Veilig op tocht

Uit FOSwiki

(Doorverwezen vanaf Voetgangers in groep)

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scout of gids mee in aanraking kan komen.

Zowel op kamp als door het jaar trekken Fossers er graag op uit. In kleine of grote groepen, met de fiets of te voet, pret verzekerd! Als leid(st)ers ben je op zo’n moment samen met je medeleiding verantwoordelijk voor de veiligheid van je tak. Goede en juiste informatie geven je dan een stevige ruggensteun. Maak vooraf ook goede afspraken met de kinderen, de ouders en je medeleiding. Wees voorbereid. Stouw je rugzak vol met een EHBO-kit, reflecterend materiaal, een ongevalsaangifte, enkele noodnummers, enz. En hou wat je hieronder leest vooral goed in gedachten!


Voetgangers in groep

Het verkeersreglement geeft geen bepaling van het begrip “leider”. Wie de leiding van de groep op zich neemt en er verantwoordelijkheid voor draagt, wordt dus als "leider" beschouwd. De leider moet weten wat de rechten en plichten van een groep zijn, en moet over de nodige veiligheidsuitrusting (zoals verlichting en fluovestjes) beschikken.


De tocht voorbereiden

Stippel de reisweg op voorhand uit. Hou daarbij rekening met volgende tips:

 • Plan een route in een omgeving met zo weinig mogelijk te verwachten risico’s. Vermijd wegen met hoge snelheden en gevaarlijke oversteekplaatsen. Een omweg kan aangewezen zijn, bijvoorbeeld via een voetgangersbrug of -tunnel, jaagpaden, aanbevolen voetgangersroutes enz.
 • Vermijd alles wat rood is op je stafkaart (wegen met hoge snelheden).
 • Heb oog voor de gevaarlijke punten (oversteekplaatsen, ...). Zeker als je groep alleen op pad gaat (VG's-Juniors en Seniors bijvoorbeeld) verken je de route en de gevaarlijke punten ter plaatse en op voorhand.


Goede afspraken

 • Wanneer je een dorps- of stadsspel organiseert, druk je leden dan op het hart dat ze zich ook tijdens het spel aan de verkeersregels moeten houden.
 • Geef duidelijke instructies bij het begin van de tocht en maak duidelijke afspraken (bvb. we beginnen niet met oversteken voordat de groep bijeen is).
 • Als het om een groep kinderen gaat, lopen de oudsten best vooraan en achteraan, zodat ze kunnen waarschuwen voor aankomend verkeer.
 • Reageer onmiddellijk en kordaat als je iemand iets onveiligs of ongepast ziet doen.
 • Voorzie voldoende leiding en hou je groep zo klein mogelijk: een kleine groep is veel overzichtelijker, en laat zich ook gemakkelijker sturen door de begeleiding.


In groep stappen

Groepen die begeleid worden door een leid(st)er, volgen de algemene regels voor voetgangers. Maak dus in aflopende volgorde gebruik van trottoirs, de delen van de openbare weg voorbehouden door een blauw verkeersbord voor voetgangers, bermen, fietspaden of parkeerzones.

Volgens de wet mag je in groep ook op de rijbaan stappen. Het spreekt voor zich dat je dit pas doet als er niet voldoende ruimte is om veilig gebruik te maken van aanwezige trottoirs, bermen, fietspaden enzovoorts. Als je op de rijbaan loopt, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • RECHTS LOPEN: De groep loopt dan rechts in de rijrichting en neemt zeker niet meer dan de helft van de rijbaan in. Vanuit een veiligheidsoptiek doe je dit best enkel als je niet anders kan dan met een zeer grote groep een bepaald traject af te leggen. Overweeg eventueel in zo'n geval om ondersteuning van de lokale politie te vragen.
 • LINKS LOPEN: Groepen van 6 of meer personen (leid(st)er inbegrepen) mogen ook links op de baan lopen. Je bent dan wel verplicht om achter elkaar te lopen. Omdat je het aankomende verkeer veel beter ziet (en zij jullie), raden we vanuit FOS Open Scouting aan om, als je op de rijbaan moet lopen, steeds links achter elkaar te wandelen.

