Wet & belofte

Uit FOSwiki

'Wet & belofte' is een element uit de FOS-methode.


Wet & belofte zijn een vertrekpunt om te werken rond waarden & engagement. Door het afleggen van de belofte nemen leden een engagement op tegenover zichzelf, de groep en de samenleving.

De scouts- en gidsenwet vormt een leidraad in het ontwikkelen van een eigen set waarden en het opstellen van leefregels in de groep. Door samen regelmatig actief en kritisch met deze waarden en leefregels aan de slag te gaan, staan scouts en gidsen stil bij hoe ze het groepsleven kunnen regelen. Zo beseffen ze ook welke verantwoordelijkheid ze ten opzichte van elkaar opnemen.


Wet & belofte, een manifest & charter, ... zijn manieren om te werken rond engagement. Werken met wet & belofte of met een manifest & charter is je leden leren om ergens voor te gaan, zowel in groep als persoonlijk. Het biedt je de kans om je leden stil te laten staan bij zichzelf en de groep.

Wet & belofte

Wet en belofte vormen een methodiek om te werken rond engagement. Werken met wet en belofte is je leden leren om ergens voor te gaan, zowel in groep als persoonlijk. Het biedt je de kans om je leden stil te laten staan bij zichzelf en de groep. De wet is een groepsengagement en de belofte is een persoonlijk engagement. Via symbolen denken we na over ons engagement binnen en buiten scouting.

Wet

Met de wet willen we in de groep komen tot een aantal afspraken, een positieve sfeer en een aangename, respectvolle omgang met elkaar en met hun omgeving. Het is het geheel van waarden en spelregels, de houding die je binnen je groep wil aannemen. Je leden die als groep ergens samen voor leren gaan, samen een toffe sfeer in de groep maken, afspraken durven maken om samen te leven, zowel voor de gewone activiteiten als op weekends en kampen, zowel binnen de tak als daarbuiten.

Belofte

Met de belofte willen we onze leden leren om zelf ergens voor te gaan, hen leren inzien wat ze zelf kunnen bijdragen tot de groep, de afspraken en de leefregels die ze allemaal samen wilden. We willen onze leden bijbrengen dat iedereen in de groep zijn steentje bijdraagt, elk op zijn eigen, unieke manier.

Aan de slag

De officiële wet en belofte vormen uiteraard het uitgangspunt voor de wet- en beloftewerking. Maar een goede wet- en beloftewerking houdt natuurlijk meer in dan het aframmelen van deze teksten. Volg één van onderstaande links en je vindt meteen een aantal ideeën om nog meer uit je wet- en beloftewerking te halen.

Wet & belofte bij Bevers-Zeehonden
Wet & belofte bij Welpen
Wet & belofte bij JVG's-Aspiranten
Wet & belofte bij VG's-Juniors

Manifest & charter

Bij Seniors kan het werken met een manifest en het opstellen van een charter een manier zijn om rond engagement te werken. Met ondersteuning van de moderator(s) denken ze na over wat het betekent om Senior te zijn. Ze formuleren waar ze als groep voor staan en waar ze aan willen werken.
Manifest & charter bij Seniors

Engagementswerking bij leiding

Van leiding wordt veel verwacht. Niet alleen zijn er zeer veel taken te doen om een eenheid draaiende te houden, er wordt ook kwaliteit verwacht. En terecht, want elke week geven zoveel ouders toch hun kostbaarste 'bezit' af aan die leiding. Maar ook buiten scouting is er nog leven, en iedereen wil daar wel van proeven. Het afstemmen van de noden van de eenheid op de wil en mogelijkheden van je leiding is dan ook vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Hoeveel tijd en moeite kun en wil je als leid(st)er in je eenheid steken? En kunnen we dat in evenwicht brengen met wat er allemaal te doen valt? En waar komt de motivatie voor al die inzet toch vandaan? Een mooie aanleiding om het met leiding over engagement te hebben.
Engagementswerking bij leiding

