Vergadermethodieken: verschil tussen versies

Uit FOSwiki

k (Zie ook)
Regel 129: Regel 129:
 
* [[vergadertechnieken]]
 
* [[vergadertechnieken]]
 
* [[Eenheidsraad]]
 
* [[Eenheidsraad]]
 +
* [http://www.steunpuntjeugd.be/index.php?a=methodiekendatabank Methodiekendatabank Ambrassade]

Versie van 12 feb 2014 om 14:37

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Vergaderen.


Hieronder allerhande methodiekjes om van een vergadering / eenheidsraad meer te maken dan enkel een lezing door de EL.


Een plenumgesprek

...

Een brainstorm

...

Rondschrijfmethode

Zet het onderwerp of probleem om in een aantal concrete vragen. Schrijf elke vraag op een afzonderlijke flap. Iedereen neemt de tijd om alle flappen aan te vullen. Eén voor een woorden de flappen in plenum of eerst in kleine groepen besproken. Inventariseer de bruikbare ideeën.

De nul-agenda

Je start met een blanco agenda. Je vult hem aan met dingen die te berde komen en die X% steun krijgen van de groep. Dit is een goede methodiek om vooral dingen aan bod te laten komen, die geen dagelijkse koek zijn op een eenheidsraad.

Ambassadeur

Doel: zich een oordeel vormen over een bepaalde probleemsituatie

 • De groep wordt verdeeld in verschillende groepjes elk met een herkenbaar teken. Elke groep kiest een ambassadeur.
 • Er wordt een zelfde probleem aan alle groepen voorgelegd.
 • Het probleem wordt binnen de groep aangepakt volgens een eigen gekozen methodiek. (observeer die methodieken)
 • De ambassadeurs wisselen nu van groep en verdedigen het opgenomen standpunt van zijn eigen groep
 • De ambassadeurs keren terug naar hun groep en bespreken hun bevindingen met de andere groep
 • Er wordt nu een eventuele aangepaste versie van het standpunt in elke groep opgemaakt
 • De ambassadeurs komen nu een panel vormen.
 • De groepen kunnen nu vragen stellen aan de vreemde ambassadeurs.
 • De vragen worden opgenomen op band of op een flap geschreven.
 • De antwoorden worden ook opgenomen of geresumeerd op flap
 • Na elk antwoord geven de groepen een soort score van het antwoord (vb met kleuren, met groenten, ...)
 • De scores per antwoord worden bijgehouden

Er worden een aantal personen aangeduid die tegen de volgende vergadering een samenvatting maken van de antwoorden naar score en relevantie met de probleemstelling. De samenvatting is dan de aanzet voor het eindgesprek en eventuele besluitvorming.

Interview

Stel een duidelijke, individuele vraag, vb.: Welke vragen, ervaringen, meningen heb ik omtrent patrouillewerking?

 • Vorm paartjes, bij voorkeur met iemand waar je minder contact mee hebt
 • Interview mekaar een vijftal minuten. Maak geen notities, maar luister aandachtig
 • Zet je nu in grotere groepen en rapporteer één voor één wat je uit het interview weet. De partner kan eventueel aanvullen. De anderen beperken zich tot verduidelijkende vragen. De groep beslist om een bepaalde gedachte, een vraag of een idee op te nemen in hun verslag.
 • De verslagen worden opgehangen.
 • Duid nu van elke groep een journalist aan
 • De journalisten interviewen nu de rest van de groep. Daarbij maken zij gebruik van de verslagen.
 • Tijdens dit eindgesprek worden de interessante gedachten en ideeën weerhouden.

Gebruik in een verdere fase de output.

Discussieer-methodiek

Doel: een vlotte discussie op gang houden en eventuele aanslepende gesprekken afbreken. Iedereen beschikt over 4 kaartjes:

 • Geven: ik wil een inbreng doen.
 • Nemen: ik ga akkoord met wat iemand zegt.
 • Kritiek: ik ga niet akkoord en geef een alternatief.
 • Lossen: ik ben de discussie moe, er wordt te lang geluld.

Dit laatste kaartje blijven ophouden tot de meerderheid dit ook vindt. Dit is een teken om het gesprek af te breken. De gespreksvoorzitter sluit dit af, vraagt de groep als dit gesprek in een andere vorm en op een andere keer moet hernomen worden. Gebruik die methodiek niet voor een hele vergadering. In het begin van een vergadering kan dit wel eens verhelderend werken.

De prioriteitenpiramide

Heel geschikt voor een grote groep. Stel met de eenheidsleiding een summiere prioriteitenlijst op over een bepaald onderwerp. Laat ruimte voor aanvullingen. Maak voldoende copies van die lijst.