Gebruik hoe dan ook steeds je gezond verstand om de meest veilige route in te schatten voor je groep. Als je op de openbare weg wandelt, hou dan zeer goed in het oog dat de groep achter elkaar loopt en zich zeker niet (onbewust) verspreidt over de openbare weg. Bij het gebruik van delen van de openbare weg die niet voorbehouden zijn aan voetgangers, moet je steeds voorrang verlenen aan de gewoonlijke weggebruikers. Zo moet je - als je op het fietspad loopt - voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers.


Oversteken

Groepen voetgangers vergezeld van een leid(st)er moeten zich aan dezelfde regels houden als individuele voetgangers. Maar ...

 • Een groep voetgangers die het oversteken van de rijbaan op een reglementaire wijze is begonnen, mag niet worden onderbroken door de andere weggebruikers. Je mag dus in één keer het oversteken beëindigen, zelfs wanneer er voertuigen in aantocht zijn.
 • Als je aan een verkeerslicht oversteekt en het licht springt op rood, dan moet het gedeelte van de groep dat op dat ogenblik nog niet begonnen is met oversteken wachten tot het licht opnieuw groen wordt.
 • Op kruispunten zonder verkeerslichten mag de leid(st)er het verkeer stilleggen met een schijf waarop het verkeersbord C3 (rond bordje met rode rand en wit in het midden) is afgebeeld. Hij of zij mag de weggebruikers aanwijzingen geven om de veiligheid van de groep voetgangers te verzekeren. Pas op! De bevelen die zo'n wegkapitein doet, mogen niet in strijd zijn met de verkeerstekens en verkeersregels.
 • Steek altijd over op een plaats waar je goed ziet en gezien wordt: steek niet over in een bocht, op de top van een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
 • Steek de baan loodrecht over, nooit schuin.
 • Als er binnen de 30 meter een oversteekplaats is voor voetgangers, ben je verplicht die te gebruiken.


Verlichting & zichtbaarheid

Tussen het vallen van de avond, het aanbreken van de dag of overdag bij slechte zichtbaarheid, moet de groep die de rijbaan volgt op de volgende manier verlicht zijn:

 • Als de groep rechts loopt: een wit of geel licht links vooraan, en een rood licht links achteraan.
 • Als de groep links loopt: een rood licht rechts vooraan, en een wit of geel licht rechts achteraan.
 • Als je in een lange rij loopt, is het verstandig om op regelmatige afstand aan de zijkant van de groep extra gele of witte lichten te dragen die in alle richtingen zichtbaar zijn.
 • Ook als je overdag een grote tocht doet, neem je beter reflecterend materiaal & lichtjes mee. De kans bestaat immers dat je pas tegen valavond de eindmeet bereikt. Voel je zeker niet geremd om je groep ook te verplichten overdag het nodige reflecterend materiaal aan te doen.


Wat zegt de wet

De volledige wegcode, artikel 42 en 43bis (kortweg 'de verkeersregels') is terug te vinden op de databank regelgeving van Steunpunt Jeugd.


Fietsers in groep

De tocht voorbereiden

Stippel de reisweg op voorhand uit. Hou daarbij rekening met volgende tips:

 • Plan een route in een omgeving met zo weinig mogelijk te verwachten risico’s. Probeer zoveel mogelijk van de drukke wegen weg te blijven en vermijd gevaarlijke oversteekplaatsen. Fiets langs wegen met lage snelheden, langs fietstunnels of aanbevolen fietsroutes.
 • Vermijd alles wat rood is op je stafkaart (wegen met hoge snelheden).
 • Maak gebruik van de fietsvoorzieningen die er zijn.
 • Hou bij het plannen van je tocht rekening met de leeftijd van je tak.


Goede afspraken

 • Check vooraf of iedereen over voldoende fietsvaardigheid beschikt.
 • Voor je vertrekt controleer je of de fietsen wettelijk in orde zijn. Ga je op fietskamp, of op een langere tocht dan is het aan te raden om zijn enkele dagen vooraf een fietsencontrole te houden. Zo kan men nog vlug de fiets in orde maken.
 • Geef duidelijke instructies bij het begin van de tocht. Overloop de belangrijkste verkeersregels, vraag correct gedrag en voldoende concentratie, wijs ook op mogelijke gevaren in de tocht. Maak goede afspraken (vb. als er gefloten wordt, begin je achter elkaar te fietsen).
 • Op de tocht zelf zorg je voor wat reparatiemateriaal (lijm, plakkers, wat reservelampjes,...).
 • Hou je groep zo klein mogelijk: een kleine groep is veel overzichtelijker, en laat zich ook gemakkelijker sturen door de begeleiding.
 • Reageer onmiddellijk en kordaat als je iemand iets onveiligs of ongepast ziet doen.


