De fundamenten - de drie zijden

Uit FOSwiki

Versie door Klipdas (200e De Vleermuis) (overleg | bijdragen) op 3 jun 2013 om 15:37 (JV/JG -->JVG , V/G --> VG)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Dit is de oude versie van de Fundamenten. Lees hier de nieuwe Fundamenten van FOS Open Scouting.

Waarden van Open Scouting

De eerste zijde van de FOS-piramide Open Scouting wil jongeren een aantal waarden meegeven: samenwerken, samenleven, verantwoordelijkheden opnemen en openstaan voor andere ideeën.

De waarden van scouting zijn internationaal gekend en bepalen mee de stijl van onze beweging. Eentje vind je niet overal terug: actief pluralisme. Dat is wat ons anders maakt, wat ons uniek maakt!
Engagement

Weegschaal-klein.png

Binnen engagement staat betrokkenheid centraal. Je zet je niet alleen in om een gesteld doel te bereiken, maar je voelt je er ook verantwoordelijk voor. Het gaat verder dan alleen doen wat gevraagd wordt; het is de drang iets positiefs te willen verwezenlijken, individueel of in groep. Engagement is het omzetten van scoutsgedachten en -waarden in daden.

Engagement nemen houdt verantwoordelijkheid in. Je neemt bepaalde taken op je schouders en zorgt ervoor dat je deze taken ook uitvoert. Je leeft de gemaakte afspraken na. Je bent bovendien bereid de gevolgen te dragen van het niet nakomen van deze engagementen. Uiteraard zijn in je engagement steeds de scoutswaarden verweven: je hecht belang aan wet en belofte, een scoutswoord is een scoutswoord. Elk genomen engagement is waardevol, hoe klein ook. Engagement gaat zelfs nog iets dieper. Het vraagt extra inspanning en initiatief. Je toont ook engagement in het waarderen van de inzet van anderen en je kan ook taken buiten je eigen functie opnemen.

Als leiding heb je een belangrijke rol in het aanmoedigen tot het nemen van engagement. Door het juiste voorbeeld te geven, zullen jouw leden ook engagementen opnemen. Het spreekt voor zich dat je in je leidingsploeg goede afspraken maakt over wat je van elkaar verwacht, hoe jullie samen scouting voor jullie leden waarmaken.

Jouw leden zullen aan dit gedrag een voorbeeld nemen, hun taken en afspraken serieus nemen, en -met andere woorden- zelf geëngageerde scouts en gidsen worden.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Teamwork

Weegschaal-klein.png

Door teamwork leer je elkaars sterktes en zwaktes waarderen en maak je samen plezier. Je gunt iedereen gelijke kansen en neemt beslissingen in groep. Iedereen wordt in deze groep betrokken en je respecteert elkaars mening, ideeën en kunnen: samen gaan we voor meer! En fouten maken mag: scouting is een oefenterrein waar niemand er dadelijk op afgerekend wordt als er eens iets misloopt.

Teamwork kan je eenvoudig stimuleren: je leert scouts en gidsen op elkaar wachten bij tochten, je maakt activiteiten waarbij ze moeten samenwerken, je organiseert spelen met gezonde competitie. Zo leren scouts en gidsen voor elkaar opkomen en spontaan een handje toesteken. Ze leren van elkaar en sluiten niemand uit.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Solidariteit

Weegschaal-klein.png

Solidariteit wil zeggen dat je je belangeloos inzet voor iemand anders, dat je spontaan een helpende hand uitsteekt. Je doet dit omdat je dit belangrijk vindt en zelf wilt.

Een opruimactie in de buurt? Een dagje helpen in de Kringloopwinkel? Een activiteit organiseren in een rusthuis of een vluchtelingencentrum? Of met z’n allen brieven schrijven voor Amnesty International? Het zijn maar enkele voorbeelden. Als scouts en gidsen werken we solidair mee aan kleine en grote acties, dichtbij of ver weg. Hierdoor werk je aan sociaal bewustzijn bij je leden: ze zullen sneller een helpende hand uitsteken waar nodig. Ze zullen op eigen initiatief bijspringen, ook bij lastige karweien of problemen.