 • Iedereen neemt de lijst individueel door en vult aan met eventuele missende prioriteiten. Rangschik nu de prioriteiten.
 • Maak nu groepjes van 4 à 5 personen. Probeer tot een gemeenschappelijke prioriteitenlijst te komen.
 • Vertegenwoordig nu iemand af, die gaat samenzitten met 1 of 2 personen (naargelang de grootte van de volledige groep) van andere groepen. Kom nu weer tot een gemeenschappelijke prioriteitenlijst.
 • Weerom wordt nu 1 persoon afgevaardigd die tenslotte in het panel zal zetelen. Het panel bepaalt nu samen de eind-prioriteitenlijst. Die wordt nu voorgesteld aan de volledige leidingsploeg.
 • De groep stemt nu over de verschillende prioriteiten (doe dit met een leuke methodiek).

Tips :

 • Als je die methodiek gebruikt om een volledige vergadering te vullen, laat ondertussen de anderen iets anders voorbereiden
 • Verdeel de stappen in de methodiek over verschillende vergaderingen

Pro, pro-contra en contra

Doel : opwarmertje als aftasting van het denkveld bij beslissingen Dit is een stellingenspel om later tot een gesprek en beslissing te komen Zoek enkele uitspraken die moeten leiden tot een besluitneming. Mogelijke onderwerpen: tentenaankoop, de opendeurdag, eenheidskamp of takkamp, …

 • Lees de uitspraak voor
 • De groep verdeelt zich volgens persoonlijke mening bij pro, pro-contra of contra
 • Neem nu uit elke groep iemand en vraag die persoon de reden van zijn keuze.

Er wordt niet gediscussieerd.

 • Uit elke groep iemand aan bod gekomen (kies telkens iemand anders), dan kunnen de personen nog hun mening herzien en van groep verwisselen.
 • Noteer nu het aantal pro’s, pro-contra’s en contra’s. Dit heeft je een eerste beeld over het denkveld rond het onderwerp, die je kunt aanwenden bij de aanzet van de eigenlijke discussie.

De lege stoel

Doel : eventuele nieuwe invalshoeken opnemen in een gesprek Flexibiliteit, om in een discussie te stappen, testen

 • Breng het discussiethema aan.
 • Verdeel de groep in forums van 3 tot 5 personen
 • Iedereen in het groepje maakt een vraag betreffende het thema. Het groepje probeert de vragen te beantwoorden in een gesprek. Iemand noteert de besluiten.
 • Uit elke groep staat nu iemand op en verwisseld van groep (rotatiesysteem). De persoon neemt plaats op de lege stoel en kiest een vraag uit die hij wil beantwoorden. Weer ontstaat een gesprek. De besluiten worden eventueel aangepast.
 • Weer wisselen personen van groep, nemen de lege stoel in. Nu worden de besluiten besproken. De nieuweling brengt ook zijn argumenten in de groep. Besluiten kunnen eventueel weer aangepast worden.
 • Alle stoelen worden nu in drie groepen gezet. Een aantal besluiten, gekoppeld aan de vraag, worden nu voorgelezen. Alle personen vullen nu de lege stoelen in:
  • de akkoordstoelen
  • de niet-akkoordstoelen
  • de twijfelstoelen
 • Controleer de aantallen. Noteer de besluiten die een verspreid stoelenbeeld opleverden. Bespreek die op een andere keer verder.

Ideeëntocht voor activiteiten

 • Ga met eenheidsraad/takploeg eens op tocht.
 • Kies je doel : een bos, water, een stad, een industriegebied, een stort, een zoo, …
 • Geef vooraf enkele thema’s mee die kunnen leiden tot een activiteit.
 • Tijdens de tocht las je ook een aantal doe-momenten in.
 • Laat de mensen luidop hun ideeën uiten op de tocht. Zo kan een sneeuwbaleffect ontstaan van zotte ideeën.
 • Las ook een 2-tal verzamelmomenten in.
 • Tijdens dat verzamelmoment, bevestig je een blad papier op ieders rug. Iedereen kan nu ideeën op andere personen hun rug schrijven.
 • Dit blad blijft aan de rug hangen tot aan het einde van het 2de verzamelmoment.
 • Bewaar dan alle ideeënbussen. (= rugpapieren)
 • Bij terugkomst hang je die uit. Dit dient als ideeënmuur of als werkdocumenten om samen nieuwe activiteiten in elkaar te steken.

Eenheidsraad voor leden

Een heel leuk idee vanaf welpen tot en met seniors.

 • Vaardig per tak een drietal leden af.
 • De leiding is ook aanwezig als ruggesteun, maar zijn hoofdzakelijk observator.
 • De eenheidsraad wordt vooraf in de takken voorbereid.
 • Zorg voor onderwerpen die allemaal aanbelangen. Maak het ook bereikbaar voor iedereen.
 • Zorg zeker voor enkele ludieke momenten.


Zie ook