Jaarprogramma: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

(Stap 2: Maak een lijst van mogelijke activiteiten)
(Stap 2: Maak een lijst van mogelijke activiteiten)
Regel 36: Regel 36:
  
 
{{Tipbox1|
 
{{Tipbox1|
GEBRUIK DE BRAINSTORMFLAP!
+
GEBRUIK DE BRAINSTORMFLAP!<b>
 
In de [http://www.fos.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/plankoffer-en-fos-kompas Plankoffer] van FOS Open Scouting vind je grote papieren flappen, speciaal ontwikkeld om je te inspireren bij het brainstormen!}}
 
In de [http://www.fos.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/plankoffer-en-fos-kompas Plankoffer] van FOS Open Scouting vind je grote papieren flappen, speciaal ontwikkeld om je te inspireren bij het brainstormen!}}
  

Versie van 20 jun 2013 om 15:45


Een goed doordacht jaarprogramma verhoogt de kwaliteit van je scoutswerking. Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten zorg je ervoor dat iedereen zich kan amuseren en groeikansen krijgt. Dat is belangrijk, want binnen FOS Open Scouting willen we kinderen en jongeren stimuleren om zich op verschillende vlakken te ontwikkelen en hun mogelijkheden volledig te ontplooien. Door de activiteiten vervolgens goed te plannen zorg je ervoor dat je programma haalbaar blijft om uit te voeren, dat je tijdig aan de voorbereidingen kan beginnen, dat je duidelijk kan communiceren en alles vlot verloopt.

Het opstellen van een doordacht programma voor de eenheid en de takken is een gedeelde verantwoordelijkheid voor eenheidsleiding, takleiding en leiding. In dit artikel bespreken we eerst het eenheidsprogramma. Vervolgens bekijken we hoe je met de voltallige leidingsploeg een groeipad overheen de takken opstelt. Tot slot leggen we stap voor stap uit hoe je tot een goed takprogramma komt. Voor ieder wat wils dus …

Eenheidsprogramma

Bij de start van een nieuw scoutsjaar maak je eerst en vooral een eenheidsprogramma waarin je alle takoverschrijdende activiteiten opneemt. Door dit programma met de voltallige leidingsploeg op te stellen zorg je ervoor dat er een grote bereidheid is om het programma samen uit te voeren. Bovendien is iedereen op die manier op de hoogte van de planning en kan er rekening mee gehouden worden bij het opstellen van de takprogramma’s.

Stap 1: Bepaal de prioriteiten

Bespreek wat jullie als leidingsploeg willen bereiken dit scouts- en gidsenjaar. Afhankelijk van jullie prioriteiten zal je eerder inzetten op activiteiten die de eenheid zichtbaarder maken in de buurt, waarmee je goodwill creëert bij buren of bij de gemeente, waarmee je meer leden kan werven, geld in het laatje kan brengen of de band met ouders kan verbeteren. Beslis dus eerst wat jullie prioriteiten zijn.

Som op wat de verwachtingen van anderen zijn en beslis aan welke verwachtingen jullie willen en kunnen beantwoorden:

 • Verwacht de jeugdraad of jeugddienst dat jullie ergens aanwezig zijn?
 • Hebben leden bepaalde verwachtingen geuit?
 • Hebben ouders bepaalde verwachtingen geuit?
 • Verwacht je eenheidscomité/vzw/stam dat de leiding bij bepaalde activiteiten aanwezig is of helpt?

Stap 2: Maak een lijst van mogelijke activiteiten

Maak een lijst van de activiteiten die buiten je eenheid georganiseerd worden en waar je aan wil deelnemen, zoals:

 • Activiteiten georganiseerd door FOS Open Scouting, zoals Saamdagen, cursussen, … (raadpleeg de FOS-kalender)
 • Activiteiten in je wijk of buurt
 • Activiteiten georganiseerd door de jeugddienst of jeugdraad
 • Activiteiten van andere jeugdverenigingen

Maak een lijst van activiteiten die jullie traditioneel binnen de eenheid voor alle takken of leiding organiseren, zoals:

 • Feesten, eetfestijnen, fuiven, de opening en sluiting van het vaarseizoen, …
 • Financiële acties
 • Jaarlijkse startdag, overgang, uitstap, spelnamiddag, …
 • Weekends en kampen
 • Leidingsweekend
 • Eenheidsraden

Brainstorm over mogelijke nieuwe activiteiten die je op eenheidsniveau kan organiseren, zoals een nieuwe financiële actie, ledenwervingsactie of eenheidsuitstap.

TIP

GEBRUIK DE BRAINSTORMFLAP! In de Plankoffer van FOS Open Scouting vind je grote papieren flappen, speciaal ontwikkeld om je te inspireren bij het brainstormen!