Ook binnen de dagelijkse scoutswerking is solidariteit een onmisbaar gegeven. Een bezoekje aan een zieke scout of gids of opkomen tegen pestgedrag laat hen een steentje bijdragen tot een rechtvaardiger maatschappij.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Zelfwerkzaamheid

Weegschaal-klein.png

Open Scouting wil kinderen en jongeren zien opgroeien tot zelfstandige individuen, zonder elkaar in de weg te staan. Scouts en gidsen maken zelf keuzes, ondernemen zelf acties en leren hun eigen doelen te bereiken.

Als leiding geraak je al een heel eind met een aantrekkelijk, uitdagend en gevarieerd programma voor je leden. Je leden zullen op die manier enthousiast aan de verschillende activiteiten deelnemen, ook aan deze die hen niet zo liggen. En waarom laat je hen niet eens zelf een activiteit in elkaar boksen? Daag ze uit, betrek iedereen! Laat ze constant, op hun eigen tempo, hun eigen grenzen proberen te verleggen. Met vallen en opstaan, maar steeds trots op dat stapje vooruit.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Medebeheer en verantwoordelijkheid

Weegschaal-klein.png

Open scouting gelooft in kinderen en jongeren en geeft hen verantwoordelijkheid volgens leeftijd. Je neemt samen weldoordachte beslissingen en neemt de daarbij horende engagementen als groep én als individu op.

Patrouillewerking is hierbij een vaak gebruikte methode, maar medebeheer en medeverantwoordelijkheid gaan verder dan dat. Medeverantwoordelijkheid schuilt ook in kleine dingen zoals materiaalzorg. En door geregeld inspraakmomenten in te lassen en alle mogelijkheden af te wegen kom je tot democratische beslissingen. Scouts en gidsen leren zo de beslissingen van de groep te verdedigen en ze samen uit te voeren. Zo werken we als individu aan de groep en werkt de groep aan het individu.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Actief pluralisme

Weegschaal-klein.png

FOS Open Scouting, niet zomaar “scouting”, maar “Open Scouting”. Waarom? We bundelen dit in vijf krachtlijnen:

  • Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn welkom in onze groepen. Sociale afkomst, nationaliteit, geaardheid, fysieke of culturele verschillen mogen nooit een basis vormen om iemand te weigeren. Ook filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging zijn geen reden om iemand niet welkom te heten, zolang die principes verenigbaar zijn met onze visie op Open Scouting.
  • Actief pluralisme betekent dat een overtuiging nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent principieel altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen. Je durft je eigen vooroordelen opzij zetten en behandelt iedereen op een eerlijke en gelijkwaardige manier. Zo zullen je leden zelf reageren op pestgedrag en uitsluiting.
  • Als Open Scouting willen we binnen onze werking een respectvolle dialoog over de verschillende vormen van spiritualiteit in onze maatschappij aanmoedigen. Deze confrontatie van ideeën laat je toe je eigen spirituele keuzes te verrijken. Zo leren je leden naar andere meningen en overtuigingen te luisteren en deze te respecteren. Een uitstap naar een moskee of synagoge, zingevingsmomenten, of spelen rond de verschillende wereldbeschouwingen zijn hiervoor mogelijke activiteiten.
  • Onze openheid betekent niet dat we zomaar alles moeten aanvaarden. Open Scouting wil steeds de nadruk leggen op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Wij komen op voor democratie, individuele vrijheid en (mede)menselijkheid. Zo bouwen wij met z’n allen aan een betere wereld.
  • Binnen onze federatie is actief pluralisme een begrip in beweging. Het is dan ook logisch dat wij op alle niveaus geregeld discussiëren over openheid en dat we hieruit conclusies durven trekken. Uiteraard zijn binnen deze dialoog respect voor ieders eigenheid en voor de persoonlijke grenzen onontbeerlijk.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Coëducatie

Weegschaal-klein.png

Open Scouting wil jongens en meisjes samen laten opgroeien, met aandacht en respect voor elkaar. We organiseren onze activiteiten niet voor jongens óf meisjes, maar in functie van de interesses en de mogelijkheden van elk kind of jongere. Op die manier willen we samen elkaar leren ontdekken en waarderen. Hierbij hebben we oog voor de individuele noden van beide geslachten. Je zal merken dat je leden op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan en elkaar de nodige privacy zullen gunnen.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Speelterreinen van Open Scouting

