan te vallen tot hij klaar is met zijn slaap. Deze dwaasheid zal dan ook zijn ondergang bespoedigen. - Tabaqui : sluwer dan Shere Khan (het idee van het uitwissen van de sporen in de Waingundja is van hem) maar minstens even laf : hij verraadt het duivels plan aan Grijze Broer. - Rama : de leider van de buffels - Mowgli weet zeker dat Rama hem zal helpen als hij zijn taal maar kan spreken - als hij lucht krijgt van Shere Khan, begrijpt hij inderdaad wat van hem verwacht wordt, en hij doodt Shere Khan.

V. MEESTERWOORDEN

- Als ik een mens ben, moet ik mij als mens gedragen. - Je zult toch niet vergeten dat je een wolf bent? - Dit is mijn karwei. - Ik hield mijn woord, en kom hier met de huid van Shere Khan. NOTA : Bemerk hoe er over Shere Khan gesproken wordt : - “Shere Khan heeft gezworen jouw beenderen in de Waingundja te strooien!” – “Wij zijn met twee om te zweren!” - “Shere Khan kan nooit vasten, zelfs niet omwille van zijn wraak!” - “Het is Tabaqui die hem die raad gaf… Dat zou hij nooit alleen gevonden hebben.”

Shere Khan kan nooit vasten

Tabaqui geeft hem die valse raad

VI. HET VERHAAL IN DE HORDE

A. Buitenactiviteiten

1. Bosspelen

a) “Verzamel de kudde” Om het meest dieren buieenbrengen. In het bos (of heide) liggen een groot aantal kaartjes verspreid met de woorden “kalf” (1 pt), “koe” (2 pt), “stier” (3 pt) en “Rama” (hiervan is er maar één, geldend voor 10 pt) – beter nog dan de woorden zouden de afbeeldingen op de kaartjes kunnen staan. Men speelt individueel, maar de punten worden opgeteld per nest. Koeien en kalveren worden naar Grijze Broer gebracht, Rama en de stieren naar Mowgli en Akela (dit zijn O.W., die natuurlijk het vee van elk nest afzonderlijk houden, of noteren). Maar Buldeo en enkele dorpelingen trachten dit splitsen van de kudde te verhinderen. Wanneer zij een welp gevangen hebben, moet deze al het vee dat hij bijheeft, afgeven (het is dus best het stuk vee dat men heeft opgespoord, onmiddellijk naar Mowgli of Grijze Broer te brengen).

b) Haal de huid van Shere Khan De horde wordt verdeeld in twee kampen : Grijze Broer die de koeien en kalveren aanvoert, en Mowgli met Akela die de stieren leiden. Beide groepen trachten het eerst Shere Khan te doden. Het terrein wordt verdeeld : 2 grote stroken gescheiden door een smalle strook waarin Shere Khan ligt (grote gevulde zak met masker, waarop zwart-gele stroken papier of stof). Shere Khan is omgeven door helpers (O.W.) die het ravijn bewaken. – (dassenroof). Wie toch in het ravijn doordringt, mag een stuk van de huid van Shere Khan meenemen. Wie zijn das kwijt is, kan bij Grijze Broer een nieuw leven bekomen, of bij Mowgli of bij Akela. De groep die op het einde van het spel het grootste stuk huid heeft, wint. c) Volgt het spoor van Shere Khan - Shere Khan (O.W.) laat een spoor na (bv. gele papiertjes met zwarte vlekken) en de welpen, onder leiding van Grijze Broer, moeten dit volgen. - onderweg komen verschillende hindernissen voor : vb. “grote kloof” : de welpen moeten over een bepaalde afstand springen : “diep water” : de welpen doen kopje duik en “zwemmen”. - er zijn echter ook valse sporen, die doodlopen. Dit is natuurlijk het werk van Tabaqui “Laat ons die sluwaard opsporen en doden”. Zo vinden de welpen een grote zak (goed verstopt) met nadere inlichtingen over Shere Khan, en een voorraad snoep, appelen, of het vieruurtje : dat is Tabaqui, wiens ruggegraat gekraakt wordt! - op het laatst wordt het ravijn gevonden, daar heeft de O.W. die het spoor gelegd heeft Shere Khan goed verstopt : een oud stuk stof, of beschilderd inpakpapier, waarop de welpen hun woede botvieren door de dans van Shere Khan te doen.

2. Estafetten “Mowgli haalt het afgodsbeeld uit zijn nis” Op het startsein loopt de eerste van elk nest naar een tamelijk zwaar voorwerp, bv. een emmertje zand (afgod) en brengen dit naar de priester, waarnaar ze echter terug moeten, want de priester is zeer boos. De welp die het eerst heen en weer is, heeft een punt voor zijn nest.

3. Pleinspelen a) Opdrachten Onder het vertellen van het verhaal hebben de andere O.W. op het terrein een aantal papiertjes of voorwerpen verstopt, op de geëigende plaatsen; bv. Dhâkboom, dorpsmuur, doornbos (aan de ingangsdeur). Een oude wolf geeft dan de bepaalde opdracht, de welpen zoeken, en wie deze vindt, brengt ze naar zijn gids. b) tijgers en tabaqui’s zoals ratten en raven. c) het kamp van Shere Khan belegeren (kan ook dienen voor bal in doel) 3 concentrische cirkels op de grond de middelste is de schuilplaats van Shere Khan. De welpen trachten met eikels of dergelijke in de middelste kring te werpen. Elke kring geeft doel een verschillend aantal punten. De welp die het meeste eikels in het midden heeft gegooid, mag het volgend spel kiezen. d) cirkelspel Zoveel cirkels tekenen als er welpen zijn, min één. De welp die geen cirkel heeft, is Shere Khan. Hij moet trachten zo vlug mogelijk deze schandelijke(!) rol kwijt te raken. Daarom tracht hij in een cirkel te komen als de O.W. het sein geeft om rond te lopen, en een tweede sein om allen weer in een cirkel te springen. De overblijvende welp wordt nu Shere Khan.

B. Binnenactiviteiten 1. Spelen zie estafetten en pleinspelen. 2. Acteren Elk nest krijgt een episode uit het verhaal uit te beelden. Het beste nest krijgt een diploma, dat uitgehangen wordt in hun nesthoek. 3. Knutselen - natuurknutselen - groepstekenen op grote stukken bruin papier of behangersrol - we tekenen een huid van Shere Khan, met passend onderschrift, om thuis als versiering te hangen. - op de Gidsenraad worden kaartjes getekend met voorwerpen, mensen, dieren uit het verhaal (die dan op de vergaderingen kunnen gebruikt worden in bv. opdrachtenspel). 4. Zang en dans - zang : Shere Khan is daar. - dans : de dans van Shere Khan.

Wij vonden nog volgende activiteiten op dit thema