Aandachtspunten

 • Welke engagementen je leden ook nemen, zorg dat ze in de eerste plaats begrijpen waar ze voor gaan. Het heeft geen zin om hen een tekst te laten opzeggen die ze niet begrijpen of waar ze zelf niet in geloven. Probeer te vermijden dat de wet en beloftewerking een louter ceremoniële activiteit wordt, waar snel een tekstje wordt afgedramd.
 • Probeer de genomen engagementen zo tastbaar en realistisch mogelijk te houden. De wereld verbeteren is een prachtig engagement, maar moeilijk om te zetten in concrete daden. Maak afspraken die haalbaar zijn. Net ver genoeg om een inspanning te vereisen en voldoende dichtbij om te geloven dat je het zal kunnen. Kijk regelmatig samen hoe ver je staat, of er aanpassingen moeten gebeuren, of nieuwe afspraken kan maken.
 • Een goed voorbeeld is hier uiteraard erg belangrijk. Hou je zelf aan de afspraken die gemaakt zijn.
 • Zorg dat al je leden betrokken zijn. Een belofteaflegging is geen beloning voor een of andere goede daad, maar het leren nemen van een persoonlijk engagement. En wie ben jij als leid(st)er om te zeggen dat Bram of Sarah geen engagement mogen nemen?
 • Wet- en beloftewerking zijn iets positiefs. In de wet staan geen verboden of geboden. Het gaat erom dat je ergens naar streeft en je best doet. Ook de belofte is iets positiefs. Een beloftewerking mag dus nooit een afrekening worden, waarbij Sofie al haar negatieve punten moet opsommen en dan beloven dat ze er de rest van het jaar zal aan werken.
 • Wet- en beloftewerking is meestal sterk verbonden met een aantal tradities: typische ceremonies, inkleding, spelletjes en activiteiten die eigen zijn aan de eenheid. Al deze zaken hebben de bedoeling om het genomen engagement te versterken. Nogmaals: let er op dat de wet- en beloftewerking geen louter ceremoniële activiteit zonder betekenis wordt. De tips voor het uitwerken van een goede ceremonie kunnen je hierbij helpen.
 • Bespreek bij je jaarplanning samen met de rest van je leiding hoe je wet- en beloftewerking dit jaar wil inpassen en op welke momenten. Op die manier creëer je een goede structuur en weet je duidelijk waar je naartoe wil met je leden. Evaluaties van vorige jaren kunnen een goede hulp zijn. Ze geven een idee van hoe je het best wel of juist niet aanpakt.


Timing

 • Een goede wet- en beloftewerking loopt heel het jaar door en komt elk jaar terug. Iedereen groeit immers en leert nieuwe mogelijkheden van zichzelf kennen.
 • Het groepsengagement (de wet) neem je eerst, daarna volgt het persoonlijk engagement (de belofte).
 • Als aanbeveling geven we mee dat de wet best voor Nieuwjaar wordt afgelegd. In een jaarwerking zien we het groepsengagement eerder in het begin van het jaar, bijvoorbeeld tijdens een eerste takweekend of tijdens een vergadering in de herfst. Je leden zijn dan immers vertrouwd met de werking, met elkaar en met de leiding. Anderzijds schiet er nog voldoende tijd over om dit groepsengagement ten volle uit te werken.
 • Doorheen het jaar kan je wet en belofte opfrissen en koppelen aan activiteiten.
 • Tijdens het zomerkamp kan je zowel het groepsengagement als de persoonlijke engagementen gebruiken als afsluitend moment. Je leden hangen op dat moment erg aan elkaar en het groepsengagement vormt daar een mooi sluitstuk aan. Samen met de persoonlijke engagementen van ieder apart vormen ze de kern van wat deze groep was het afgelopen jaar. In september kan je dan opnieuw beginnen met een nieuw groepsengagement voor een nieuwe groep.