De tweede zijde van de FOS-piramide Niet al onze activiteiten zijn pure scouting, toch vallen er weinig buiten. Open Scouting is in vele gevallen proeven van nieuwe dingen om die later naar eigen interesse verder uit te diepen, binnen of buiten scouting…

Binnen Open Scouting hebben we voor een aantal categorieën van activiteiten gekozen: een overdonderend aanbod aan speelterreinen, met telkens een nieuwe invulling aangepast aan de samenleving van vandaag. Open Scouting is immers niet van gisteren!
Buitenleven

Handje-klein.png

Spelen in de stad, in het bos of op het water, buitenleven op kamp … dat hoeft niet altijd buitengewoon te zijn: we spelen gewoon BUITEN. Je gebruikt de mogelijkheden die de natuur en de stad ons bieden en behandelt die met respect. Je streeft ook naar het behoud van onze buitenruimte: afspraken voor gebruik van bos en plein, want we mogen deze veelzijdige ‘speeltuin’ niet als vanzelfsprekend beschouwen. Kortom: beleven en spelen met daarnaast denken, doen en behouden!


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Exploratie

Handje-klein.png

Speleo, hike, op kamp, stadsspel, spiritualiteit, hedendaagse technologie (internet en GPS) enz… Binnen Open Scouting is het belangrijk om geleidelijk aan verder dan je eigen achtertuintje te kijken. Scouting is immers een grote internationale beweging en daarvan maken we intens gebruik: door buitenlandse en internationale kampen en uitwisselingen met andere culturen. Je trekt constant op verkenning, we doen voortdurend nieuwe ervaringen en kennis op. Dit ontdekkingsproces is nooit voltooid en draagt bij tot het verbreden van onze horizonten.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Sport en spel

Handje-klein.png

Estafette en dassenroof, zeker? Niet noodzakelijk! Sport en spel zijn veel meer dan dat. Onder spel verstaan we alle mogelijke vormen: van spontaan over themaspelen of technische en informatieve spelen. Die kunnen duidelijk sportieve elementen bevatten, net zoals vele sporten spelkenmerken bevatten. Voor jongeren zijn sport en spel een "must". Elk kind speelt immers graag, houdt van sport, vindt daarin een uitdaging en verlegt op die manier zijn grenzen. Je mag echter niet uit het oog verliezen dat deelnemen belangrijker is dan winnen!


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Cultuur en creativiteit

Handje-klein.png

Het maken van nieuwe dingen uit bestaande, creaties met woorden, liedjes, muziek, beweging, papier, verf, klei, gevonden voorwerpen... Creativiteit kan je omschrijven als je fantasie de vrije loop laten, het verlaten van je eigen keurslijf en het actief zoeken naar nieuwe invalshoeken en ideeën. Vergeet hierbij echter niet om met je leden en hun leefwereld rekening te houden. Film, (poppen)theater, toneel, muziek, eten, kunst, … : het is duidelijk dat cultuur een ruim en moeilijk definieerbaar begrip is. Binnen die waaier aan expressievormen is er dan nog een oneindig breed aanbod. Kortom, keuze te over voor scouts en gidsen in alle kleuren en smaken.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Technieken

Handje-klein.png

Mastworp, kaartlezen, sjorren, vuur maken, beide boorden gelijk, … Er is een heel pak technieken met elk hun specifieke invalshoek en waarde. Gelukkig zijn scouts en gidsen leergierig en is hun sterkte dat het leren met vallen en opstaan gebeurt.

Om de zelfstandigheid te bevorderen leer je zaken aan die je effectief binnen en buiten Scouting kunt gebruiken op een interactieve en aantrekkelijke manier. Je wil bijblijven met hedendaagse ontwikkelingen zoals GPS en computer waardoor het samenleven in stad en natuur een stuk eenvoudiger wordt. Door onze patrouillewerking is het bovendien niet belangrijk dat alle kinderen alle technieken perfect onder de knie krijgen: in de groep heeft ieder zijn specialiteit die de andere aanvult.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Zingeving en maatschappij

Handje-klein.png

Enerzijds maakt FOS Open Scouting deel uit van de maatschappij waarin we leven, anderzijds heeft die maatschappij zijn invloed op onze manier van Scouting: we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Scouts en gidsen zijn niet voor of tegen de samenleving maar staan er kritisch en met open geest tegenover. We leven samen in die maatschappij, maar mogen onze eigenheid niet in de massa verliezen. Als leiding heb je hier een grote verantwoordelijkheid en is je impact dikwijls groter dan je denkt, zeker als je regelmatig inspeelt op de actualiteit. Als FOS Open Scouting kiezen we ook expliciet voor een constructieve vredesgedachte. Daarom trachten we op een rationele manier elk conflict - en dus bij uitbreiding oorlog - te ontmijnen. Vrede begint hier.