Stap 3: Activiteiten schrappen & behouden

Op basis van jullie eigen prioriteiten, de verwachtingen van anderen en de haalbaarheid voor de leidingsploeg weeg je nu de mogelijke activiteiten tegen elkaar af en maak je een selectie van de activiteiten die jullie willen organiseren of waaraan jullie willen deelnemen.

Neem er ook even de evaluaties van activiteiten van het vorige jaar bij. Beslis welke conclusies uit evaluaties je verder meeneemt en denk na over hoe je eventuele problemen van vorig jaar kan vermijden. Dit helpt je om te beslissen welke activiteiten je wil behouden, schrappen of aanpassen.

Stap 4: Puzzel & plan

Nu je weet welke activiteiten je dit scoutsjaar op het programma wil zetten, kan je beginnen puzzelen tot je een ambitieus, maar haalbaar eenheidsprogramma hebt. Voor sommige activiteiten ligt de datum vast en daar heb je dus geen zeggenschap over. Plan de rest van de activiteiten tussen de vooraf vastgelegde in.

TIP
GEBRUIK DE PROGRAMMAFICHES! In de Plankoffer van FOS Open Scouting vind je programmafiches. Daarop kan je per maand zowel de eenheidsactiviteiten als takactiviteiten (zie verder) noteren. Zo heb je steeds een goed overzicht van wat er op de planning staat. Je kan de fiches ook downloaden op www.fosopenscouting.be.

TIP
TIPS VOOR EEN HAALBARE PLANNING

 • Hou rekening met de volledige looptijd van je actie en voorzie voldoende tijd voor alle fases (voorbereiding, uitvoering, afhandeling, …).
 • Hou rekening met de beschikbaarheid van leiding (vb. examenperiodes, stages, …) als je activiteiten plant die veel voorbereiding of begeleiding vragen.
 • Hou rekening met vakanties en feestdagen, deze kunnen een invloed hebben op het aantal aanwezigen.
 • Zorg voor rustpunten in je jaarplanning. De boog kan immers niet altijd gespannen staan.
 • Plan niet te veel activiteiten na elkaar waarvoor ouders moeten (bij)betalen (eetfestijn, uitstap, weekend, enz).

Stap 5: Communiceer

Bezorg elke tak een exemplaar van de programmafiches met daarop alle eenheidsactiviteiten. Op die manier kan niemand zich vergissen en zullen de takactiviteiten niet overlappen met eenheidsactiviteiten. Breng alle medewerkers – zoals stam, comité en kookouders – op de hoogte van de data en activiteiten die voor hen belangrijk zijn.

Geef data van grotere activiteiten – zoals weekends, kampen en eetfestijnen – lang genoeg op voorhand door aan ouders en leden, bijvoorbeeld via je eenheidsboekje of website. Op die manier kunnen ze er rekening mee houden bij hun eigen planning en vergroot je de kans dat ze aanwezig zullen zijn.

Maandprogramma

Het maandprogramma (één-, twee- of driemaandelijks) is een verfijning van het jaarprogramma. Daarin voorzie je je doelstellingen op korte termijn en bepaal je waar en welke accenten je in de komende weken wil leggen. Zorg voor variatie in je activiteitenaanbod door bijvoorbeeld verschillende speelterreinen, methodes, thema's en/of locaties aan bod te laten komen.

Het maandprogramma geeft een duidelijk overzicht van wat er in die maand(en) gepland is. Hoewel nog niet elke scoutsactiviteit grondig uitgewerkt is, geeft het een duidelijk overzicht van wat er op til is. Dit is handig voor de leidingploeg want aan de hand hiervan kan je een duidelijke taakverdeling opstellen. Ook voor je communicatie naar ouders en leden toe is een maandprogramma noodzakelijk.

Het opstellen van een maandprogramma is het werk van de takraad, maar uiteraard is het nuttig om je leden inspraak te geven in het opstellen van het programma. Ook is overleg met andere takken soms nodig. Goede afspraken - over het gebruik van lokalen, boten en/of materiaal - maken immers goede vrienden.

Dagprogramma

Om je maandprogramma goed te kunnen uitvoeren, moet je nu je wekelijkse activiteiten concreet uitwerken. Je bepaalt het doel, werkt hierrond een leuke activiteit uit en je legt overzichtelijk alle afspraken vast. Een goede planning en voorbereiding voorkomen frustraties, verhogen de kwaliteit van je activiteiten en zorgen ervoor dat ze vlot verlopen. Een spelfiche is een handig instrument om op al deze vragen een gestructureerd antwoord te formuleren. De spelfiche en bijhorende uitleg vind je terug in de tekst ‘Spelen maken’.