Fietsen in groep

Je moet als fietser altijd de fietspaden gebruiken. Sommige fietspaden zijn aangegeven door een verkeersbord. Daarnaast zijn er de gemarkeerde fietspaden, die worden aangegeven door 2 evenwijdige witte onderbroken strepen. Je mag deze enkel rechts in je rijrichting volgen. Bij gebrek aan berijdbare fietspaden volgen fietsers de rijbaan, rechts in de rijrichting. Ze mogen ook de parkeerzones en de gelijkgrondse bermen gebruiken, op voorwaarde dat ze voorrang verlenen aan de weggebruikers die er zich bevinden.

Wanneer je met 15 of meer fietsers bent, kan je ook de regels volgen voor ‘fietsers in groep’. In dit geval heb je meer mogelijkheden, maar moet je ook bepaalde verplichtingen naleven:

 • Fietspaden gebruiken is niet verplicht.
 • Je mag met maximum twee naast elkaar rijden, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Je mag niet meer dan de helft van de rijbaan innemen en gemotoriseerd verkeer moet je altijd kunnen inhalen en kruisen.
 • Op een rijbaan met rijstroken mag je alleen de rechter rijstrook gebruiken.
 • Groepen van 15 tot 50 fietsers mogen begeleid worden door twee wegkapiteins en één of twee begeleidende auto's.
 • Voor groepen van 51 tot 150 fietsers gelden er opnieuw andere regels: zij moeten verplicht begeleid worden door ten minste twee wegkapiteins en twee begeleidende auto's met een speciaal bord dat goed zichtbaar is voor de andere weggebruikers. Eén wegkapitein moet in het bezit zijn van een deelnemerslijst. De wegkapiteint moet ten minste 21 jaar zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein'.

Let wel: deze mogelijkheden gelden alleen als je werkelijk in één groep blijft.


Verlichting & zichtbaarheid

Fiets je in het donker of is de zichtbaarheid overdag beperkt tot ongeveer 200 meter, dan moet je fietslicht vooraan (wit/geel) en achteraan (rood) branden. Bovendien moet je fiets voorzien zijn van de nodige reflectoren voor- en achteraan, in de wielen en op de pedalen.

Ook als je overdag een grote tocht doet neem je beter reflecterend materiaal mee. De kans bestaat immers dat je pas tegen valavond de eindmeet bereikt.

Steek je arm uit telkens als je van richting wil veranderen, behalve als dit je veiligheid in het gedrang zou brengen (vb. tramsporen, beschadigd wegdek,…).


Oversteken

Als er een oversteekplaats voor fietsers (witte blokken), dan moet je deze gebruiken. Let op: Bij het oprijden van de oversteekplaats heb je geen voorrang op de automobilisten! Begeef je steeds voorzichtig op de oversteekplaats, rekening houdend met de naderende voertuigen.


Wat zegt de wet

De volledige wegcode, artikel 42 en 43bis (kortweg 'de verkeersregels') is terug te vinden op de databank regelgeving van Steunpunt Jeugd.


Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vind je ...

 • Op de website veiligopstap.be van het BIVV.
 • In de brochure "Wandelen in groep" (2011) van het BIVV.
 • In de brochure "Stappen en fietsen in groep" (2004) van het BIVV.
 • databank Regelgeving van het Steunpunt Jeugd
 • Het boek "Loslopend wild Deel 1" over de spelregels voor het organiseren van een jeugdkamp. Het boek verzamelt en verklaart op een gestructureerde wijze de wetten, decreten en reglementen voor een veilig en milieuvriendelijk kamp in België. Een volledig hoofdstuk werd gewijd aan verkeer en vervoer. Je kan het boek kopen op de website van het Steunpunt of lenen bij FOS Open Scouting!
 • "Het tochtenboek" van Chirojeugd Vlaanderen. Te koop in De Banier voor 16.50 euro.


Terug naar de pagina Regelgeving.