Inspelen op zingeving en maatschappij kan je door de ontwikkelingen vanop een afstand te bekijken en te ontleden, een project te starten, een (informatief) spel te spelen… Of organiseer een activiteit rond de verschillende wereldbeschouwingen, waarbij iedereen even bij zijn eigen overtuiging stilstaat. Zingeving is niet noodzakelijk moeilijk te verweven in je dagdagelijkse activiteiten, en prikkelt kinderen en jongeren bovendien om zelf verder op verkenning te gaan. Hoe dan ook is het belangrijk om met de leefwereld van je leden rekening te houden: hoe herkenbaarder, hoe beter.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Methodes van Open Scouting

De derde zijde van de FOS-piramide

Toen Baden Powell, de Victoriaanse generaal, scouting bedacht, beschreef hij ook een methode om jongeren waarden bij te brengen. Die was gebaseerd op een aantal in die tijd vooraanstaande pedagogen, stond heel ver van zijn militaire achtergrond en was revolutionair voor zijn tijd.

Deze werkwijze, aangepast aan onze hedendaagse samenleving, blijft bijzonder aantrekkelijk voor kinderen en jongeren. Scouting wil jongeren uitdagen om nieuwe dingen te proberen en om hieruit te leren, niet volgens het boekje, maar door vallen en opstaan. Zo boetseren ze hun eigen toekomst.

De methode van BP, getransponeerd naar de 21ste eeuw: scouting blijft eeuwig jong.


Patrouillewerking

Windroos-klein.png

Een systeem van teams, kleine groepen met verantwoordelijkheid naar leeftijd

Het exclusieve handelsmerk van scouting
Voor een massabeweging klinkt het misschien paradoxaal, maar de kleinste en belangrijkste eenheid binnen het spel van scouting is een groepje jongeren van dezelfde leeftijd: de patrouille, de basis en het exclusief handelsmerk van scouting en guiding.

The sky is the limit
Door te werken in groepjes versterken we de teamgeest en die samenwerking opent ongekende mogelijkheden.

Verantwoordelijkheid naar leeftijd
Deze groepjes - of het nu pelsjes, burchten, nesten, patrouilles, kwartieren of ploegen zijn - hebben een zekere autonomie afhankelijk van de leeftijd.

Bij jonge kinderen wordt de nadruk gelegd op samen spelen en leren samenwerken. Jongeren delen we in in patrouilles, waar in verhouding tot de leeftijd langzaam de teugels gevierd worden. Zo krijgen ze de nodige autonomie om zelf activiteiten te organiseren en bijvoorbeeld over een kleine patrouillekas en materiaal te beschikken. Bij de oudste leden groeit de ruimte om zichzelf binnen de groep te ontplooien. Zij worden meer en meer verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Themawerking

Windroos-klein.png

Een symbolisch kader

Fantasie zonder grenzen
Jongeren hebben een voorliefde voor het met eigen herkenningstekens afbakenen van hun leefwereld. Soms halen ze hun inspiratie uit verhalen en legenden, dan weer bij rolmodellen, de helden van hun tijd. Voorbeelden van herkenningsmethodes zijn: een uniform, kleuren, kentekens of specifieke handdrukken en geheime groeten. Kinderachtig? Vertel dat maar eens aan de Amerikaanse jeugdbendes, die zeker aan deze beschrijving voldoen …

In onze scoutswerking maken we gretig gebruik van thema’s als inkleding en sfeerschepping. We zijn fanaten van schmink en verkleedkledij, van theater, smokkelaar zijn of zeerovers overvallen. Soms doen we dat met vast omlijnde thema’s (b.v. junglewerking bij de Welpen), dan weer met knotsgekke, zelf verzonnen verhalen.

Een trapje om over het muurtje te kijken
En we gaan zelfs verder. Thema’s helpen ons om gevoelige realiteiten bespreekbaar te maken: racisme bij de Welpen kan je makkelijker vanuit de relatief veilige junglewereld aansnijden dan vanuit de soms harde maatschappelijke realiteit. Dat symbolisch kader uit zich ook in de verschillende ceremonies binnen scouting. Het zijn stuk voor stuk uitingen van onze verbondenheid, engagement en vriendschap.

Scouting leeft niet in het verleden
Toch willen we in de kantlijn waarschuwen voor overdreven symboliek of het krampachtig vasthouden aan tradities. Die zaken moet je soms kunnen loslaten om ze vanop een afstand te bekijken en te evalueren. Tradities of symbolen, niet meer nuttig voor je werking, pas je aan of gooi je desnoods gewoon overboord en je stelt iets nieuws en fris in de plaats.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Persoonlijke vooruitgang

Windroos-klein.png

Leren stappen
Scouting wil jongeren iets bijbrengen. Je wil niet zomaar wat spelen, maar jouw leden prikkelen, impulsen geven, grenzen laten ontdekken, over het muurtje laten kijken. Je leert hen samenwerken, engagementen aangaan, verantwoordelijkheid opnemen. Dat doe je stap voor stap, op maat van elk individu. Dit alles door te spelen op onze scoutsterreinen volgens onze typische methodes.

Leren met vallen en opstaan
Niet alles lukt meteen, soms gaat het met vallen en opstaan. Om tijdens al die pogingen de weg niet kwijt te raken, is het belangrijk duidelijke doelen voorop te stellen. Door verantwoordelijkheid te nemen, kan een junior bootsman, of een gids patrouilleleidster worden.

Een ander praktisch voorbeeld is onze techniekenwerking. Als een jongverkenner/jonggids een aantal basistechnieken onder de knie heeft, behaalt hij/zij de teervoet en zet de volgende stap. Vergeet ook niet vooruitgang te belonen: een informeel schouderklopje is in orde, maar een kleine ceremonie om een Tweede Klas uit te reiken, motiveert enorm.

Uit eigen wil, op eigen tempo
Binnen scouting zijn er geen examens, is er geen beste of slechtste. Op die manier motiveren we onze leden om hun doel stap voor stap te bereiken, om in team te werken zonder dat daarbij noodzakelijk competitie komt kijken. Individuele vooruitgang gebeurt dan ook gezamenlijk én met respect voor de groep.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Leven in en met de natuur

Windroos-klein.png

Twee handen op één buik
Scouts en gidsen leven er zich uit en maken er samen plezier. Een dak boven ons hoofd is noodzakelijk, maar spelen doen we vooral buiten. Je vindt ons in bossen of op het water, in parken of duinen, of ergens tussenin, altijd onderweg. We zien steeds weer een avontuurlijke uitdaging in kampen bouwen, tochten maken, op vlottentocht gaan of torens sjorren.

De vrije natuur is onze uitverkoren stek omdat we geloven dat het een aangename en avontuurlijke omgeving is. Hier kunnen we experimenteren met de natuurelementen, maar ook met elkaar. We gebruiken de natuur als klaslokaal voor het leven.

Bedreigingen
Keert scouting zich dan weg van de maatschappij omdat veel van de activiteiten in de “vrije” natuur plaatsvinden? Nee. De natuur wordt voor ons, jongeren, meer en meer onwerkelijk. Misschien is het net in deze natuur dat je de maatschappij in vraag kan stellen, vooraleer je er weer met twee voeten in springt. Bovendien wordt de laatste decennia de natuur zo ernstig bedreigd dat we als scouts en gidsen iedere mogelijkheid moeten aangrijpen om daar tegenin te gaan, zowel in de vrije natuur als bij de bescherming van de schaarse speelruimtes en groene zones in de steden. Tegelijk moeten we echter realistisch blijven en beseffen dat onze kleine, individuele bijdrage geen spectaculaire verandering zal teweeg brengen. Maar samen, als wereldwijde beweging, kunnen we wel gewicht in de schaal leggen. Daarom is het belangrijk dat we, met onze waarden in het achterhoofd, kinderen en jongeren een milieubewuste mentaliteit bijbrengen.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Leren door te doen

Windroos-klein.png

Fouten maken mag
Bij Open Scouting mag je fouten maken. Het is meer dan een natuurlijk deel van het leerproces: niet alle wijsheid komt uit boekjes. Leden en leiding leren door te handelen en dat kan een leven lang. Zo gaan we als scout en gids geen enkele uitdaging uit de weg. Iedereen heeft het recht om 1000 keer te mislukken zonder erop aangesproken te worden. Wees alleen zo verstandig om 1000 verschillende fouten te maken.

Fouten maken moet tot een leerproces leiden: volgende keer ben je wijzer. Na die ene kletsnatte ochtend zonder warm ontbijt vergeten V’s/G’s-Juniors niet meer dat er altijd een stapeltje droog hout nodig is om het kookvuur aan te maken.

Binnen scouting geef je leden, volgens hun leeftijd en kunnen, de verantwoordelijkheid om dingen uit te proberen en zaken waar te maken. Zorg dan ook steeds voor haalbare opdrachten of uitdagingen om weer net dat stapje hoger te klimmen op de trap van Open Scouting.

Het is aan jou, als leiding, om te oordelen hoever je kinderen en jongeren zelf kan laten experimenteren. Je laat V’s/G’s-Juniors niet aan een slecht opgestelde apenbrug hangen. Het recht op fouten maken, houdt zeker niet in dat alles zomaar kan: een ‘laat ze maar doen’ houding leidt nergens toe en bevordert geenszins een hechte groepssfeer.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Leiding en leden: hand in hand

Windroos-klein.png

ondersteund door volwassenen

Een eigen kijk
Open Scouting heeft een eigen kijk op leiding geven. Een van de doelen van leiding geven is het stimuleren van zelfwerkzaamheid en medebeheer bij je leden. Wat houdt dat nu in? Jouw wil staat niet centraal, maar wel die van je takleden. Leiding geven verschilt dan ook van stijl naargelang van de tak waaraan je leiding geeft. Waar je bij Bevers en Zeehondjes gerust de rol van straffende ouder mag spelen, ben je bij Verkenners/Gidsen - Juniors eerder een iets wijzere, oudere broer/zus en bij Seniors bijna een gelijke. Leiders en leidsters groeien geleidelijk binnen Open Scouting: je leert omgaan met jongeren en hun aparte kijk. Kortom, je ontplooit je samen met je leden.

Samen met anderen
Als leid(st)er sta je nooit alleen. Samen met je medeleiding maak je deel uit van een eenheid: je werkt in groep aan een trap die je samen met de leden beklimt en waarvoor jullie gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Als één onderdeel van de trap niet stevig is, zullen ook de overige onderdelen niet goed functioneren. Daarom zijn goed overleg, teamspirit onder de leiding en een gezamenlijk doel voor een eenheid noodzakelijk om de leden het spel van scouting voluit te laten spelen.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniors


Wet & belofte

Windroos-klein.png

Scouting is meer dan een vrijetijdsbesteding, het is een manier van leven. Op verschillende leeftijden binnen Scouting neem je een aangepast engagement op tegenover je groep, jezelf en de anderen (de maatschappij). Dat heet de “belofte”, een levenshouding die je tracht na te streven. Voor elke tak wordt die belofte aangevuld met een aantal positieve aandachtspunten, geformuleerd in de scouts- en gidsenwet.

Maak van het afleggen van een belofte een feestelijk moment. Een belofte verdien je niet, het is een engagement dat je vrijwillig ‘geeft’ aan de groep. Zo zullen je leden trots zijn op hun belofte en de wet spontaan naleven.

Door in je wet- en beloftewerking expliciet een zingevingsmoment te voorzien kan dit moment een extra dimensie krijgen. Het is belangrijk met je leden na te denken over de wet en belofte en waarom bepaalde afspraken gemaakt worden. Bij het niet naleven van een engagement uit Wet of Belofte kan een goed gesprek daarom soms veel meer resultaat hebben dan een snelle straf.


Bevers-Zeehonden . Welpen . JVG's-Aspiranten . VG's-Juniors . Seniorsinleiding - de basis - de drie zijden - de binnenkant - aan de slag - jaarthema